“Naglagot kong naghulat samtang nangagi ang mga sakyanan. Ikatulong higayon na ni nga gilapas ni Jordan ang iyang curfew. ‘Asa na man siya?’ Nakapangutana ko. ‘Naa kahay nahitabo niya? Wa ba siya maghunahuna nga nabalaka mi?’ Pag-abot niya, halos mosilaob na ko sa kasuko.”GEORGE.

“Misiyagit ang akong anak nga babaye maong natarantar ko. Nakita nakong naggunit siya sa iyang ulo ug naghilak. Gihapak diay siya sa iyang kuwatro anyos nga manghod nga lalaki.”—NICOLE.

“‘Wala nako kawata ang singsing. Nakit-an ra lagi nako na!’ nagpaluoyluoy si Natalie, ang among sayis anyos nga anak. Nasakitan kaayo mi sa iyang balikbalik nga paglimod maong nakahilak mi. Nahibalo mi nga namakak siya.”—STEPHEN.

KON ikaw usa ka ginikanan, gibati na ba nimo kana? Dihang anaa ka sa samang mga situwasyon, maghunahuna ka ba kon unsaon pagdisiplina, o angay bang disiplinahon ang imong anak? Sayop ba nga disiplinahon ang imong mga anak?

UNSA ANG DISIPLINA?

Sa Bibliya, ang pulong “disiplina” wala lang magpasabot ug silot. Ang disiplina pangunang naglangkit sa instruksiyon, edukasyon, ug pagtul-id. Wala gayod kini maglangkit ug pangabuso o kapintas.—Proverbio 4:1, 2.

Ang pagdisiplina sa mga anak gipakasamag pag-garden. Ang hardinero mag-andam sa yuta, magbisibis ug mag-atiman sa tanom, ug manalipod niana sa mga peste ug sagbot. Samtang magtubo ang tanom, pul-ongan o triman tingali kini sa hardinero aron motubo kini sa hustong direksiyon. Nahibalo ang hardinero nga angay siyang mag-amping sa paggamit ug lainlaing teknik aron molabong ang tanom. Ang mga ginikanan sab nag-atiman sa ilang mga anak sa lainlaing paagi. Pero usahay kinahanglan silang modisiplina. Samag pagpul-ong, ilang tul-iron ang sayop nga mga batasan ug tabangan ang ilang mga anak nga managko sa hustong direksiyon. Apan ang pagpul-ong nagkinahanglag pag-amping aron dili madaot ang tanom. Sa susama, ang mga ginikanan kinahanglang mag-amping sa pagdisiplina sa ilang mga anak.

Sa Bibliya, si Jehova nga Diyos naghatag ug maayong ehemplo sa mga ginikanan niining bahina. Ang pagdisiplina niya sa iyang mga magsisimba sa yuta epektibo kaayo ug makapalipay maong sila “nahigugma sa disiplina.” (Proverbio 12:1) Ilang ‘gihawiran ang disiplina’ ug wala kini buhii. (Proverbio 4:13) Matabangan nimo ang imong anak nga modawat ug disiplina pinaagi sa pagsundog pag-ayo niining tulo ka bahin sa disiplina sa Diyos: Kini (1) mahigugmaon, (2) makataronganon, ug (3) dili pabag-obag-o.

 DISIPLINA NGA MAHIGUGMAON

Ang gugma maoy basehanan ug rason sa disiplina sa Diyos. Ang Bibliya nag-ingon: “Ang gihigugma ni Jehova iyang ginabadlong, ingon sa ginabuhat sa usa ka amahan sa anak nga iyang gikahimut-an.” (Proverbio 3:12) Dugang pa, si Jehova “maluluy-on ug mapuangoron, mahinay sa kasuko.” (Exodo 34:6) Tungod niini, si Jehova dili gyod moabuso o pintas. Dili sab siya mogamit ug sakit nga mga pulong, magsigeg panaway, o manginsulto, nga makasamad “sama sa mga dunggab sa espada.”—Proverbio 12:18.

PAMINAW

Hinuon, ang mga ginikanan dili bug-os makasundog sa hingpit nga panig-ingnan sa Diyos sa pagpugong sa kaugalingon. Usahay halos maupos na ang imong pasensiya. Pero sa maong mga kahimtang, hinumdomi kanunay nga ang pagsilot tungod sa kasuko sagad mapintas, masobrahan, ug makadaot. Gawas pa, ang pagsilot tungod sa kasuko dili na disiplina kondili kawalay pagpugong sa kaugalingon.

Sa laing bahin, mas maayo ang resulta kon magdisiplina ka nga may gugma ug pagpugong sa kaugalingon. Tagda kon giunsa pagsulbad ni George ug Nicole ang problema, duha sa mga ginikanan nga gihisgotan sa sinugdan.

PAG-AMPO

“Pag-abot ni Jordan, suko na kaayo mi sa akong asawa pero nagpugong mi samtang naminaw sa iyang rason. Kay gabii na kaayo, miingon mi nga sa buntag na lang mi mag-estorya. Nag-ampo ming tulo ug nangatulog. Pagkaugma, mas kalmado ming nag-estorya sa among anak ug naabot ang iyang kasingkasing. Gidawat niya ang mga restriksiyon ug disiplina. Maayo gani kay among naamgohan nga dili makatabang kon mosilaob dayon sa kasuko. Sagad maayo gyod ang resulta kon maminaw una mi.”—George.

PAKIG-ESTORYA

“Suko kaayo ko pagkakita nakong gipasakitan sa among anak ang iyang magulang nga babaye. Imbes mamunal dayon, gipasulod nako siya sa iyang kuwarto kay basig di ko kapugong. Dihang mikalma na ko, ako siyang gipasabot nga dili maayong pasakitan ang iyang igsoon. Epektibo kadto kay nagsori siya ug migakos sa iyang magulang.”—Nicole.

Oo, ang hustong disiplina, bisag naglakip ug silot, kanunayng gipalihok sa gugma.

DISIPLINA NGA MAKATARONGANON

Kanunayng ipahamtang ni Jehova ang iyang disiplina “sa hustong paagi.” (Jeremias 30:11; 46:28) Tagdon niya ang tanang kahimtang nga nalangkit.  Sa unsang paagi masundog kini sa mga ginikanan? Si Stephen, nga gihisgotan ganiha, miingon: “Bisag nasakitan kaayo mi ug wala makasabot sa balikbalik nga paglimod ni Natalie bahin sa singsing, among gikonsiderar nga siya bata pa.”

Gipaningkamotan sa bana ni Nicole nga si Robert nga timbangtimbangon ang tanang posibilidad. Dihang magpabuyag ang mga anak, kanunay niyang pangutan-on ang kaugalingon: ‘Karon ra ba ni nahitabo o nabatasan na ni niya? Gikapoy ba ang bata o may gibati sa lawas? Simtoma kaha ni nga may laing problema?’

Ang makataronganong mga ginikanan maghunahuna sab nga ang mga bata wa pay buot. Giila kini sa Kristohanong apostol nga si Pablo. Siya misulat: “Sa dihang ako bata pa, ako nagasulti ingon sa usa ka bata, naghunahuna ingon sa usa ka bata.” (1 Corinto 13:11) Matod ni Robert: “Ang usa nga nakatabang nakong magmakataronganon ug dili sobrang masuko mao ang paghinumdom kon unsa pod ko kaniadto sa bata pa.”

Hinungdanon nga magmarealistiko ka sa imong mga pagdahom ug, sa samang higayon, dili depensahan o konsentihon ang sayop nga mga buhat o batasan. Makaseguro ka nga balanse ug makataronganon ang imong pagdisiplina kon imong konsiderahon ang mga katakos, limitasyon, ug ubang sirkumstansiya sa imong anak.

DISIPLINA NGA DILI PABAG-OBAG-O

“Ako si Jehova; ako dili mausab,” nag-ingon ang Malaquias 3:6. Ang mga alagad sa Diyos makasalig niini nga kamatuoran ug nasayod sa iyang mga balaod. Gikinahanglan sab sa mga bata ang disiplina nga dili pabag-obag-o. Kon ang imong mga balaod mausab depende sa imong gibati, maglibog ang bata ug maglagot.

Hinumdomi nga si Jesus miingon: ‘Himoa ang inyong pulong nga Oo magkahulogan ug Oo, ang inyong Dili, Dili.’ Kini mapadapat kaayo sa mga ginikanan. (Mateo 5:37) Ayaw paghatag ug ultimatum nga wala kay planong tumanon. Kon sultihan nimo ang bata nga bunalan siya kon siya magpabuyag, seguroa nga imo kanang buhaton.

Aron dili magbag-obag-o ang disiplina, ang magtiayon kinahanglang may maayong komunikasyon. Matod ni Robert: “Kon makasugot ko sa butang nga gipananghid sa among mga anak pero gibalibaran na diay sila sa akong asawa, usbon nako ang akong desisyon aron parehas mi sa akong asawa.” Kon dili magkasinabot ang magtiayon sa usa ka desisyon, mas maayong estoryahan nila kana sa pribado aron sila magkauyon.

HINUNGDANON ANG DISIPLINA

Kon imong sundogon si Jehova sa iyang disiplina nga mahigugmaon, makataronganon, ug dili pabag-obag-o, makaseguro ka nga makabenepisyo ang imong mga anak sa imong paningkamot. Ang imong mahigugmaong paggiya makatabang nila nga mahimong hamtong, responsable, ug balanse nga mga adulto. Ang Bibliya nag-ingon: “Bansaya ang bata subay sa dalan nga alang kaniya; bisan kon siya matigulang na dili siya motipas gikan niana.”—Proverbio 22:6.