Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Disyembre 2013

 PANGUNANG TOPIKO | GIKINAHANGLAN BA NATO ANG DIYOS?

Kon Nganong Gikinahanglan Nato ang Diyos

Kon Nganong Gikinahanglan Nato ang Diyos

Ang mga doktor nag-ingon nga kinahanglang tagbawon sa tawo ang iyang espirituwal nga panginahanglan aron tinuod nga magmalipayon. Makita nato kini sa kamatuoran nga ang tawo gustong mohimog mga butang nga dunay katuyoan o moalagad sa usa nga mas labaw kaniya. Aron matagbaw kini nga panginahanglan, ang uban naggugol ug panahon alang sa kinaiyahan, arte, musika, ug uban pa. Apan ang kadaghanan wala mobatig dulot nga katagbawan sa maong mga butang.

Buot sa Diyos nga ang mga tawo magmalipayon karon ug sa walay kataposan

Ang mga magbabasa sa Bibliya nahibalo na nga ang tawo may kinaiyanhong tinguha sa espirituwal nga mga butang. Ang unang mga kapitulo sa Genesis nagpakita nga human lalanga sa Diyos ang unang magtiayon, siya kanunayng nakigsulti nila, aron makaugmad silag espirituwal nga relasyon kaniya. (Genesis 3:8-10) Ang Diyos wala magdisenyo sa tawo nga magkinabuhing independente kaniya; sila may panginahanglang makigkomunikar sa ilang Magbubuhat. Ang Bibliya kanunayng naghisgot niana.

Pananglitan, si Jesus miingon: “Malipayon kadtong mahunahunaon sa ilang espirituwal nga panginahanglan.” (Mateo 5:3) Nianang mga pulonga, makahinapos kita nga ang usa ka hinungdanong sangkap sa malipayong kinabuhi mao ang pagtagbaw sa atong kinaiyanhong tinguha sa espirituwal nga mga butang. Sa unsang paagi nato kana mahimo? Gitubag kana ni Jesus dihang siya miingon: “Ang tawo mabuhi, dili sa tinapay lamang, kondili sa matag pulong nga magagula sa baba ni Jehova.” (Mateo 4:4) Sa unsang mga paagi ang pulong sa Diyos, sa ato pa, ang mga hunahuna ug instruksiyon sa Diyos nga makita sa Bibliya, makatabang nato sa pagbatog malipayon ug makahuloganong kinabuhi? Tagdon nato ang tulo ka hinungdanong paagi.

Nagkinahanglan Kitag Maayong Giya

Karon, dunay daghang eksperto nga andam motambag bahin sa relasyon, gugma, pamilya, paghusay sa panagbangi, kalipay, ug bisan sa kahulogan sa kinabuhi. Apan kinsa may labing kuwalipikado nga mohatag ug maayo ug timbang nga giya niining mga bahina gawas sa Magbubuhat sa tawo, si Jehova nga Diyos?

Sama sa usa ka manuwal, ang Bibliya maoy giya sa kinabuhi

Sa pag-ilustrar: Kon mopalit kag bag-ong gamit, sama sa kamera o kompiyuter, dahomon nimo nga  may gipataban niana nga manuwal nga nagpatin-aw sa kinamaayohang paagi sa paggamit niana. Ang Bibliya mahimong ipakasama sa maong manuwal. Kini maoy manuwal sa kinabuhi nga gihatag sa Diyos kanato. Kini nagpatin-aw kon unsa ang katuyoan ug ang labing maayong paagi sa paggamit sa kinabuhi.

Sama sa ubang maayong-pagkasulat nga manuwal, ang Bibliya nagpasidaan sa mga magbabasa batok sa mga buhat nga makadaot sa atong kinabuhi. Tingali ang mga tambag sa uban maayong paminawon o daling sundon, apan dili ba makataronganong hunahunaon nga mabatonan nato ang labing maayong resulta ug malikayan ang mga problema kon sundon nato ang giya sa atong Magbubuhat?

“Ako, si Jehova, mao ang imong Diyos, ang Usa nga nagtudlo kanimo aron ikaw makabaton ug kaayohan, ang Usa nga nagpalakaw kanimo sa dalan nga angay mong pagalaktan. Oh kon ikaw mamati lamang unta gayod sa akong mga sugo! Niana ang imong kalinaw mahimong sama gayod sa usa ka suba, ug ang imong pagkamatarong sama sa mga balod sa dagat.” —Isaias 48:17, 18

Sa Bibliya, makaplagan nato ang giya ug tabang nga atong gikinahanglan

Bisag si Jehova nga Diyos nagtaganag mga giya ug instruksiyon, dili ta niya pugson sa pagdawat niana. Hinunoa, ingong mahigugmaong Magtatabang, siya naghangyo kanato: “Ako, si Jehova, mao ang imong Diyos, ang Usa nga nagtudlo kanimo aron ikaw makabaton ug kaayohan, ang Usa nga nagpalakaw kanimo sa dalan nga angay mong pagalaktan. Oh kon ikaw mamati lamang unta gayod sa akong mga sugo! Niana ang imong kalinaw mahimong sama gayod sa usa ka suba, ug ang imong pagkamatarong sama sa mga balod sa dagat.” (Isaias 48:17, 18) Sa laktod, kon atong sundon ang giya sa Diyos, makabaton kitag mas maayong kinabuhi. Sa ato pa, aron magmalipayon ug makabatog mas maayong kinabuhi, gikinahanglan nato ang Diyos.

Nagkinahanglan Kitag Solusyon sa mga Problema

Ang uban mibati nga wala nila kinahanglana ang Diyos kay para nila daghang makapalibog nga problema sa kinabuhi ang sukwahi sa pagtulon-an nga ang Diyos gugma. Pananglitan, sila mangutana tingali: ‘Nganong mag-antos man ang maayong mga tawo?’ ‘Nganong daghang inosenteng mga bata ang natawo nga may depekto?’ ‘Nganong punog inhustisya ang kinabuhi?’ Kana maoy hinungdanon kaayong mga pangutana, ug ang pagpangitag tubag niana mahimong makaapektar pag-ayo sa atong kinabuhi. Apan inay basolon dayon ang Diyos tungod sa maong mga problema, atong susihon kon sa unsang paagi ang Pulong sa Diyos, ang Bibliya, makahatag ug katin-awan bahin nianang mga butanga.

Sa ikatulong kapitulo sa Genesis, atong mabasa ang asoy bahin kang Satanas kinsa nagtakoban ingong halas. Iyang gihaylo ang unang magtiayon sa pagsupak sa sugo ni Jehova nga Diyos nga dili mokaon gikan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa daotan. “Dili gayod kamo mamatay,” giingnan ni Satanas si Eva. “Kay nasayod ang Diyos nga sa mismong adlaw nga kamo mokaon gikan niini ang inyong mga mata mangabuka ug kamo mahisama sa Diyos, nga mahibalo sa maayo ug sa daotan.”—Genesis 2:16, 17; 3:4, 5.

Nianang mga pulonga, wala lang gipasabot ni Satanas nga ang Diyos bakakon kondili gipakita usab niya nga dili-makiangayon ang pagmando sa Diyos. Ang Yawa nangangkon nga kon ang mga tawo mamati kaniya, makabaton silag mas maayong kinabuhi. Sa unsang paagi masulbad ang maong isyu? Gitugot ni Jehova nga molabay ang panahon aron makita sa tanan kon tinuod ba ang mga akusasyon sa Yawa. Sa ingon, gihatagag kahigayonan sa Diyos si Satanas ug kadtong midapig niya sa pagpamatuod kon makabaton bag mas maayong kinabuhi ang tawo kon wala ang Diyos.

 Unsay imong ikasulti bahin sa mga pangangkon ni Satanas? Makabaton bag mas maayong kinabuhi ang tawo ug magmalamposon ba sila sa pagmando sa ilang kaugalingon nga wala ang Diyos? Ang pag-antos, inhustisya, sakit, ug kamatayon, maingon man ang krimen, pagkadaot sa moral, mga gubat, pagpuo sa rasa, ug ubang kapintasan nga naghampak sa tawo latas sa kasiglohan maoy dili-malalis nga ebidensiya nga pakyas gayod ang paningkamot sa tawo sa pagmando sa iyang kaugalingon nga bulag sa Diyos. Inay basolon ang Diyos tungod sa mga problema sa katawhan, gipunting sa Bibliya ang pangunang hinungdan niana: “Ang tawo nagmando sa tawo alang sa iyang kadaotan.”—Ecclesiastes 8:9.

Tungod niini, dili ba tin-aw nga kinahanglan tang modangop sa Diyos dili lang alang sa tubag sa makapalibog nga mga pangutana kondili sa solusyon usab niana? Unsa may buhaton sa Diyos?

Nagkinahanglan Kitag Tabang sa Diyos

Ang mga tawo dugay nang nangandoy ug kagawasan gikan sa sakit, pagkatigulang, ug kamatayon. Sila migugol ug dakong panahon ug salapi, ug nanglimbasog aron makab-ot kini, apan kawang lang ang tanan. Ang uban nagtuo nga magpabilin silang bata pinaagi sa pag-inom ug ilimnon nga may milagrosong mga sangkap, pag-inom ug usa ka matang sa tubig, o pagpuyo sa usa ka espesipikong dapit. Apan, pakyas lang kining tanang pangandoy.

Buot sa Diyos nga ang mga tawo makabatog mas maayong kinabuhi ug magmalipayon. Kana ang iyang orihinal nga katuyoan sa paglalang sa tawo, ug wala siya malimot niana. (Genesis 1:27, 28; Isaias 45:18) Si Jehova nga Diyos nagpasalig kanato nga matuman gayod ang iyang katuyoan. (Isaias 55:10, 11) Ang Bibliya naghisgot bahin sa saad sa Diyos nga ipasig-uli ang Paraisong kahimtang nga giwala sa unang magtiayon. Sa kataposang basahon sa Bibliya, ato kining mabasa: “Iyang [Jehova] pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon mawala na, ni may pagbangotan ni pagtiyabaw ni may kasakit pa. Ang unang mga butang nangagi na.” (Pinadayag 21:4) Sa unsang paagi ipahinabo sa Diyos kining maanindot nga mga kahimtang, ug sa unsang paagi kita makabenepisyo niining saara?

Ang Anak sa Diyos, si Jesu-Kristo, nagtudlo sa iyang mga sumusunod sa pag-ampo nga matuman ang kabubut-on sa Diyos. Daghan ang nasinati o nagsubli-subli sa maong pag-ampo, nga gitawag sa uban ug Pag-ampo sa Ginoo. Kini nag-ingon: “Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan. Paanhia ang imong gingharian. Matuman unta ang imong kabubut-on, maingon sa langit, mao man usab sa yuta.” (Mateo 6:9, 10) Oo, kana nga Gingharian maoy gamiton ni Jehova sa pagwagtang sa makapasubong mga resulta sa pagmando sa tawo ug sa pagpatungha sa iyang gisaad nga matarong nga bag-ong kalibotan. * (Daniel 2:44; 2 Pedro 3:13) Unsay atong buhaton aron makabenepisyo sa saad sa Diyos?

 Gihisgotan ni Jesu-Kristo ang simpleng lakang nga atong buhaton: “Kini nagkahulogan ug kinabuhing walay kataposan, ang ilang pagkuha ug kahibalo bahin kanimo, ang bugtong matuod nga Diyos, ug sa usa nga imong gipadala, si Jesu-Kristo.” (Juan 17:3) Oo, sa tabang sa Diyos, posibleng mabatonan ang walay-kataposang kinabuhi sa gisaad nga bag-ong kalibotan. Ang maong palaaboton mahimong makapakombinsir kanimo sa lain pang rason nga tubagon ug oo ang pangutana, Gikinahanglan ba nato ang Diyos?

Panahon na sa Paghunahuna sa Diyos

Duha ka libo ka tuig kanhi, sa Areopago, o Mars Hill, sa Atenas, si apostol Pablo miingon bahin sa Diyos: “Siya naghatag ngadto sa tanang tawo ug kinabuhi ug gininhawa ug tanang butang. Kay pinaagi kaniya kita adunay kinabuhi ug naglihok ug naglungtad, ingon usab gayod sa gisulti sa pipila ka magbabalak sa inyong taliwala, ‘Kay kita usab iyang kaliwat.’”—Buhat 17:25, 28.

Tinuod gihapon karon ang gisulti ni Pablo sa mga taga-Atenas. Ang atong Maglalalang nagtagana kanatog hangin, pagkaon, ug tubig. Dili gyod ta mabuhi kon wala ang maayong mga butang gikan kang Jehova. Apan nganong padayong nagtagana niana ang Diyos sa tanan, sila man naghunahuna bahin kaniya o wala? Si Pablo miingon nga “aron sila mangita sa Diyos, kon sila man ugaling mangapkap man kaniya ug makakaplag gayod kaniya, bisan ug, sa pagkatinuod, siya dili halayo gikan sa matag usa kanato.”—Buhat 17:27.

Gusto ba nimong mailhan pa ang Diyos, sa ato pa, mokat-og dugang bahin sa iyang mga katuyoan ug sa iyang tambag aron makabatog mas maayong kinabuhi karon ug sa walay kataposan? Kon mao, giawhag ka namo sa pagpakigsulti sa nagdala nimo niining magasina o kontaka ang mga magpapatik niini. Sila malipayng motabang kanimo.

^ par. 20 Alang sa dugang impormasyon kon sa unsang paagi ang Gingharian magtuman sa kabubut-on sa Diyos dinhi sa yuta, tan-awa ang kapitulo 8 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova ug mabasa online ug ma-download sa www.jw.org/ceb.