‘Kon ang Diyos nahibalo sa tanang butang, lakip sa akong hunahuna ug panginahanglan, nganong mag-ampo pa man ko?’ tingali makapangutana ka. Makataronganon kana nga pangutana. Dili ba miingon si Jesus nga ang Diyos “nahibalo sa mga butang nga inyong gikinahanglan sa wala pa gani kamo mangayo kaniya”? (Mateo 6:8) Si Haring David sa karaang Israel nahibalo niini. Siya misulat: “Walay mausa ka pulong sa akong dila, apan, tan-awa! Oh Jehova, ikaw nahibalo na niining tanan.” (Salmo 139:4) Nan, nganong angay pa man tang moampo sa Diyos? Aron matubag kana, atong tagdon kon unsay giingon sa Bibliya bahin sa mga pag-ampo. *

“Duol sa Diyos, ug siya moduol kaninyo.”Santiago 4:8

 ANG PAG-AMPO MAKAPASUOD KANATO SA DIYOS

Ang Bibliya nag-ingon nga si Jehova * nga Diyos nahibalo sa tanang butang. Apan dili lang siya basta interesado nga masayod bahin sa iyang mga magsisimba. (Salmo 139:6; Roma 11:33) Ang iyang walay kinutobang memorya dili sama nianang sa computer nga igo lang motipig ug impormasyon bahin sa mga tawo. Sa pagkatinuod, ang Diyos interesado kaayo sa atong gihunahuna kay gusto niyang masuod kita kaniya. (Salmo 139:23, 24; Santiago 4:8) Kanay rason nga gidasig ni Jesus ang iyang mga sumusunod sa pag-ampo, bisag nahibalo na ang iyang Amahan sa atong pangunang mga panginahanglan. (Mateo 6:6-8) Kon kanunay natong isulti ang atong hunahuna ngadto sa atong Maglalalang, mas masuod kita kaniya.

Usahay, malisdan kita kon unsay espesipikong iampo. Sa maong mga kahimtang, ang Diyos nahibalo sa atong mga pagbati bisag dili nato kini masulti kaniya. Kay nahibalo pag-ayo sa atong kahimtang, siya makahatag kon unsay atong gikinahanglan. (Roma 8:26, 27; Efeso 3:20) Dihang atong makita nga gitabangan kita sa Diyos, bisan sa paagi nga wala nato damha, kita masuod kaniya.

TUBAGON BA SA DIYOS ANG TANANG PAG-AMPO?

Ang Bibliya nagpasalig nga tubagon sa Labing Gamhanang Diyos ang pag-ampo sa iyang matinumanong mga alagad. Apan naghatag usab kinig mga rason kon nganong dili siya mamati sa ubang pag-ampo. Pananglitan, dihang kaylap ang kapintasan sa karaang Israel, gisugo sa Diyos si propetang Isaias sa pag-ingon sa katawhan: “Bisan pa kon kamo maghimog daghang mga pag-ampo, ako dili mamati; ang inyong mga kamot napuno sa pag-ula ug dugo.” (Isaias 1:15) Tin-aw nga dili dunggon sa Diyos kadtong wala magtahod sa iyang mga balaod o dili hustog motibo.Proverbio 28:9; Santiago 4:3.

Sa laing bahin, ang Bibliya nag-ingon: “Bisan unsay atong pangayoon sumala sa iyang kabubut-on, siya magpatalinghog kanato.” (1 Juan 5:14) Buot bang ipasabot, awtomatikong ihatag sa Diyos ang hangyo sa iyang mga magsisimba? Dili. Tagda si apostol Pablo, kinsa tulo ka beses mihangyo sa Diyos nga kuhaon ang iyang “tunok sa unod.” (2 Corinto 12:7, 8) Tingali dugay na siyang may sakit sa mata. Makapaguol gyod kadto kaniya! Si Pablo gihatagag gasa sa pagpang-ayo ug sa pagbanhaw pa gani, apan siya mismo nag-antos sa iyang sakit. (Buhat 19:11, 12; 20:9, 10) Bisan pag ang iyang mga pag-ampo wala tubaga sa paagi nga iyang gusto, mapasalamatong gidawat ni Pablo ang tubag sa Diyos.2 Corinto 12:9, 10.

“Kini ang pagsalig nga atong nabatonan diha kaniya, nga, bisan unsay atong pangayoon sumala sa iyang kabubut-on, siya magpatalinghog kanato.”—1 Juan 5:14

Tinuod, may mga karakter sa Bibliya nga milagrosong gitubag ang ilang pag-ampo. (2 Hari 20:1-7) Pero panagsa ra kanang mahitabo, bisan sa karaang panahon. May mga alagad sa Diyos nga nahigawad kay morag wala tubaga ang ilang mga pag-ampo. Si Haring David nangutana: “Oh Jehova, hangtod kanus-a nga ikaw malimot kanako? Hangtod sa kahangtoran?” (Salmo 13:1) Apan dihang napamalandong sa matinumanong si David kon unsa ka subsob na siyang gitabangan ni Jehova, iyang gipahayag pag-usab ang iyang pagsalig sa Diyos. Sa mao gihapong pag-ampo, siya midugang: “Kon bahin kanako, sa imong mahigugmaong-kalulot ako misalig.” (Salmo 13:5) Sama kang David, ang mga magsisimba sa Diyos karon kinahanglang molahutay sa pag-ampo hangtod madawat nila ang tubag sa ilang mga hangyo.Roma 12:12.

 SA UNSANG PAAGI TUBAGON SA DIYOS ANG ATONG MGA PAG-AMPO?

Itagana sa Diyos kon unsa gyoy atong gikinahanglan.

Dili kanunayng ihatag sa mahigugmaong ginikanan ang gusto sa ilang mga anak dihang mangayo sila niini. Sa susama, mahimong dili ihatag sa Diyos ang atong mga hangyo sa paagi ug sa panahon nga atong gidahom. Apan makasalig kita nga ang atong Maglalalang, sama sa usa ka mahigugmaong amahan, magtagana kon unsa gyoy atong gikinahanglan sa hustong panahon ug sa hustong paagi.—Lucas 11:11-13.

Mahimong anaa sa Bibliya ang tubag sa Diyos sa atong pag-ampo

Mahimong tubagon sa Diyos ang atong mga pag-ampo sa paagi nga dili dayag o wala nato damha.

Komosta kon nag-ampo tang masulbad ang usa ka problema? Mohinapos ba kita nga wala tubaga ni Jehova ang atong pag-ampo kay wala kita tubaga sa milagrosong paagi? Hinunoa, maayong palandongon nga basin gitubag na sa Diyos ang atong pag-ampo sa paagi nga dili dayag o wala damha. Pananglitan, tingali gitabangan ta sa usa ka mahigugmaong higala sa panahon nga gikinahanglan nato kini. (Proverbio 17:17) Posible kaha nga gipalihok siya ni Jehova sa pagtabang kanato? Dugang pa, mahimong anaa sa Bibliya ang tubag sa Diyos sa atong hangyo. Lagmit diha nato makita kon unsay makatabang kanato aron masagubang ang lisod nga situwasyon.2 Timoteo 3:16, 17.

Mahimong gamiton sa Diyos ang atong mga higala sa pagtabang kanato dihang gikinahanglan nato kini

Imbes taposon ang problema, ang Diyos sagad mohatag sa iyang katawhan ug kusog sa pagsagubang niana. (2 Corinto 4:7) Pananglitan, dihang si Jesus mihangyo sa iyang Amahan nga taposon ang usa ka lisod nga kahimtang kay basin makapasipala kini sa ngalan sa Diyos, si Jehova nagpadalag anghel aron palig-onon ang iyang Anak. (Lucas 22:42, 43) Sa susama, mahimong gamiton sa Diyos ang usa ka suod nga higala sa paglig-on kanato dihang gikinahanglan kaayo nato kini. (Proverbio 12:25) Kay dili man kini dayag nga paagi sa pagtubag, basin kinahanglang mas magmaalisto kita sa paagi sa Diyos sa pagtubag sa atong mga pag-ampo.

Usahay, tubagon sa Diyos ang atong mga pag-ampo sa iyang takdang panahon.

Ang Bibliya nag-ingon nga tubagon sa Labing Gamhanang Diyos ang pag-ampo sa mga mapainubsanong indibiduwal “sa takdang panahon.” (1 Pedro 5:6) Busa kon morag nalangan ang tubag sa atong sinserong mga hangyo, wala kini magpasabot nga si Jehova walay kahingawa kanato. Hinunoa, kay ang atong mahigugmaong Maglalalang nahibalo sa tanang butang, siya nahibalo kon unsay labing maayo para nato.

“Ipaubos ang inyong kaugalingon ilalom sa gamhanang kamot sa Diyos, aron nga kamo iyang bayawon sa takdang panahon.”1 Pedro 5:6

Sa pag-ilustrar: Handurawa nga ang imong anak nangayog bisikleta. Ihatag ba dayon nimo kini? Kon para nimo dili pa siya puwedeng magbisikleta, tingali dili usa nimo siya palitan. Apan sa ulahi, basin imo ra kining ihatag kon makita nimong makaayo kana kaniya. Sa susama, mahimong ihatag sa Diyos ang hustong “mga hangyo sa [atong] kasingkasing” sa takdang panahon kon dili kita mohunong sa pag-ampo.Salmo 37:4.

MAGMASALIGON NGA SI JEHOVA MAMATI

Ang Bibliya nag-awhag sa matuod nga mga Kristohanon nga mosalig kanunay nga tubagon ang ilang pag-ampo. ‘Sayon ra nang isulti pero lisod buhaton,’ moingon ang uban. Tinuod, kon dugay na kitang nag-antos sa usa ka problema o inhustisya, basin malisdan kita sa pagpaabot sa tubag sa Diyos. Apan maayong hinumdoman ang gitudlo ni Jesus nga dili kita mohunong sa pag-ampo.

 Gihatag ni Jesus ang ilustrasyon bahin sa kabos nga balo nga nagsigeg adto sa dili-makataronganong maghuhukom aron mangayog hustisya. (Lucas 18:1-3) Bisag sa sinugdan dili siya tabangan sa maghuhukom, sa kataposan kini miingon: “Paneguroon ko nga mahatagan siyag hustisya, aron dili na siya magsigeg anhi ug mag-ugtas kanako sa bug-os.” (Lucas 18:4, 5) Sa orihinal nga pinulongan, ang teksto nag-ingon nga ang maghuhukom mitabang sa balo aron dili kini “maghampak [kaniya] sa mata,” sa ato pa, “magdaot sa [iyang] reputasyon.” * Kon ang dili-makataronganong maghuhukom mitabang sa kabos nga balo aron dili madaot ang iyang reputasyon, labaw na gyod ang atong mahigugmaong Diyos mohatag ug hustisya niadtong “nagatuaw kaniya adlaw ug gabii”! Sama sa giingon ni Jesus, “ipatuman [sa Diyos] sa madali ang hustisya kanila.”Lucas 18:6-8.

“Padayon sa pagpangayo, ug kini igahatag kaninyo.”Lucas 11:9

Usahay kapoyan na kita sa pagsigeg pangayog tabang o pabor, pero dili ta angayng mosurender. Kon dili ta mohunong sa pag-ampo, atong gipakita nga buot gyod natong tabangan kita sa Diyos. Makakat-on usab kita sa pag-ila kon giunsa pagtubag sa Diyos ang atong mga pag-ampo ug, ingong resulta, mas masuod kita kaniya. Oo, makasalig kita nga tubagon ni Jehova ang atong mga pag-ampo kon padayon nato kining himoon uban ang pagtuo.Lucas 11:9.

^ par. 3 Kon gusto natong dunggon sa Diyos ang atong pag-ampo, kinahanglang maningkamot kita nga maabot ang iyang mga kinahanglanon. Kon himoon nato kana, atong masinati ang gahom sa pag-ampo, ingon sa gihisgotan niini nga artikulo. Alang sa dugang impormasyon, tan-awa ang kapitulo 17 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova.

^ par. 5 Jehova ang ngalan sa Diyos sumala sa Bibliya.

^ par. 22 Sa kapanahonan sa Bibliya, gidahom sa Diyos nga ang mga maghuhukom sa Israel magpakitag linaing konsiderasyon sa mga balo ug ilo.Deuteronomio 1:16, 17; 24:17; Salmo 68:5.