• NATAWO: 1922

  • NASOD: SPAIN

  • KANIADTO: KATEKISTA

KAAGI:

Natawo ko sa usa ka mauswagong dapit sa Bilbao, sa amihanang Spain. Ikaduha ko sa upat ka anak. Ang among pamilya debotadong Katoliko, ug adlaw-adlaw kong motambong ug Misa. Sa edad nga 23, nahimo kong magtutudlo—propesyon nga akong gimahal ug giampingan sulod sa 40 ka tuig. Lakip sa ubang subject, ganahan kong magtudlog Katolisismo, ug sa gabii magsilbi ko ingong katekista—nga maghatag ug instruksiyon sa mga batang babaye bahin sa ilang unang pangalawat.

Human sa 12 ka tuig nga malipayong kaminyoon, nabiyuda ko ug nabinlag upat ka anak nga babaye. Trayentay tres anyos pa lang ko adto! Misulay ko pagpangitag kahupayan sa akong relihiyon, apan diha koy mga pangutana nga wala matubag. Nakapangutana ko: ‘Kon gitubos na ta ni Kristo, nganong mamatay pa man ang mga tawo? Nganong mag-ampo pa man ta nga moanhi ang Gingharian sa Diyos kon ang maayong mga tawo moadto sa langit?’ Ug labaw sa tanan, ako naghunahuna: ‘Kon hukman ta sa Diyos inigkamatay nato, nganong sa ulahi kinahanglan pa man tang mobiya sa langit, purgatoryo, o impiyerno alang sa kataposang paghukom?’

Ako nang gipangutana sa pipila ka pari nga akong nahimamat. Ang usa kanila mitubag: “Ambot lang. Pangutan-a ang obispo. Importante pa ba na? Motuo man kaha ka sa Diyos. Igo na kana!” Apan, nagsige kog pangita sa tubag. Sa ulahi, mitambong kog lektyur sa mga Heswita, Pentekostal, ug Gnostiko. Apan wala ko matagbaw sa ilang tubag sa akong mga pangutana.

GIBAG-O SA BIBLIYA ANG AKONG KINABUHI:

Dihang kapin na kog 60 anyos, usa ka siyete anyos nakong estudyante ang nagdapit nako sa tigom sa mga Saksi ni Jehova. Nakaangay ko sa akong nakita ug nadungog, apan tungod sa akong kapuliki, wala na ko makabalik ug tambong. Duha ka tuig sa ulahi, usa ka Saksing magtiayon, si Juan ug Maite, ang nanuktok sa akong pultahan. Sulod sa tulo ka bulan, nagpusotpusot ang akong pangutana nila, nga mitultol sa usa ka panagtuon sa Bibliya.

Eksayted kaayo ko sa matag pagtuon! Manukiduki ko pag-ayo gamit ang tulo ka hubad sa Bibliya aron masegurong nagtudlog  kamatuoran ang mga Saksi ni Jehova. Wala madugay akong naamgohan nga dugay na kong naulipon sa sayop nga mga pagtulon-an. Nakurat ko sa dakong kalainan tali sa akong gituohan niadto ug sa akong nakat-onan sa Bibliya. Bisag ang akong mga tinuohan samag nakagamot pag-ayo nga kahoy, kini naluka.

Nahibalo ko nga nakakaplag kog usa ka bahandi

Unya, ang akong ikaduhang bana grabeng nasakit ug namatay. Nianang panahona usab, miretiro ko sa akong trabaho ug mibiya sa makadiyot sa Bilbao. Si Juan ug Maite namalhin usab. Ikasubo, nahunong ang akong pagtuon sa Bibliya. Apan, sa akong kasingkasing nahibalo ko nga nakakaplag kog usa ka bahandi. Wala gyod ko malimot niana.

Mga 20 ka tuig sa ulahi, dihang nag-edad kog 82, si Juan ug Maite mibalik sa Bilbao ug miduaw nako. Nalipay kaayo ko nga nakita sila pag-usab! Akong naamgohan nga si Jehova wala malimot kanako, ug mibalik ko pagtuon sa Bibliya. Si Juan ug Maite mapailobon kaayo nako, kay sagad magbalikbalik ra ang akong mga pangutana. Kinahanglang balikbalik nakong madunggan ang mga pangatarongan sa Bibliya aron bug-os nakong mabiyaan ang akong kanhing mga tinuohan. Gusto sab nakong mahimong hanas sa pagpatin-aw sa kamatuoran sa Bibliya ngadto sa akong mga higala ug pamilya.

Dihang nabawtismohan ko, sa edad nga 87, hilabihan ang akong kalipay. Ang bawtismo gihimo panahon sa asembliya sa mga Saksi ni Jehova. Usa ka Kristohanong ansiyano ang naghatag ug binase-sa-Bibliya nga pakigpulong nga ilabinang gitumong kanamong mga bawtismohanan. Nakahilak ko sa pakigpulong. Namati ko niana nga daw si Jehova ang direktang nakigsulti nako. Human ko mabawtismohi, daghang Saksi ang miduol ug milamano nako—bisag kadaghanan nila wala pa nako mahimamat sukad!

MGA KAAYOHAN NGA AKONG NABATONAN:

Sukad pa kaniadto, nahibalo ko nga si Jesu-Kristo “ang dalan.” (Juan 14:6) Apan pinaagi sa akong pagtuon sa Bibliya, akong nailhan si Jehova, ngadto kang kinsa kita gitultolan ni Jesus. Karon makaampo na ko sa Diyos ingong akong minahal nga Amahan ug Higala. Ang pagbasa sa librong Pakigsuod Kang Jehova * dako kaayog epekto nako. Nahuman nako nig basa sa usa lang ka gabii! Natandog ko sa pagkahibalo kon unsa ka maluluy-on si Jehova.

Sa paghinumdom sa akong dugayng pagpangita sa kamatuoran, akong nahunahunaan ang giingon ni Jesus: “Padayon sa pagpangayo, ug igahatag kini kaninyo; padayon sa pagpangita, ug kamo makakaplag; padayon sa pagpanuktok, ug pagabuksan kini kaninyo.” (Mateo 7:7) Karon nga ako nang nakaplagan ang mga tubag nga dugay na nakong gipangandoy, dako kaayo nakong kalipay nga ipaambit kini sa uban.

Sa edad nga 90, gibati nakong bata pa gihapon ko sa espirituwal. Ang matag tigom nga akong tambongan sa Kingdom Hall maoy espesyal nga okasyon—tungod sa bililhong kahibalo nga akong madawat ug sa pagpakig-uban sa akong minahal nga mga igsoon sa pagtuo. Gusto kong mahimo na usab nga magtutudlo didto sa gisaad nga Paraisong yuta. (Pinadayag 21:3, 4) Naghinamhinam kong makita ang akong mga minahal nga mabuhi pag-usab ug matudloan sila sa kamatuoran sa Bibliya. (Buhat 24:15) Gusto gyod nakong isugilon kanila ang bililhong gasa nga gihatag ni Jehova kanako sa akong pagkatigulang!

^ par. 15 Gipatik sa mga Saksi ni Jehova.