“Maglakaw sama sa paglakaw ni Jesus.”—1 Juan 2:6, Ang Biblia Bag-ong Hubad nga Binisaya.

SA ATO nang nahisgotan sa miaging artikulo, si Jesus nakabatog makahuloganong kinabuhi. Busa kon buot natong mahimong makahuloganon ang atong kinabuhi, angay natong sundon ang iyang panig-ingnan ug mga tambag.

Sa pagkatinuod, si Jehova nag-awhag nato sa paghimo niana, ingon sa gipakita sa teksto sa ibabaw. Ang paglakaw sama sa paglakaw ni Jesus naglangkit sa pagpahiuyon sa atong kinabuhi sa iyang panig-ingnan ug pagtulon-an. Ang pagbuhat niana makatabang nato nga mabatonan ang pag-uyon sa Diyos ug ang makahuloganong kinabuhi.

Ang mga pagtulon-an ni Jesus naglakip ug mga prinsipyo nga makatabang nato sa paglakaw sama sa iyang paglakaw. Makita nato ang daghan niana sa iyang iladong Wali sa Bukid. Atong tagdon ang pipila sa maong mga prinsipyo ug kon unsaon nato kana pagpadapat.

PRINSIPYO: “Malipayon kadtong mahunahunaon sa ilang espirituwal nga panginahanglan.”—Mateo 5:3.

KON NGANONG MAKATABANG KINI:

Gipakita ni Jesus nga ang tawo may kinaiyanhong espirituwal nga panginahanglan. Gusto natong mahibalo sa tubag sa mga pangutanang sama niini: Nganong ania kita dinhi? Nganong daghan ang nag-antos? Tinuod bang may pagtagad ang Diyos kanato? Aduna bay kinabuhi luyo sa kamatayon? Kinahanglan tang mahibalo sa mga tubag niana aron makabatog makahuloganong kinabuhi. Si Jesus nahibalo nga dunay usa lang ka kasaligang tinubdan sa tubag sa maong mga pangutana—ang Pulong sa Diyos. Sa pag-ampo ngadto sa iyang Amahan, si Jesus miingon: “Ang imong pulong maoy kamatuoran.” (Juan 17:17) Makatabang ba gayod ang Pulong sa Diyos sa pagtagbaw sa atong espirituwal nga panginahanglan?

TINUOD NGA KASINATIAN:

Ingong lead singer sa usa ka sikat nga banda, si Esa hapit na untang mahimong rock star. Bisan pa niana, gibati niya nga dunay kulang sa iyang kinabuhi. “Bisag malipayon ko sa among banda, nangandoy kog mas makahuloganong kinabuhi,” siya miingon. Apan sa ngadtongadto, nahimamat niya ang usa sa mga Saksi ni Jehova. “Gipaulanan nako siyag pangutana,” matod ni Esa. “Ang iyang lohikal ug Kasulatanhong mga tubag nakapainteres nako, busa misugot ko nga magtuon sa Bibliya uban niya.” Ang nakat-onan ni Esa sa Bibliya nakatandog sa iyang kasingkasing ug nakapalihok niya sa pagpahinungod sa iyang kinabuhi kang Jehova. “Kaniadto, pirme kong masugamak sa problema,” siya miingon. “Karon duna nay tinuod nga katuyoan ang akong kinabuhi.” *

PRINSIPYO: “Malipayon ang mga maluluy-on.”—Mateo 5:7.

KON NGANONG MAKATABANG KINI:

Ang kaluoy naglangkit ug pagpakitag pagkamabination, kalulot, ug konsiderasyon sa uban. Si Jesus nagpakitag kaluoy niadtong nanginahanglan. Kay natukmod sa dakong kaluoy, nangita siyag paagi nga mahupay ang uban. (Mateo 14:14; 20:30-34) Kon atong sundogon si Jesus sa pagpakitag kaluoy, mahimong mas makahuloganon ang atong kinabuhi, kay kadtong nagmaluluy-on sa uban magmalipayon. (Buhat 20:35) Makapakita tag kaluoy sa uban pinaagi sa malulotong sinultihan ug binuhatan, nga maghupay niadtong nanginahanglag tabang. Ang pagpakita bag kaluoy makadugang gayod sa atong kalipay?

Si Maria ug Carlos

TINUOD NGA KASINATIAN:

Si Maria ug ang iyang bana, si Carlos, maoy maayong panig-ingnan sa pagkamaluluy-on. Biyudo na ang amahan ni Maria, ug sa di pa dugayng katuigan siya naglubog na lang sa banig. Si Maria ug Carlos nag-atiman kaniya didto sa ilang balay. Daghang gabii nga wala silay tulog, idali pa gani nila siya sa ospital kon moatake ang iyang diabetes.  Sila miangkon nga usahay kapoyon kaayo sila. Apan sila malipayon, sama sa giingon ni Jesus, kay nahibalo sila nga ilang gibuhat ang tanan aron maatiman ang amahan ni Maria.

PRINSIPYO: “Malipayon ang mga makigdaiton.”—Mateo 5:9.

KON NGANONG MAKATABANG KINI:

Sa unsang paagi ang pagkamakigdaiton makahimo sa kinabuhi nga mas makahuloganon? Kon makigdaiton ta sa uban, mas maayo tag relasyon nila. Maayong sundon nato ang tambag sa Bibliya: “Kon mahimo, kutob sa inyong maarangan, makigdinaitay sa tanang tawo.” (Roma 12:18) Ang “tanang tawo” naglakip sa mga membro sa pamilya ug sa uban nga dili nato samag pagtuo. Ang pagkamakigdaiton ba ngadto sa “tanang tawo” makahimo sa kinabuhi nga mas makahuloganon?

Si Nair

TINUOD NGA KASINATIAN:

Tagda ang kasinatian ni Nair. Sulod sa katuigan, siya nakasinatig daghang pagpit-os nga nagsulay sa iyang pagkamakigdaiton, ilabina sulod sa iyang pamilya. Sukad siya biyai sa iyang bana mga 15 ka tuig kanhi, siya ray nagpadako sa iyang mga anak. Usa sa iyang mga anak nga lalaki nahimong adik ug usahay bayolente kaayo ug manghulga kaniya ug sa iyang anak nga babaye. Kombinsido si Nair nga ang iyang nakat-onan sa Bibliya nakatabang niya nga magmakigdaiton, bisan pa sa maong mga kahimtang. Naningkamot siya nga dili makiglalis o makig-away. Nanlimbasog siya nga magmaluloton, magmabination, ug magmasinaboton sa uban. (Efeso 4:31, 32) Kombinsido siya nga ang iyang pagkamakigdaiton nakatabang niya nga makabatog maayong relasyon sa iyang pamilya ug sa uban.

PAGPAMALANDONG SA UMAABOT

Kon atong sundon ang maalamong tambag ni Jesus, kita magmalipayon ug magmakontento. Apan, aron mahimong tinuod nga makahuloganon ang kinabuhi, angay sab natong mahibaloan kon unsay anaa sa umaabot. Kay unsaon man pagkahimong makahuloganon sa kinabuhi kon ang ato lang nahibaloan mao nga kita matigulang, masakit, ug mamatay? Apan, mao kini ang tinuod nga kahimtang sa kinabuhi niining kalibotana.

Hinunoa, may maayong balita! Si Jehova dunay daghang panalangin alang niadtong naningkamot sa ‘paglakaw sama sa paglakaw ni Jesus.’ Si Jehova nagsaad nga sa dili madugay iyang ipatungha ang usa ka matarong nga bag-ong kalibotan, diin ang matinumanong katawhan mabuhi sa walay kataposan sa hingpit nga panglawas, nga maoy katuyoan sa Diyos alang kanila. Ang Pulong sa Diyos nag-ingon: “Tan-awa! Ang tolda sa Diyos anaa uban sa mga tawo, ug siya mopuyo uban kanila, ug sila mahimong iyang mga katawhan. Ug ang Diyos makig-uban kanila. Ug iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon mawala na, ni may pagbangotan ni pagtiyabaw ni may kasakit pa. Ang unang mga butang nangagi na.”—Pinadayag 21:3, 4.

Si Maria, ang 84-anyos nga babayeng gihisgotan sa unang artikulo niini nga serye, malipayong nagpaabot sa katumanan nianang mga pulonga. Komosta sa imong bahin? Gusto ka bang mahibalog dugang bahin sa “tinuod nga kinabuhi”—nga mahitabo ilalom sa Gingharian sa Diyos? (1 Timoteo 6:19) Kon mao, mahimo kang makigsulti sa mga Saksi ni Jehova sa inyong dapit o magsulat sa mga magpapatik niining magasina. *

^ par. 8 Mabasa nimo ang tibuok asoy sa kinabuhi ni Esa sa article, “Ang Bibliya Makabag-o sa Kinabuhi—Bagis Kaayo Ko”.

^ par. 18 Ang librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?, nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova, nakatabang sa daghan sa pagtuon kon unsay giingon sa Bibliya bahin sa lainlaing ulohan.