“Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibotan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kondili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon.”Juan 3:16, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia.

Usa kana sa ilado ug kanunayng gikutlo nga mga teksto sa Bibliya. Gikaingon nga wala nay laing teksto nga “tin-awng nagsumaryo sa relasyon tali sa Diyos ug sa tawo ug sa Iyang paagi sa pagluwas.” Maong sa pipila ka nasod kini nga teksto o ang “Juan 3:16” sagad makita kon may okasyon, sa mga sticker sa sakyanan, eslogan, ug uban pa.

Lagmit, kadtong nagdispley niana nga teksto kombinsido nga ang gugma sa Diyos naggarantiya sa ilang dumalayong kaluwasan. Komosta sa imong bahin? Unsay imong pagbati bahin sa gugma sa Diyos? Sa imong hunahuna, unsay nahimo sa Diyos nga nagpakita sa iyang gugma kanimo?

“GIHIGUGMA PAG-AYO SA DIOS ANG KALIBOTAN”

Giila sa daghan nga ang Diyos maoy naglalang sa uniberso, sa kinaiyahan, ug sa tawo mismo. Ang buhing mga organismo komplikado ug maayo kaayong pagkahimo nga nagpakitang duna gayoy intelihenteng persona nga naglalang niini. Adlaw-adlaw, daghan ang nagpasalamat sa Diyos tungod sa gasa nga kinabuhi. Giila usab nila nga ang Diyos lang ang makatagana sa tanan nilang panginahanglan—sama sa hangin, tubig, pagkaon, ug sa kinaiyanhong mga siklo sa yuta—aron padayon silang mabuhi ug malipay.

Tungod niini, maayong pasalamatan nato ang Diyos kay siya ang atong Magbubuhat ug Tigsustento. (Salmo 104:10-28; 145:15, 16; Buhat 4:24) Mapabilhan nato ang gugma sa Diyos dihang atong palandongon ang tanan niyang gihimo aron kita mabuhi. Si Pablo miingon: “[Ang Diyos] naghatag ngadto sa tanang tawo ug kinabuhi ug gininhawa ug tanang butang. Kay  pinaagi kaniya kita adunay kinabuhi ug naglihok ug naglungtad.”Buhat 17:25, 28.

Gawas sa pag-atiman kanato sa pisikal, gipadayag sa Diyos ang iyang gugma sa daghang paagi. Kita gihimo niyang labaw sa mga hayop ug gipasidunggan pinaagi sa paghimo kanato nga may espirituwal nga panginahanglan, ug nagtabang kanato sa pagtagbaw niana. (Mateo 5:3) Sa ingon, ang masinugtanong katawhan may paglaom nga mahimong bahin sa pamilya sa Diyos, ingong iyang “mga anak.”Roma 8:19-21.

Sumala sa Juan 3:16, gipakita sa Diyos ang iyang gugma kanato pinaagi sa pagpadala sa iyang Anak. Si Jesus mianhi sa yuta aron tudloan kita bahin sa iyang Diyos ug Amahan ug aron mamatay alang kanato. Apan, daghan ang moingon nga wala gayod sila makasabot kon nganong kinahanglang mamatay si Jesus alang sa katawhan ug kon sa unsang paagi ang iyang kamatayon nagpamatuod sa gugma sa Diyos. Atong susihon ang giingon sa Bibliya kon nganong namatay si Jesus ug kon nganong hinungdanon kini.

“GIHATAG NIYA ANG IYANG BUGTONG ANAK”

Ang tanang tawo masakit, matigulang, ug mamatay. Apan dili kana ang orihinal nga katuyoan ni Jehova nga Diyos. Iyang gihatagan ang unang magtiayon ug paglaom nga mabuhi sa walay kataposan sa paraisong yuta. Apan may kondisyon: Kinahanglan silang mosugot kaniya. Kay kon dili, ang Diyos miingon nga sila mamatay. (Genesis 2:17) Ang unang tawo mirebelde sa Diyos, ug miresulta kana sa iyang kamatayon ug sa kamatayon sa iyang mga kaliwat. “Ang sala misulod sa kalibotan pinaagi sa usa ka tawo ug ang kamatayon pinaagi sa sala, ug sa ingon ang kamatayon mikaylap sa tanang tawo tungod kay silang tanan nakasala man,” matod ni apostol Pablo.Roma 5:12.

Apan ang Diyos “mahigugmaon sa hustisya.” (Salmo 37:28) Dili niya puwedeng balewalaon ang tinuyong pagpakasala sa unang tawo. Bisan pa niana, wala niya hukmi nga hangtod sa hangtod ang tanang tawo mag-antos ug mamatay tungod lang sa pagsupak sa usa ka tawo. Sa kasukwahi, pinaagi sa pagpadapat sa legal nga prinsipyo nga “kinabuhi alang sa kinabuhi,” iyang gipakita ang hustisya ug gipaposible nga mabatonan pag-usab sa masinugtanong katawhan ang kinabuhing walay kataposan. (Exodo 21:23) Ang pangutana mao, Sa unsang paagi mapasig-uli ang hingpit nga kinabuhi nga giwala ni Adan? Ang tubag: Dunay usa nga kinahanglang motanyag, o mohalad, ug kinabuhi nga katumbas sa kang Adan—hingpit nga tawhanong kinabuhi.

Si Jesus mianhi sa yuta ug naghalad sa iyang kinabuhi aron sa pagluwas sa katawhan gikan sa sala ug kamatayon

Tin-aw nga walay dili hingpit nga kaliwat si Adan nga makatumbas niana, apan mahimo kana ni Jesus. (Salmo 49:6-9) Kay wala makapanunod ug sala, si Jesus hingpit, sama kang Adan kaniadto. Busa pinaagi sa paghalad sa iyang kinabuhi, gilukat ni Jesus ang katawhan gikan sa pagkaulipon sa sala. Sa paghimo niana, iyang gihatagag kahigayonan ang mga kaliwat sa unang magtiayon nga matagamtam ang hingpit nga kinabuhi nga nabatonan kaniadto ni Adan ug Eva. (Roma 3:23, 24; 6:23) May kinahanglan ba kitang  buhaton aron makabenepisyo nianang dakong kapahayagan sa gugma?

“ANG TANAN NGA MOTUO KANIYA”

Sumala sa Juan 3:16, “ang tanan nga motuo [kang Jesus] dili malaglag kondili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon.” Nagpasabot kini nga ang pagbaton ug kinabuhing walay kataposan dunay kondisyon. Kinahanglang motuo kita kang Jesus ug mosugot kaniya.

Tingali makapangutana ka: ‘Nganong kinahanglan man ang pagsugot? Dili ba miingon man si Jesus nga “ang tanan nga motuo kaniya” makabaton ug kinabuhing walay kataposan?’ Tinuod, gikinahanglan ang pagtuo. Apan angay natong hinumdoman nga sa Bibliya, dili igo ang basta lang pagtuo nga naglungtad si Jesus. Ang Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words nag-ingon nga sa orihinal nga pinulongan, ang pulong nga gigamit ni Juan nagpasabot nga “mosalig, dili kay basta lang motuo.” Aron uyonan sa Diyos, ang usa kinahanglang mohimog labaw pa kay sa pag-ila kang Jesus ingong Manluluwas. Siya kinahanglang maningkamot usab sa pagpadapat sa gitudlo ni Jesus. Kon walay buhat, kawang lang ang iyang pagtuo. Ang Bibliya nag-ingon: “Patay ang pagtuo nga walay binuhatan.” (Santiago 2:26) Sa laing pagkasulti, siya kinahanglang magpakita ug pagtuo kang Jesus, sa ato pa, magkinabuhi sumala sa iyang pagtuo.

Gipatin-aw kana ni Pablo niining paagiha: “Ang gugma nga iya ni Kristo nagatukmod kanamo, tungod kay mao kini ang among gikahukom, nga ang usa ka tawo [Jesus] namatay alang sa tanan . . . Ug siya namatay alang sa tanan aron sila nga nagakinabuhi magkinabuhi dili na alang sa ilang kaugalingon, kondili alang kaniya nga namatay alang kanila ug gibangon.” (2 Corinto 5:14, 15) Kon kita mapasalamaton gayod sa halad ni Jesus, kita andam nga mohimog kausaban. Imbes magkinabuhi para lang sa kaugalingon, kita magkinabuhi para kang Jesus, kinsa namatay alang kanato. Sa ato pa, kinahanglang unahon nato ang pagsunod sa mga gitudlo ni Jesus. Kana nga kausaban makaapektar gayod sa atong mga prinsipyo, desisyon, ug sa tanan natong buhaton. Unsa unyay ganti niadtong magpakitag pagtuo kang Jesus?

“DILI MALAGLAG KONDILI MAKABATON HINUON SA KINABUHING DAYON”

Ang kataposang bahin sa Juan 3:16 naghisgot sa saad sa Diyos alang niadtong nagpakitag pagtuo sa lukat ug nagkinabuhi sumala sa sukdanan sa Diyos. Buot sa Diyos nga ang mga matinumanon “dili malaglag kondili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon.” Apan kadtong makabenepisyo sa gugma sa Diyos managlahig paglaom.

Ang unang grupo gisaaran ni Jesus ug kinabuhing walay kataposan sa langit. Iyang gisultian ang iyang matinumanong mga tinun-an nga mag-andam siyag dapit alang kanila aron sila magmando uban kaniya sa himaya. (Juan 14:2, 3; Filipos 3:20, 21) Kadtong mabanhaw ngadto sa langit “mahimong mga saserdote sa Diyos ug sa Kristo, ug magamando ingong mga hari uban kaniya sulod sa usa ka libo ka tuig.”Pinadayag 20:6.

Limitado lang ang gidaghanon sa mga sumusunod ni Kristo nga makadawat sa maong pribilehiyo. Gani, si Jesus miingon: “Ayaw kahadlok, gamayng panon, tungod kay giuyonan sa inyong Amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian.” (Lucas 12:32) Unsa ka daghan ang “gamayng panon”? Ang Pinadayag 14:1, 4, nag-ingon: “Nakita ko, ug, tan-awa! ang Kordero [ang nabanhawng si Jesu-Kristo] nga nagbarog diha sa [langitnong] Bukid sa Zion, ug uban kaniya ang usa ka gatos ug kap-atag-upat ka libo nga nakabaton sa iyang ngalan ug sa ngalan sa iyang Amahan nga nasulat diha sa ilang mga agtang. . . . Kini sila gipalit gikan sa katawhan ingong mga unang bunga ngadto sa Diyos ug sa Kordero.” Kon itandi sa bilyonbilyong nabuhi sukad, ang 144,000 maoy usa lang ka “gamayng panon.” Sila gihubit ingong mga hari, busa kinsay ilang mandoan?

Gihisgotan ni Jesus ang ikaduhang grupo nga makabenepisyo sa langitnong Gingharian. Sa Juan 10:16, si Jesus miingon: “Ako adunay ubang mga karnero, nga wala niining torila; kinahanglan nga dad-on ko usab sila, ug sila magpatalinghog sa akong tingog, ug sila mahimong usa ka panon, usa ka  magbalantay.” Kini nga “mga karnero” naglaom nga mabuhing walay kataposan sa yuta—ang paglaom nga nabatonan ni Adan ug Eva sa sinugdan. Giunsa nato pagkahibalo nga sa yuta ang ilang paglaom?

Daghang beses gihisgotan sa Bibliya nga ang yuta mahimong Paraiso. Imo kining mabasa sa mosunod nga mga teksto: Salmo 37:9-11; 46:8, 9; 72:7, 8, 16; Isaias 35:5, 6; 65:21-23; Mateo 5:5; Juan 5:28, 29; Pinadayag 21:4. Ang maong mga teksto nagtagna nga wala na unyay gubat, gutom, sakit, ug kamatayon. Naghisgot kini sa panahon nga ang maayong mga tawo malipayong magtukod sa ilang kaugalingong balay, magtikad sa ilang kaugalingong yuta, ug magmatuto sa ilang mga anak diha sa malinawong palibot. * Dili ba kana makapadani kanimo? Duna kitay maayong rason sa pagtuo nga hapit nang matuman ang maong mga saad.

DAGHAN NA ANG NAHIMO SA DIYOS

Kon imong palandongon ang tanang nahimo sa Diyos alang kanimo ug sa katawhan, daghan na gyod siyag nahimo. Kita may kinabuhi, kinaadman, kabaskog, ug mga butang nga gikinahanglan aron padayong mabuhi. Labaw pa niana, ang gasa sa Diyos nga lukat pinaagi kang Jesus, kinsa namatay alang kanato, moresultag mas dagkong panalangin, sumala sa atong nakat-onan sa Juan 3:16.

Ang kinabuhing walay kataposan sa malinawon, nindot nga palibot, nga wala nay sakit, gubat, gutom, o kamatayon, seguradong motultol sa dumalayong kalipay ug mga panalangin. Nagdepende kanimo ang pagdawat sa maong mga panalangin. Busa ang pangutana mao, Unsay imong gihimo alang sa Diyos?

^ par. 24 Alang sa dugang impormasyon bahin sa maong mga tagna, tan-awa ang kapitulo 3 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova.