Mga upat ka siglo human masulat ang kataposang basahon sa Hebreohanong Kasulatan, natuman ang tagna ni Miqueas bahin sa Mesiyas: Si Jesus natawo sa Betlehem. Mga 30 ka tuig sa ulahi, sa 29 C.E., natuman ang unang bahin sa tagna ni Daniel bahin sa pag-abot sa Mesiyas. Si Jesus nabawtismohan, ug gidihogan sa Diyos ug balaang espiritu. Sa hustong panahon, ang dugay-nang-gipaabot nga Mesiyas, ang Binhi, miabot!

Si Jesus nagsugod dayon sa iyang ministeryo, nga “nagpahayag sa maayong balita sa gingharian sa Diyos.” (Lucas 8:1) Ingon sa gitagna, si Jesus maluloton, malumo, ug mahangawaon gayod sa uban. Ang iyang pagtulon-an praktikal ug mahigugmaon, ug iyang giayo ang “tanang matang sa kaluyahon” sa mga tawo, nga nagpaila nga ang Diyos nag-uban kaniya. (Mateo 4:23) Ang mga tawo sa tanang pangedaron mihugop kang Jesus ug mihinapos: “Nakaplagan namo ang Mesiyas”!—Juan 1:41.

Gitagna ni Jesus nga sa dili pa bug-os nga momando ang iyang Gingharian, ang kalibotan makasinatig mga gubat, linog, ug uban pang mga problema. Iyang giawhag ang tanan nga “magpadayon sa pagbantay.”—Marcos 13:37.

Si Jesus maoy hingpit nga tawo nga nakapabiling masinugtanon sa Diyos, apan sa ulahi gipatay siya sa iyang mga kaaway. Sa ingon, ang iyang kamatayon nagtaganag hingpit nga halad aron mahibalik ang giwala ni Adan ug Eva—ang paglaom nga mabuhi sa walay kataposan sa Paraiso.

Ang kamatayon ni Jesus maoy katumanan sa tagna, maingon man ang pagbanhaw sa Diyos kaniya, tulo ka adlaw sa ulahi, ingong gamhanang espirituhanong linalang. Dayon, si Jesus nagpakita sa kapig 500 sa iyang mga tinun-an. Una mosaka sa langit, gisugo ni Jesus ang iyang mga sumusunod sa pagsangyaw sa maayong balita bahin kaniya ug sa iyang Gingharian ngadto sa “katawhan sa tanang kanasoran.” (Mateo 28:19) Unsa ka bug-os ang ilang pagtuman niana nga buluhaton?

Gibase sa Mateo, Marcos, Lucas, Juan, 1 Corinto.