ANG GITUOHAN SA DAGHAN

“Sa pagkamatay, ang kalag sa mga nangamatay nga may mortal nga sala maimpiyerno, diin didto mag-antos sila sa mga silot sa impiyerno, ang ‘kalayo nga walay pagkapalong.’” (Catechism of the Catholic Church) Ang ubang lider sa relihiyon nag-ingon nga kadtong anaa sa impiyerno bug-os nga nahimulag sa Diyos.

ANG KAMATUORAN GIKAN SA BIBLIYA

“Ang kalag nga makasala​—kini mismo mamatay.” (Ezequiel 18:4) Ang mga patay “walay nahibaloan nga bisan unsa.” (Ecclesiastes 9:5) Kon ang kalag mamatay ug walay nahibaloan, sa unsang paagi kini mag-antos sa “kalayo nga walay pagkapalong” o sa kasakit sa walay-kataposang pagkanahimulag sa Diyos?

Sa Bibliya, ang Hebreohanon ug Gregong pulong nga sagad gihubad ug “impiyerno” sa pagkatinuod nagtumong sa komon nga lubnganan. Pananglitan, dihang si Job nakaagom ug grabeng sakit, siya miampo: “Tagoan mo unta ako sa akong lubnganan [“sa impiyerno,” Douay-Rheims Version].” (Job 14:13, Holy Bible​—Easy-to-Read Version) Gusto ni Job nga mopahulay, dili sa dapit sa pagsakit o sa pagkanahimulag sa Diyos, kondili sa lubnganan.

KON NGANONG HINUNGDANON KINI

Dili kita mahigugma sa usa ka Diyos nga mapintas; hinuon magpahilayo kita kaniya. “Sukad sa pagkabata, natudloan ko sa doktrina sa impiyernong kalayo,” miingon si Rocío, nga taga-Mexico. “Nahadlok ko pag-ayo nga tungod niana dili nako mahanduraw nga dunay maayong mga hiyas ang Diyos. Nagtuo ko nga siya masuk-anon ug higpit.”

Tungod sa gisulti sa Bibliya bahin sa mga paghukom sa Diyos ug sa kahimtang sa mga patay, nausab ang panglantaw ni Rocío. “Nakaginhawa kog luag​—kay nawala na ang akong kahadlok,” siya miingon. “Nakabaton na kog pagsalig nga gusto sa Diyos ang labing maayo alang nato, nga siya nahigugma nato, ug nga mahimo nako siyang higugmaon. Sama siya sa usa ka amahan nga nagahawid sa kamot sa iyang mga anak ug nagtinguha sa labing maayo alang kanila.”​—Isaias 41:13.

Daghan ang naningkamot sa pagsimba sa Diyos tungod sa kahadlok nga maimpiyerno, apan dili niya gusto nga moalagad ka kaniya tungod sa kahadlok. Hinunoa, si Jesus nag-ingon: “Higugmaon mo si Jehova nga imong Diyos.” (Marcos 12:29, 30) Dugang pa, kon atong masabtan nga ang Diyos wala mobuhat ug kawalay-hustisya karon, makasalig sab kita sa iyang umaabot nga paghukom. Sama sa higala ni Job nga si Elihu, kita masaligong moingon: “Halayo ra sa matuod nga Diyos nga mobuhat sa pagkadaotan, ug sa Labing Gamhanan nga mobuhat sa kawalay-hustisya!”​—Job 34:10.