Unsay katuyoan sa pagbalik ni Kristo?

Una pa mosaka si Jesu-Kristo sa langit niadtong 33 C.E., siya misaad nga mobalik. Gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa usa ka tawong hamili nga mipanaw sulod sa taas nga panahon ug mibalik uban ang gahom nga magmando ingong hari. Ang katuyoan sa pagbalik ni Jesus mao ang pagtagana sa katawhan ug maayong gobyerno.—Basaha ang Lucas 19:11, 12.

Si Jesus magtagana sa katawhan ug maayong gobyerno

Sa unsang matang sa lawas mobalik si Jesus? Siya gibanhaw ingong dili-makita nga espirituhanong persona. (1 Pedro 3:18) Dayon, misaka siya sa langit ug milingkod sa tuong kamot sa Diyos. (Salmo 110:1) Sa ulahi, si Jesus miatubang kang Jehova nga Diyos, ang “Karaan sa mga Adlaw,” kinsa mihatag kaniyag gahom sa pagmando ibabaw sa katawhan. Busa si Jesus mobalik, dili ingong tawo, kondili ingong dili-makita nga Hari.—Basaha ang Daniel 7:13, 14.

Unsay buhaton ni Jesus inig-abot niya?

Dihang si Jesus moabot nga dili-makita uban sa iyang mga anghel, siya magahukom sa katawhan. Iyang laglagon ang mga daotan apan hatagag kinabuhing walay kataposan ang modawat kaniya ingong Hari.—Basaha ang Mateo 25:31-33, 46.

Sa paghari ni Jesus, himoon niyang paraiso ang yuta. Iyang banhawon ang mga patay aron sila mabuhi sa maong Paraiso.—Basaha ang Lucas 23:42, 43.