Handurawa nga nagpuyo ka sa usa ka kalibotan nga walay pag-antos—usa ka kalibotan nga walay krimen, gubat, sakit, ug katalagman. Handurawa nga momata ka kada buntag nga dili mabalaka bahin sa ekonomiya, diskriminasyon, o pagpangdaogdaog. Daw imposible ba kini? Tinuod, walay tawo o organisasyon sa tawo nga makapatungha sa maong mga kahimtang. Apan ang Diyos nagsaad nga wagtangon niya ang tanang hinungdan sa pag-antos, lakip na kadtong gihisgotan sa miaging artikulo. Matikdi kining mosunod nga mga saad gikan sa Pulong sa Diyos, ang Bibliya:

MAGMANDO ANG MAAYONG PANGGOBYERNO

“Ang Diyos sa langit magatukod ug usa ka gingharian nga dili gayod malumpag. Ug ang maong gingharian dili igapasa ngadto sa lain nga katawhan. Kini magadugmok ug magatapos niining tanang gingharian, ug kini mobarog hangtod sa panahong walay tino.”—Daniel 2:44.

Ang Gingharian sa Diyos maoy usa ka langitnong gobyerno. Ang tinudlong Magmamando niini, si Jesu-Kristo, mopuli sa tanang tawhanong magmamando ug magtino nga ang kabubut-on sa Diyos matuman dili lang sa langit kondili dinhi usab sa yuta. (Mateo 6:9, 10) Kini nga gobyerno dili pagapulihan sa bisan unsang tawhanong gobyerno kay kini maoy “walay kataposang gingharian sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesu-Kristo.” Motunhay gayod ang kalinaw.—2 Pedro 1:11.

MAWALA ANG BAKAK NGA RELIHIYON

“Si Satanas kanunayng naghimo sa iyang kaugalingon nga usa ka manulonda sa kahayag. Busa dili talagsaon kon ang iyang mga ministro usab kanunayng maghimo sa ilang kaugalingon nga mga ministro sa pagkamatarong. Apan ang ilang kataposan maoy sumala unya sa ilang mga buhat.”—2 Corinto 11:14, 15.

Ang bakak nga relihiyon mayagyag ingong buhat sa Yawa ug pagapaphaon gikan sa yuta. Mawala na unya ang tanang diskriminasyon ug pag-ulag dugo tungod sa relihiyon. Ingong resulta, ang tanang mahigugmaon sa “buhi ug matuod nga Diyos” makahimo na sa pagsimba kaniya sa “usa ka pagtuo” ug “uban sa espiritu ug sa kamatuoran.” Moresulta kini sa kalinaw ug panaghiusa.—1 Tesalonica 1:9; Efeso 4:5; Juan 4:23.

MAWALA NA ANG TAWHANONG PAGKADILI-HINGPIT

“Ang Diyos makig-uban kanila. Ug iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon mawala na, ni may pagbangotan ni pagtiyabaw ni may kasakit pa. Ang unang mga butang nangagi na.”—Pinadayag 21:3, 4.

Himoon kini ni Jehova pinaagi sa iyang Anak, si Jesus, kinsa mihatag sa iyang kinabuhi alang sa katawhan. (Juan 3:16) Ubos sa paggiya ni Jesus, ang katawhan  mahimo nang hingpit. Wala na unyay mag-antos kay “ang Diyos makig-uban kanila” ug magpahid sa “tanang luha gikan sa ilang mga mata.” Ang pagkadili-hingpit ug pag-antos mahimo na unyang butang sa kagahapon; “ang mga matarong magapanag-iya sa yuta, ug sila magapuyo sa ibabaw niini hangtod sa kahangtoran.”—Salmo 37:29.

MAWALA NA ANG DAOTANG MGA ESPIRITU

“Iyang [Kristo] gidakop ang dragon, ang orihinal nga halas, nga mao ang Yawa ug Satanas, ug gigapos siya sulod sa usa ka libo ka tuig. Ug iyang gitambog siya sa kahiladman ug gisirhan kini ug gitimbrehan kini sa ibabaw niya, aron dili na siya makapahisalaag pa sa kanasoran.”—Pinadayag 20:2, 3.

Mawala na ang tanang impluwensiya ni Satanas ug sa mga demonyo dihang sila gaposon ug itambog “sa kahiladman,” usa ka kahimtang sa bug-os nga pagkawalay-kalihokan. Sila dili na makakontrolar sa mga kalihokan sa tawo. Pagkamakapahupay unya nga mopuyo sa usa ka kalibotan nga walay impluwensiya ni Satanas ug sa daotang mga espiritu!

ANG “KATAPOSANG MGA ADLAW” MATAPOS NA

Ang “kataposang mga adlaw” matapos sa gitawag ni Jesus ug “dakong kasakitan.” Siya miingon: “Aduna unyay dakong kasakitan nga ang ingon niana wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibotan hangtod karon, ug dili na gayod mahitabo pa.”—Mateo 24:21.

Ang kasakitan mahimong dako sa diwa nga mahitabo ang wala pa mahitabo sukad nga mga kalamidad. Ang kinapungkayan niini mao ang “gubat sa dakong adlaw sa Diyos nga Labing Gamhanan,” nga mas nailhang Armagedon.—Pinadayag 16:14, 16.

Ang tanang tawo nga nahigugma sa pagkamatarong naghinamhinam sa kataposan niining daotang sistema sa mga butang. Tagda ang pipila sa mga panalangin nga naghulat kanila ilalom sa Gingharian sa Diyos.

ANG DIYOS MOHIMOG LABAW PA!

Maluwas ang “usa ka dakong panon” ngadto sa malinawong bag-ong kalibotan: Ang Bibliya nag-ingon nga ang dili-maihap nga “dakong panon” sa katawhan ‘makalabang sa dakong kasakitan’ ug maluwas ngadto sa matarong nga bag-ong kalibotan. (Pinadayag 7:9, 10, 14; 2 Pedro 3:13) Utang nila ang ilang kaluwasan kang Jesu-Kristo, “ang Kordero sa Diyos nga magakuha sa sala sa kalibotan.”—Juan 1:29.

Daghang kaayohan ang madawat gikan sa balaang edukasyon: Sa bag-ong kalibotan, “ang yuta mapuno sa kahibalo kang Jehova.” (Isaias 11:9) Kining balaang edukasyon maglakip ug instruksiyon kon sa unsang paagi magkinabuhing malinawon uban sa tanang katawhan ug kon sa unsang paagi maampingan ang kalikopan. Ang Diyos nagsaad: “Ako, si Jehova, mao ang imong Diyos, ang Usa nga nagtudlo kanimo aron ikaw makabaton ug kaayohan, ang Usa nga nagpalakaw kanimo sa dalan nga angay mong pagalaktan.”—Isaias 48:17.

Banhawon ang namatayng mga minahal: Samtang dinhi pa sa yuta, gibanhaw ni Jesus ang iyang higalang si Lazaro. (Juan 11:1, 5, 38-44) Busa gipakita niya kon unsay iyang pagabuhaton sa mas dako pang sukod ilalom sa Gingharian sa Diyos.—Juan 5:28, 29.

Motunhay ang kalinaw ug pagkamatarong: Ubos sa pagmando ni Kristo, ang pagkamalapason mahimo nang butang sa kagahapon. Giunsa nato pagkahibalo niana? Kay si Jesus makabasa sa mga kasingkasing, ug gamiton niya ang maong katakos sa paghukom tali sa mga matarong ug daotan. Kadtong dili magbag-o sa ilang daotang mga dalan dili makapuyo sa bag-ong kalibotan sa Diyos.—Salmo 37:9, 10; Isaias 11:3, 4; 65:20; Mateo 9:4.

Atong nahisgotan ang pipila lang sa daghang tagna sa Bibliya nga nagpunting sa kahibulongang panahon nga moabot. Dihang magmando na ang Gingharian sa Diyos ibabaw sa yuta, motunhay ang “kadagaya sa pakigdait.” (Salmo 37:11, 29) Ang tanang hinungdan sa kasakit ug pag-antos nga naghampak sa katawhan pagahanawon. Makaseguro ta niini kay ang Diyos misaad: “Tan-awa! Ginabag-o ko ang tanang butang. . . . Kining mga pulonga kasaligan ug matuod.”—Pinadayag 21:5.