“Kapitoan ka tuig lamang gayod ang gitas-on sa among kinabuhi, tingali kawaloan kon lig-on kami, apan pulos lamang kagul-anan ug kasamok ang among makuha.”—Salmo 90:10, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia.

TINUOD gyod nang mga pulonga! Ang kinabuhi niining kalibotana punog “kagul-anan ug kasamok.” Tingali maghunahuna ka, ‘posible ba gayong mabatonan ang makahuloganong kinabuhi?’

Tagda pananglitan si Maria. Siya laski nga pagkababaye, apan karon, sa edad nga 84, dili na siya makagawas sa balay nga mag-inusara. Aktibo pa ang iyang hunahuna, apan luya na ang iyang lawas. Makaingon kaha siya nga makahuloganon gihapon ang iyang kinabuhi?

Komosta sa imong bahin? Tingali makapangutana ka usahay kon makahuloganon ba ang imong kinabuhi. Lagmit balikbalik, kapoy, ug makapuol ang imong trabaho. Wala kaayo tingaliy nagpakabana sa imong mga paningkamot ug kahago. Bisag nagmalamposon ka karon, hayan mabalaka gihapon ka sa imong kaugmaon. Usahay, magmagul-anon sab ka. Tingali gubot ang inyong pamilya o namatyan kag minahal. Usa ka lalaki nga ginganlag André suod kaayo sa iyang amahan, kinsa kalit lang nasakit ug namatay. Gisakitan kaayo si André niadto, ug daw dili niya mabuntog ang iyang kaguol.

Bisag unsang kagul-anan ang ato tingaling giatubang, may angay tang mahibaloan: Posible ba gayong mabatonan ang makahuloganong kinabuhi? Masayran nato ang tubag diha sa kinabuhi sa usa ka tawo nga nabuhi sa yuta mga 2,000 ka tuig kanhi—si Jesu-Kristo. Bisan pa sa tanang kababagan nga iyang nasinati, siya nakabaton gayod ug makahuloganong kinabuhi. Mao man usab kita kon atong sundon ang iyang panig-ingnan.