UNSA ANG GUGMA?

Ang gugma maoy lalom nga pagbati ngadto sa uban. Ipakita sa tawong mahigugmaon pinaagi sa pulong ug buhat ang iyang pagbati ngadto sa iyang gimahal, bisan pag nagkinahanglag sakripisyo ang paghimo niana.

GIUNSA PAGPAKITA NI MOISES ANG GUGMA?

Si Moises nagpakitag gugma sa Diyos. Sa unsang paagi? Aw, hinumdomi ang giingon sa 1 Juan 5:3: “Kini ang kahulogan sa paghigugma sa Diyos, nga atong bantayan ang iyang mga sugo.” Si Moises nagkinabuhi uyon niana nga prinsipyo. Sa tanang gisugo sa Diyos kaniya—gikan sa kinalisorang asaynment sa pag-atubang sa gamhanang si Paraon hangtod sa daw sayon nga sugo kaniya sa pagtuy-od sa iyang sungkod ibabaw sa Pulang Dagat—si Moises mituman. Sayon man o lisod ang sugo, siya misunod. “Siya nagbuhat sa ingon gayod.”—Exodo 40:16.

Si Moises nagpakitag gugma sa iyang isigka-Israelitas. Sila nahibalo nga gigamit ni Jehova si Moises sa paggiya sa iyang katawhan, busa ilang giduol kang Moises ang lainlaing problema. Atong mabasa: “Ang katawhan nagpadayon sa pagbarog atubangan kang Moises sukad sa buntag hangtod sa gabii.” (Exodo 18:13-16) Hunahunaa kon unsa ka kapoy alang kang Moises ang pagpamati—sa tibuok adlaw—sa problema sa mga Israelitas! Apan, nalipay si Moises sa pagtabang sa mga tawo nga iyang gihigugma.

Gawas sa pagpamati kanila, si Moises nag-ampo usab alang sa iyang mga minahal. Giampo pa gani niya kadtong nakasala kaniya! Pananglitan, sa dihang ang igsoon ni Moises, si Miriam, nagbagulbol batok kang Moises, gihampak kini ni Jehova ug sanla. Inay malipay nga gisilotan ang iyang igsoon, si Moises dihadiha nga miampo alang kaniya: “Palihog, Oh Diyos! Palihog, ayoha intawon siya!” (Numeros 12:13) Walay duhaduha nga gugma ang nagtukmod kang Moises sa paghimo niana!

UNSAY MGA LEKSIYON NIINI KANATO?

Atong masundog si Moises pinaagi sa pag-ugmad ug lalom nga gugma sa Diyos. Ang maong gugma magtukmod nato sa pagtuman sa iyang mga sugo “gikan sa kasingkasing.” (Roma 6:17) Kon kinasingkasing tang motuman kang Jehova, mapalipay nato siya. (Proverbio 27:11) Kita usab makabenepisyo niana. Kay kon kita moalagad sa Diyos tungod sa tinuod nga gugma, dili lang ta mobuhat sa kon unsay husto kondili malipay tang mobuhat niana!—Salmo 100:2.

Ang laing paagi nga atong masundog si Moises mao ang pag-ugmad ug masakripisyohong gugma alang sa uban. Sa dihang ang atong mga higala o membro sa pamilya moduol kanato uban sa ilang mga problema, ang gugma magtukmod nato sa (1) paghatag kanilag kinasingkasing nga pagtagad; (2) pagpakitag empatiya, o pagbati sa ilang gibati; ug (3) pagpahibalo kanila nga gimahal nato sila.

Sama kang Moises, kita makaampo alang sa atong mga minahal. Usahay bation nato nga wala tay ikatabang sa ilang problema. Basin moingon pa gani ta, “Pasensiya na, pag-ampo ra gyoy akong ikatabang.” Apan hinumdomi: “Ang pag-ampo sa usa ka tawong matarong gamhanan ug epektibo.” (Santiago 5:16, Ang Biblia Bag-ong Hubad nga Binisaya) Ang atong pag-ampo mahimong magtukmod kang Jehova sa pagtabang sa maong tawo nga lagmit dili unta Niya buhaton. Busa, ang pag-ampo mao ang labing maayo nga atong mahimo alang sa atong mga minahal. *

Dili ba daghan tag makat-onan kang Moises? Bisag siya ordinaryong tawo lang, siya nagpakitag talagsaong panig-ingnan sa pagtuo, pagkamapainubsanon, ug gugma. Kon ato siyang sundogon pag-ayo, mas makabenepisyo kita ug ang uban.—Roma 15:4.

^ par. 8 Aron dunggon sa Diyos ang atong mga pag-ampo, kinahanglan tang maningkamot nga makab-ot ang iyang mga kinahanglanon. Alang sa dugang impormasyon, tan-awa ang kapitulo 17 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova.