Unsay buhaton ni Jesus sa umaabot?

Sa tuig 33 C.E., si Jesus namatay, gibanhaw, ug misaka sa langit. Sa ulahi, siya gihatagag awtoridad nga magmando ingong Hari. (Daniel 7:13, 14) Sa umaabot, si Jesus molihok ingong Hari aron wad-on ang kakabos ug ipatungha ang pakigdait sa kalibotan.Basaha ang Salmo 72:7, 8, 13.

Ingong Hari, hinloan ni Jesus ang yuta sa pagkadili-matarong

Ingong Magmamando sa katawhan, si Jesus mohimog makapahingangha nga mga butang. Gamiton niya ang gahom nga gihatag sa iyang Amahan aron ipasig-uli ang mga tawo ngadto sa kahingpitan. Sila malipayong magkinabuhi sa yuta nga dili na matigulang ug mamatay.Basaha ang Juan 5:26-29; 1 Corinto 15:25, 26.

Unsay ginabuhat ni Jesus karon?

Karon, si Jesus naggiya sa iyang tinuod nga mga sumusunod sa pagsangyaw sa tibuok kalibotan. Sila moduaw sa mga tawo aron ipakita kanila ang giingon sa Bibliya bahin sa Gingharian sa Diyos. Si Jesus miingon nga padayon niyang suportahan ang buluhaton sa iyang mga tinun-an hangtod taposon sa Gingharian sa Diyos ang gobyerno sa tawo.Basaha ang Mateo 24:14; 28:19, 20.

Pinaagi sa matuod nga Kristohanong kongregasyon, si Jesus naggiya sa katawhan sa mas maayong paagi sa kinabuhi. Siya padayong mogiya kanila latas sa kalaglagan sa presenteng sistema sa mga butang ngadto sa bag-ong kalibotan nga gisaad sa Diyos.Basaha ang 2 Pedro 3:7, 13; Pinadayag 7:17.