Nagtuo ka ba sa gisaad sa Bibliya nga pagkabanhaw? * Ang paglaom nga mahiusa pag-usab sa atong namatayng mga minahal makapadani gayod. Apan makataronganon ba ang maong paglaom? Aron matubag kana, maayong tagdon nato ang panig-ingnan sa mga apostoles ni Jesu-Kristo.

Ang mga apostoles hugot nga nagtuo sa pagkabanhaw. Ngano? Labing menos may duha ka rason. Una, ang ilang paglaom lig-ong gipasukad niini nga kamatuoran: Si Jesus mismo gibanhaw. Ang mga apostoles—ug ang “kapin sa lima ka gatos ka igsoon sa usa ka higayon”—nakakita sa nabanhawng si Jesus. (1 Corinto 15:6) Dugang pa, ang pagkabanhaw ni Jesus kaylap nga gipamatud-an ug gidawat, ingon sa gipakita sa upat ka Ebanghelyo.—Mateo 27:62–28:20; Marcos 16:1-8; Lucas 24:1-53; Juan 20:1–21:25.

Ikaduha, ang mga apostoles nakasaksi sa labing menos tulo ka pagpamanhaw nga gihimo ni Jesus—una sa Nain, dayon sa Capernaum, ug sa ulahi sa Betania. (Lucas 7:11-17; 8:49-56; Juan 11:1-44) Ang ulahi sa maong pagpamanhaw, nga gihisgotan sa panid 6 niining gulaa, naglangkit sa usa ka pamilya nga suod kaayo ni Jesus. Atong susihog dugang kon unsay nahitabo.

“AKO ANG PAGKABANHAW”

“Mobangon ang imong igsoon.” Gisulti kana ni Jesus kang Marta, kansang igsoon, si Lazaro, upat ka adlaw nang patay. Sa sinugdan wala masabti ni Marta ang kahulogan niana. “Ako nahibalo nga mobangon siya,” siya mitubag, apan naghunahuna siya nga kana maoy sa umaabot pa. Handurawa ang iyang kahingangha dihang human niya madungog nga si Jesus miingon “Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi,” nakita niya nga gibanhaw ni Jesus ang iyang igsoon!—Juan 11:23-25.

Diin man si Lazaro sulod sa upat ka adlaw nga siya namatay? Wala siyay gihisgotan nga nagpakitang buhi siya sa laing lugar sulod nianang upat ka adlaw. Si Lazaro walay imortal nga kalag nga miadto sa langit. Pinaagi sa pagbanhaw kang Lazaro, wala siya ibalik ni Jesus sa yuta, nga maorag gikuha siya gikan sa iyang malipayong kahimtang sa kiliran sa Diyos. Busa diin man si Lazaro sulod sa upat ka adlaw? Ang tinuod, siya natulog lang sa lubnganan.—Ecclesiastes 9:5, 10.

Hinumdomi nga ang kamatayon gipakasama ni Jesus sa pagkatulog diin ang usa pukawon pinaagig pagkabanhaw. Ang asoy mabasa: “‘Si Lazaro nga atong higala nagpahulay, apan moadto ako didto aron pukawon siya gikan sa pagkatulog.’ Busa ang  mga tinun-an miingon kaniya: ‘Ginoo, kon nagpahulay siya, mamaayo ra siya.’ Si Jesus, hinuon, naghisgot bahin sa iyang pagkamatay. Apan naghunahuna sila nga naghisgot siya bahin sa pagpahulay diha sa pagkatulog. Busa, nianang panahona si Jesus miingon kanila sa walay lipudlipod: ‘Namatay si Lazaro.’” (Juan 11:11-14) Pinaagi sa pagbanhaw kang Lazaro, gibalik ni Jesus ang iyang kinabuhi ug gihiusa siya pag-usab sa iyang pamilya. Pagkaanindot nga gasa ang gihatag ni Jesus sa maong pamilya!

Ang pagpamanhaw nga gihimo ni Jesus sa dinhi pa siya sa yuta maoy pasiuna sa kon unsay iyang buhaton sa umaabot ingong Hari sa Gingharian sa Diyos. * Sa iyang pagmando unya ibabaw sa yuta, si Jesus nga atua sa langit magbanhaw sa tanang nangatulog sa komon nga lubnganan sa tawo. Mao nga siya miingon: “Ako ang pagkabanhaw.” Hunahunaa ang kalipay nga imong bation dihang makita nimo pag-usab ang imong mga minahal! Hunahunaa usab ang kalipay nga bation sa mga binanhaw!—Lucas 8:56.

Hunahunaa ang kalipay nga imong bation dihang makita nimo pag-usab ang imong mga minahal!

PAGTUO SA KINABUHING WALAY KATAPOSAN

Giingnan ni Jesus si Marta: “Siya nga magpasundayag ug pagtuo kanako, bisan siya mamatay, siya mabuhi; ug ang matag usa nga buhi ug magpasundayag ug pagtuo kanako dili na gayod mamatay.” (Juan 11:25, 26) Kadtong pagabanhawon ni Jesus sulod sa iyang usa ka libo ka tuig nga pagmando may paglaom nga mabuhi sa walay kataposan—basta sila magpasundayag gayod ug pagtuo kaniya.

“Siya nga magpasundayag ug pagtuo kanako, bisan siya mamatay, siya mabuhi.”—Juan 11:25

Human makasulti sa maong talagsaong pamulong bahin sa pagkabanhaw, si Jesus misukna kang Marta ug makapahinuklog nga pangutana: “‘Motuo ka ba niini?’ Siya miingon kaniya: ‘Oo, Ginoo; ako nagatuo nga ikaw mao ang Kristo nga Anak sa Diyos.’” (Juan 11:26, 27) Komosta sa imong bahin—gusto ba nimong ugmaron ang matang sa pagtuo sa pagkabanhaw nga susama sa iya ni Marta? Ang unang lakang mao ang pagkuhag kahibalo bahin sa katuyoan sa Diyos alang sa katawhan. (Juan 17:3; 1 Timoteo 2:4) Ang maong kahibalo mahimong motultol sa pagtuo. Nganong dili mohangyo sa mga Saksi ni Jehova nga ipakita kanimo kon unsay gitudlo sa Bibliya bahin niini? Malipay silang makighisgot kanimo sa maanindot nga paglaom sa pagkabanhaw.

^ par. 2 Tan-awa ang artikulong “Ang Kamatayon Dili Maoy Kataposan sa Tanan!” sa panid 6 niining gulaa.

^ par. 9 Alang sa dugang impormasyon bahin sa gisaad sa Bibliya nga pagkabanhaw, tan-awa ang kapitulo 7 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova.