Human mograduwar sa hayskul niadtong Enero 1937, nagpaenrol ko sa Iowa State University, nga duol sa among gipuy-an sa tunga-tungang kasadpan sa United States. Halos ang tanan nakong panahon anaa na lang sa pag-eskuyla ug pagtrabaho aron makabayad sa matrikula. Sukad sa pagkabatan-on, ganahan kaayo kong mag-estudyo sa tag-as nga bilding ug mga suspension bridge.

Sa sayong bahin sa 1942, wala madugay human ang United States miapil sa Gubat sa Kalibotan II, diha na ko sa ikalimang tuig sa kolehiyo ug pipila na lang ka bulan madawat na nako ang akong bachelor’s degree sa civil engineering. Sa kuwarto nga akong giabangan, may duha ko ka kauban. Ang usa misugyot nga makigsulti ko sa tawong “tigduawan sa mga batan-ong lalaki sa silong.” Didto akong nahimamat si John O. (Johnny) Brehmer, usa sa mga Saksi ni Jehova. Nahingangha ko kay bisag unsay akong ipangutana matubag niya kini pinaagi sa Bibliya. Tungod niana, regular na kong magtuon sa Bibliya uban ni Johnny ug sa ngadtongadto mouban ko niya sa pagsangyaw kon makalugar.

Ang Papa ni Johnny, si Otto, na-Saksi samtang presidente siya sa usa ka bangko sa Walnut, Iowa. Miresayn siya sa maong posisyon aron mosulod sa bug-os-panahong pag-alagad. Sa ngadtongadto, ang iyang maayong panig-ingnan, ug nianang sa iyang pamilya, nagdasig nako sa paghimog hinungdanong desisyon.

PANAHON SA PAGDESISYON

Usa ka adlaw niana, giingnan ko sa dean sa unibersidad nga mius-os ang akong grado ug dili ko makagraduwar. Nahinumdom ko nga kinasingkasing kong miampo kang Jehova nga Diyos, nga nangayo sa iyang giya. Wala madugay human niana, gipatawag ko sa akong propesor sa engineering. Miingon siya nga may nangitag engineer ug nagbuot-buot siyag tubag sa telegrama nga dawaton nako ang maong posisyon. Gipasalamatan nako ang propesor apan akong gipatin-aw kaniya kon nganong determinado kong himoong karera ang pag-alagad kang Jehova. Sa Hunyo 17, 1942, ako nabawtismohan ug natudlo dayon ingong payunir, nga maoy tawag sa bug-os-panahong ministro sa mga Saksi ni Jehova.

Sa ulahing bahin sa 1942, gipareport ko aron magsundalo, busa miatubang ko sa hunta alang sa serbisyo militar ug akong gipatin-aw kon nganong dili motugot ang akong konsensiya nga magsundalo. Nagpasa kog mga affidavit gikan sa akong mga propesor sa kolehiyo kinsa nagsulat bahin sa akong maayong panggawi ug linaing kahanas ingong civil engineer. Apan bisan pa sa positibong mga testimonya, gipamulta gihapon kog $10,000 (U.S.) ug gisentensiyahag lima ka tuig nga pagkabilanggo sa usa ka prisohan sa Leavenworth, Kansas.

AKONG KINABUHI SA PRISOHAN

Ang Leavenworth U.S. Penitentiary karon. Mga 230 kanamo ang nabilanggo didto

Kapig 230 ka batan-ong Saksi ang gisentensiyahan nga magtrabaho sa agrikultural nga bilanggoan sa Leavenworth, usa ka pasilidad sa pederal nga prisohan  sa Leavenworth. Didto gipatrabaho mi sa usa ka uma nga gidumala sa mga guwardiya. Ang pipila kanila nahibalo sa among Kristohanong neyutralidad ug pabor sa among baroganan.

Ang ubang guwardiya mikooperar sa among mga paningkamot nga mapadayon ang among rutina sa pagpahigayon ug Kristohanong mga tigom. Gitabangan pod mi nila sa pagpasulod ug mga literatura sa Bibliya sa prisohan. Gani ang warden misuskribir ug magasing Consolation (karon Pagmata!).

AKONG PAGGAWAS, UG PAG-ALAGAD INGONG MISYONARYO

Human makaserbisyog tulo ka tuig sa akong lima ka tuig nga sentensiya, gibuhian ko sa Pebrero 16, 1946, pipila ka bulan human sa Gubat sa Kalibotan II. Dihadiha, misulod na sab ko sa bug-os-panahong pag-alagad ingong payunir. Ang akong asaynment mao ang siyudad sa Leavenworth, Kansas. Nahadlok ko kay gipihig pag-ayo ang mga Saksi ni Jehova didto. Lisod ang pagpangitag trabaho, labi na gyod ang pagpangitag kapuy-an.

Usa ka adlaw niana, samtang nagsangyaw, nahinumdom ko nga gisinggitan ko sa usa ka guwardiya, “Pahawa sa akong propidad!” Dihang nakita nako nga may gigunitan siyang bat sa besbol, gikulbaan ko ug mibiya dayon. Sa laing balay, ang usa ka babaye miingon, “Hulat lang kadali,” ug iyang gisira ang pultahan. Naghulat pod ko dihang kalit lang nga miabli ang bentana sa taas ug giyab-an kog hinugas sa plato. Bisan pa niana, gipanalanginan ang akong ministeryo. Sa ulahi akong nahibaloan nga ang pipila nga mikuhag literatura sa Bibliya nahimong mga Saksi.

Pagka-1943, usa ka bag-ong tunghaan alang sa mga misyonaryo ang gibuksan sa amihanang bahin sa New York. Gidapit ko sa pagtungha, ug migraduwar ko sa ikanapulong klase niini sa Pebrero 8, 1948. Ang tunghaan gitawag ug Watchtower Bible School of Gilead. Paggraduwar nako giasayn ko sa Gold Coast, karon Ghana.

Pag-abot nako sa Gold Coast, ang akong asaynment mao ang pagsangyaw sa mga opisyales sa gobyerno ug sa mga taga-Europe. Matag hinapos sa semana makig-uban ko sa usa ka kongregasyon sa mga Saksi ni Jehova ug motabang sa mga membro niini sa pagsangyaw sa balaybalay. Mobisita sab ko sa hilit nga mga dapit nga may pipila ka Saksi ug bansayon sila sa pagsangyaw. Dugang pa, nag-alagad ko ingong nagapanawng magtatan-aw sa sikbit nga nasod sa Ivory Coast, karon Côte d’Ivoire.

Samtang nag-alagad sa maong mga dapit, nakakat-on ko sa pagkinabuhi sama sa lumad nga mga Aprikano—pagkatulog sa payag nga gama sa lapok, pagkinamot ug kaon, ug paggak-ang sa “gawas” sama sa gibuhat sa mga Israelinhon sa kamingawan. (Deuteronomio 23:12-14) Ang paghimo niana nakatabang  nako ug sa akong kaubang mga misyonaryo nga makabatog maayong reputasyon. Ang mga asawa sa pipila ka lokal nga opisyales misugod pagtuon sa Bibliya uban kanamo. Busa sa dihang ang mga magsusupak milampos sa pagkuhag orden nga kanselahon ang among bisa, ang mga asawa sa mga opisyales mihangyo sa ilang mga bana, ug ang desisyon gibali!

Sama sa daghang misyonaryo sa Africa, gimalarya ko. Pirme kong takigan ug hilantan nga tungod niana magsalimuang ko. Usahay, pugngan nako ang akong apapangig aron dili mokurog. Bisan pa niana, malipayon ug matagbawon gihapon ko sa akong pag-alagad.

Sulod sa akong unang upat ka tuig sa Africa, nakigsinulatay ko kang Eva Hallquist, kinsa akong nahimamat sa wala pa ko mobiya sa United States. Akong nahibaloan nga mograduwar siya sa ika-21ng klase sa Gilead School sa Hulyo 19, 1953, sa internasyonal nga kombensiyon sa mga Saksi ni Jehova sa Yankee Stadium sa New York. Gihangyo nako ang usa ka kapitan nga magtrabaho ko sa iyang barko ingong plete paingon sa United States.

Human sa 22 ka adlawng paglawig, usahay sa balorong kadagatan, nakaabot ra gyod ko ug nagkita mi ni Eva sa hedkuwarter sa mga Saksi ni Jehova sa Brooklyn. Didto, sa rooftop diin kita kaayo ang pantalan sa New York ug ang habog nga mga bilding, ako siyang gisakna nga magminyo na mi. Sa ulahi, si Eva miduyog nako sa pag-alagad sa Gold Coast.

PAG-ATIMAN SA PAMILYA

Human sa ubay-ubayng katuigan sa pag-alagad sa Africa uban kang Eva, nakadawat kog sulat gikan sa akong inahan, nga nag-ingon nga si Papa hapit nang mamatay tungod sa kanser. Human makapananghid nga mobakasyon, namauli mi ni Eva sa United States. Dali rang mihugo si Papa, ug wala madugay siya namatay.

Sa ulahi, human mi makaalagad sa Ghana ug duolag upat ka tuig, among nahibaloan nga nagluya si Mama. Gisugyotan mi sa pipila namo ka higala sa pagpauli aron atimanon siya. Kadto ang kinalisdang desisyon nga among gihimo. Human sa 15 ka tuig nga pagmisyonaryo, nga 11 niana uban ni Eva, kami namauli sa United States.

Uban sa usa ka lokal nga pangulo sa Gold Coast, karon Ghana

Sulod sa katuigan, nagpulipuli mig atiman kang Mama, nga nagtabang kaniya sa pagtambong sa mga tigom kon makahimo siya. Sa Enero 17, 1976, siya namatay sa edad nga 86. Apan siyam ka tuig sa ulahi, dihay mas makapasubong panghitabo. Si Eva nadayagnos nga may kanser. Gihimo namo ang tanan aron maayo siya. Bisan pa niana, sa Hunyo 4, 1985, siya namatay sa edad nga 70.

DUGANG KAUSABAN SA MAKAPATAGBAWNG KARERA

Sa 1988, gidapit ko sa pagtambong sa dedikasyon sa bag-ong gipadak-an nga sangang buhatan sa Ghana. Halandomon gayod kadto nga okasyon! Mga 40 ka tuig ang milabay, dihang miabot ko sa Ghana human mograduwar sa Gilead, pipila lang ka gatos ang Saksi. Pagka-1988, diha nay kapig 34,000, ug karon duolan nag 114,000!

Duha ka tuig human sa akong pagduaw sa Ghana, naminyo ko sa suod nga higala ni Eva, si Betty Miller, niadtong Agosto 6, 1990. Padayon namong gihimong karera ang pag-alagad kang Jehova. Nagpaabot mi sa adlaw nga among makita pag-usab ang among mga apohan, ginikanan, ug si Eva sa dihang banhawon sila sa Paraisong yuta.—Buhat 24:15.

Manglugmaw ang akong mga luha kon akong hinumdoman ang talagsaong pribilehiyo nga maggamit ni Jehova sulod sa kapig 70 ka tuig nga pag-alagad kaniya. Kanunay kong magpasalamat niya sa paggiya kanako nga himoong karera ang pag-alagad kaniya. Bisag kapin na ko karog 90 anyos, si Jehova, ang kinalabwang civil engineer sa uniberso, padayong naghatag nakog kusog ug kaisog sa pagpadayon sa akong karera, ang pag-alagad kaniya.