DILI pa dugay, usa ka makapainteres nga headline ang migula sa The Chosun Ilbo, usa ka mantalaan sa Korea. Kini nangutana: “‘Ang Dalayegong si Shim Cheong,’ Kinsa Walay Kahibalo Bahin Kang Jesus—Naimpiyerno ba Siya?”

Makapatugaw ang maong balita kay si Shim Cheong maoy minahal nga batan-ong babaye sa usa ka sugilanon sa Korea nga nagsakripisyo sa iyang kinabuhi alang sa iyang buta nga amahan. Latas sa katuigan, siya gidayeg pag-ayo sa mga tawo. Gani sa Korea, si Shim Cheong maoy ehemplo sa usa ka maunongong anak.

Sa daghan, dili makataronganon ug makapalagot pa ang ideya nga ang maong tawo silotan sa nagkalayong impiyerno tungod lang kay siya wala mabawtismohi ingong Kristohanon. Gani ang maong estorya dugay nang nahitabo una pa nakaabot sa iyang baryo ang mensahe bahin kang Kristo.

Ang artikulo may interbiyo sa usa ka lider sa relihiyon. Gipangutana siya kon naimpiyerno ba kadtong nangamatay nga wala makakat-on bahin kang Jesus. Ang tubag? “Wa ta mahibalo. Tingali naay plano ang Diyos [sa maong mga tawo].”

GIKINAHANGLAN PARA SA KALUWASAN

Ang The New Catholic Encyclopedia nag-ingon: “Ang bawtismo gikinahanglan para sa kaluwasan. Sama sa giingon mismo ni Jesus, gawas kon ang usa ipanganak pag-usab sa tubig ug Balaang Espiritu, siya dili makasulod sa Gingharian sa Diyos (Jn 3.5).” Busa daghan ang nagtuo nga kadtong nangamatay nga wala mabawtismohi gisalibay sa nagkalayong impiyerno o nag-antos sa ubang paagi human mamatay.

Apan daghan sab ang naghunahuna nga binuang ang maong pagtuo. Minilyon ang nangamatay nga way nahibaloan sa Bibliya. Angay ba silang paantoson sa walay kataposan? Unsay giingon sa Bibliya?

PAGLAOM NGA GISAAD SA BIBLIYA

Tin-awng gipakita sa Bibliya nga wala balewalaa sa Diyos ang mga tawo nga walay kahibalo sa iyang mga kinahanglanon. Ang Buhat 17:30 nagpasalig kanato: “Gipalabay sa Diyos ang mga panahon sa maong pagkawalay-alamag.” Nan, unsang paglaom ang gihatag sa Bibliya para niadtong nangamatay nga wala makakat-on bahin sa Diyos?

Unsay kahulogan sa saad ni Jesus: “Ikaw makauban nako sa Paraiso”?

Ang tubag makita sa giingon ni Jesus sa usa sa mga kriminal nga namatay sa iyang tapad. Ang maong tawo miingon kang Jesus: “Hinumdomi ako sa dihang moabot ka na sa imong Gingharian.” Unsay tubag ni Jesus? “Sa pagkatinuod ako magaingon kanimo karong adlawa, ikaw makauban nako sa Paraiso.”—Lucas 23:39-43.

Gisaaran ba ni Jesus ang maong tawo nga makasulod sa langit? Wala. Ang tawo wala “ipanganak pag-usab” sa tubig ug sa espiritu, nga gikinahanglan aron makasulod sa Gingharian sa mga langit. (Juan 3:3-6) Apan gisaaran ni Jesus ang kriminal nga siya mabuhi pag-usab sa Paraiso. Kay Hudiyo, lagmit pamilyar ang maong tawo sa Paraisong yuta—ang tanaman sa Eden—nga gihubit sa unang basahon sa Bibliya. (Genesis 2:8) Ang saad ni Jesus naghatag kaniyag seguradong paglaom, nga siya banhawon dihang ipasig-uli ang Paraiso sa yuta.

Sa pagkatinuod, ang Bibliya nagsaad nga “aduna unyay pagkabanhaw sa mga matarong ug sa mga dili-matarong.” (Buhat 24:15) Ang “mga dili-matarong” mao kadtong wala makakab-ot sa matarong nga mga sukdanan sa Diyos kay wala silay alamag bahin sa Iyang kabubut-on. Banhawon ni Jesus ang dili matarong nga kriminal nga iyang kaestorya, lakip na ang minilyon, tingali binilyon pa, nga nangamatay nga walay kabangkaagan. Dayon sa Paraisong yuta, sila tudloan sa mga kinahanglanon sa Diyos ug makabatog kahigayonan nga pamatud-an ang ilang gugma sa Diyos pinaagi sa pagtuman sa iyang mga sugo.

 DIHANG BANHAWON ANG MGA DILI MATARONG

Dihang banhawon ang mga dili matarong, sila ba hukman base sa ilang nangaging binuhatan? Dili. Ang Roma 6:7 nag-ingon: “Siya nga namatay nahigawas na gikan sa iyang sala.” Ang mga dili matarong nakabayad na sa ilang mga sala dihang sila namatay. Busa sila hukman base sa ilang binuhatan human sila banhawon, dili sa ilang nabuhat sa wala pa sila mamatay. Sa unsang paagi sila makabenepisyo?

Human mabanhaw, ang mga dili matarong may kahigayonan sa pagkat-on sa mga balaod sa Diyos, nga ipadayag dihang buksan ang simbolikong mga linukot nga basahon. Dayon sila hukman “sumala sa ilang mga buhat,” kon gisunod ba nila ang balaod sa Diyos o wala. (Pinadayag 20:12, 13) Alang sa daghang dili matarong, kini dili ikaduhang kahigayonan, kondili ilang unang kahigayonan nga maangkon ang kinabuhing walay kataposan sa yuta pinaagi sa pagkat-on ug pagbuhat sa kabubut-on sa Diyos.

Kini nga pagtulon-an sa Bibliya nakatabang sa daghan nga motuo na usab sa Diyos. Usa nila si Yeong Sug. Siya nagdako nga Katoliko. Ang mga membro sa iyang pamilya mga pari. Kay gustong magmadre, siya misulod sa kombento. Sa ulahi, siya mibiya kay nahigawad sa iyang nakita didto. Dugang pa, dili niya madawat ang doktrina sa impiyernong kalayo kay para niya dili makataronganon ni mahigugmaon nga sakiton didto ang mga tawo.

Dayon, gipakita sa usa ka Saksi ni Jehova kang Yeong Sug kining mga pulonga sa Bibliya: “Ang mga buhi nasayod nga sila mamatay; apan bahin sa mga patay, sila walay nahibaloan nga bisan unsa, ni sila aduna pay suhol.” (Ecclesiastes 9:5) Sa tabang sa Saksi, siya nakaamgo nga ang iyang mga katigulangan wala mag-antos sa impiyerno. Hinuon, sila natulog sa kamatayon ug nagpaabot sa pagkabanhaw.

Sa pagkasayod nga daghan pa ang way kahibalo sa kamatuoran sa Bibliya, gituman ni Yeong Sug ang sugo ni Jesus sa Mateo 24:14: “Kining maayong balita sa gingharian igawali sa tibuok gipuy-ang yuta ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasoran; ug unya moabot ang kataposan.” Siya karon nagsangyaw sa maayong balita ug nagpaambit sa uban sa iyang nindot nga paglaom gikan sa Bibliya.

“ANG DIYOS DILI MAPIHIGON”

“Ang Diyos dili mapihigon,” matod sa Bibliya, “apan sa matag nasod ang tawo nga mahadlok kaniya ug magabuhat sa pagkamatarong dalawaton kaniya.” (Buhat 10:34, 35) Kini ang hingpit nga hustisya nga madahom natong tanan sa Diyos nga “nahigugma sa pagkamatarong ug sa hustisya.”—Salmo 33:5.