Kitang tanan naghunahuna bahin sa umaabot, kon unsay kaugmaon nato ug sa atong mga minahal. Kita mangutana: ‘Magkinabuhi kaha ang akong mga anak sa usa ka mas maayong kalibotan? Ang yuta ba malaglag pinaagig kalamidad? Duna ba koy mahimo karon aron mas maayo ang akong kaugmaon?’ Normal lang nga maghunahuna niana. Gusto nato nga kita pasaligan ug may kasegurohan. Kon makaseguro ka sa umaabot, makapangandam ka niini sa pisikal ug sa emosyonal nga paagi.

Busa unsay imong kaugmaon? Duna bay makahibalo niini? Dunay mga propesyonal nga nagtagna sa umaabot. Ang uban nilang prediksiyon natinuod, pero daghan sab ang wala. Apan ang Diyos miingon nga siya tukmang makatagna sa umaabot. Ang Bibliya nag-ingon: “[Ako] nagsulti sa kataposan sukad sa sinugdan, ug sa mga butang nga wala mahimo sukad sa kanhing panahon.” (Isaias 46:10) Unsa ka tukma ang iyang mga tagna?

KANUNAYNG TUKMA ANG MGA TAGNA SA DIYOS

Nganong angay kang mahibalo kon natuman ang mga tagna sa Diyos kaniadto? Kon kanunayng eksakto ang giingon sa usa ka tigbalita sa kahimtang sa panahon, mobilib gyod ka niya. Tingali mamati gyod ka sa iyang isulti bahin sa panahon pagkaugma. Sa susama, kon mahibalo ka nga ang mga tagna sa Diyos kanunay gyong natuman, seguradong mainteres ka sa iyang isulti bahin sa imong kaugmaon.

Natukod pag-usab nga paril sa kagun-oban sa karaang Nineve

PAGKAPUKAN SA USA KA GAMHANANG SIYUDAD:

Pananglitan, makapahingangha gayod nga tukmang matagna nga ang usa ka siyudad nga bantogan ug gamhanan sulod sa daghang siglo hapit nang mapukan. Pinaagig tigpamaba, gitagna sa Diyos nga mahitabo kini sa Nineve. (Sofonias 2:13-15) Unsay giingon sa mga historyano? Sa ikapitong siglo B.C.E., tingali mga 15 ka tuig ang milabay human kini gitagna  sa Diyos, ang Nineve gisulong ug gipukan sa mga Babilonyanhon ug Medianhon. Espesipiko usab nga gitagna sa Diyos nga ang Nineve mahimong “awaaw, usa ka walay-tubig nga rehiyon sama sa kamingawan.” Natinuod ba kini? Oo. Bisag mga 518 kilometro kuwadrado ang gidak-on sa siyudad lakip ang mga kasikbit niini, wala kini ipreserbar ni gamita sa mga manunulong, sama sa gidahom. Hinunoa, kini ilang gilaglag. Duna bay analista sa politika nga tukmang makatagna sa maong hitabo?

SUNOGON ANG BUKOG SA MGA TAWO:

Kinsa ang may kaisog nga mosulti—300 ka tuig nga abante—sa eksaktong ngalan ug kagikan sa usa ka tawo nga magsunog ug bukog sa mga tawo diha sa halaran, ug sa ngalan sa lungsod diin nahimutang ang halaran? Kon matinuod ang maong prediksiyon, seguradong mailado ang nagtagna niini. Ang tigpamaba sa Diyos nag-ingon: “Usa ka anak nga lalaki matawo sa balay ni David, kansang ngalan maoy Josias . . . , ug ang mga bukog sa mga tawo iyang sunogon” diha sa halaran sa lungsod sa Bethel. (1 Hari 13:1, 2) Mga tulo ka siglo sa ulahi, dihay hari nga ginganlag Josias—dili komon nga ngalan diha sa Bibliya—nga naggikan sa banay ni David. Ingon sa gitagna, “gikuha [ni Josias] ang mga bukog gikan sa mga lubnganan ug gisunog [kini] sa ibabaw sa halaran” diha sa Bethel. (2 Hari 23:14-16) Duna bay makatagna ug ingon niini ka detalyado nga walay paggiya sa Diyos?

Eksaktong natuman ang gitagna sa mga propeta sa Bibliya bahin sa pagkapukan sa Babilonya

PAGKALAGLAG SA USA KA IMPERYO:

Makapahingangha kon matagnaan ang ngalan sa tawo—nga matawo gatosan pa ka tuig sa ulahi—nga maoy manguna sa pagpukan sa usa ka gamhanang nasod, apil na ang talagsaong estratehiya nga iyang gamiton. Ang Diyos miingon nga ginganlag Ciro ang mopukan sa usa ka nasod. Kini nga Ciro mao usab ang magpagawas sa mga binihag nga Hudiyo ug mosuportar sa pagtukod pag-usab sa ilang balaang templo. Gitagna usab sa Diyos nga pahubsan ni Ciro ang suba ug ang mga ganghaan mapasagdang bukas, maong sayon ra ang pagsulong. (Isaias 44:27–45:2) Natuman ba ang tanang detalye sa tagna sa Diyos? Ang mga historyano mouyon nga nahitabo gayod ang pagsulong ni Ciro. Ang kasundalohan ni Ciro migamit ug talagsaong paagi sa engineering. Ilang  gipatipas ang usa sa mga agianag tubig sa Babilonya maong nahubas ang suba. Dugang pa, sila nakasulod sa siyudad kay ang mga ganghaan napasagdang bukas. Dayon, gipagawas ni Ciro ang mga Hudiyong binihag ug miingon nga puwede nilang tukoron pag-usab ang ilang templo sa Jerusalem. Kahibulongan kana kay si Ciro wala magsimba sa Diyos sa mga Hudiyo. (Esdras 1:1-3) Dili ba Diyos lang ang makatagna sa mga detalye sa maong hitabo sa kasaysayan?

Nahisgotan nato ang tulo ka pananglitan nga nagpakitang ang Diyos tukmang makatagna sa umaabot nga mga hitabo. Pipila lang kini sa mga tagna sa Diyos nga natuman. Gihisgotan sa Hudiyong lider nga si Josue ang usa ka butang nga sinati ang iyang mga mamiminaw: “Kamo nahibalo pag-ayo sa bug-os ninyong kasingkasing ug sa bug-os ninyong kalag nga walay usa ka pulong gikan sa tanang maayong pulong nga gisulti ni Jehova nga inyong Diyos kaninyo nga napakyas. Kining tanan natuman alang kaninyo. Walay usa ka pulong kanila nga napakyas.” (Josue 23:1, 2, 14) Nahibalo pag-ayo ang katawhan ni Josue nga ang mga saad ug tagna sa Diyos kanunayng natuman. Apan sa unsang paagi gihimo kana sa Diyos? Adunay dakong kalainan tali sa mga paagi sa Diyos ug sa tawo. Angay kang mahibalo niini kay ang Diyos dunay kahibulongang mga tagna bahin sa umaabot nga seguradong makaapektar kanimo.

KALAINAN TALI SA MGA TAGNA SA DIYOS UG PREDIKSIYON SA TAWO

Ang prediksiyon sa tawo sagad gibase sa panukiduki sa siyensiya, pag-analisar sa mabatonang mga impormasyon ug presenteng kahimtang, o sa opinyon niadtong nahibalo kuno sa umaabot. Human mohimog mga prediksiyon, ang mga tawo sagad maghulat na lang kon unsay mahitabo.—Proverbio 27:1.

Ang Diyos lahi kay siya nahibalo sa tanang butang. Sinati siya sa kinaiyahan ug kiling sa tawo. Busa kon iyang gustohon, puwede niyang makita daan kon unsay himoon sa matag tawo ug nasod. Apan dili lang kana ang mahimo sa Diyos. Gani, iya pang makontrolar ug mabag-o ang mga kahimtang aron seguradong matuman ang iyang gipamulong. Siya miingon: ‘Ang akong pulong nga mogula gikan sa akong baba dili mobalik kanako nga walay sangpotanan, ug kini tinong molampos.’ (Isaias 55:11) Mao nga ang ubang tagna sa Diyos samag pahibalo o deklarasyon. Iyang giseguro nga kanunay gyong matuman ang iyang mga tagna.

IMONG KAUGMAON

Duna bay kasaligang tagna bahin sa imong kaugmaon ug nianang sa imong mga minahal sa kinabuhi? Kon nahibalo ka daan nga may moabotay nga bagyo, makapangandam ka. Kana usab ang imong mahimo bahin sa mga tagna sa Bibliya. Gipahibalo sa Diyos nga sa dili madugay dunay dagkong kausaban nga mahitabo sa kalibotan. (Tan-awa ang sunod panid: “ Kon Unsay Gipadayag sa Diyos Bahin sa Umaabot.”) Kini nga umaabot lahi ra sa prediksiyon sa mga tawo.

Morag ingon ani ni: Kining kalibotana dunay sugilanon. Pinaagi sa mga tagna sa Bibliya, imong mahibaloan kon unsay mahitabo sa kataposan sa sugilanon. Ang Diyos miingon: “Sinugdanan pa gani, nasayran ko na ang kataposan, . . . ipahayag ko nga dili gayod mapakyas ang akong laraw, ug tumanon ko ang tanan kong tuyo.” (Isaias 46:10, Maayong Balita Biblia) Ikaw ug ang imong pamilya makabaton ug nindot nga kaugmaon. Pangutana sa mga Saksi ni Jehova kon unsay giingon sa Bibliya bahin sa umaabot. Ang mga Saksi dili mga psychic. Wala sila mangangkon nga makadungog ug mga tingog sa espiritu ni sila dunay espesyal nga gahom sa pagpanagna. Sila mga estudyante sa Bibliya ug ilang ikapakita nimo ang maayong mga butang nga giandam sa Diyos para sa imong kaugmaon.