UNSA ANG PAGTUO?

Sa Bibliya, ang “pagtuo” nagtumong sa hugot nga pagsalig pinasukad sa lig-ong ebidensiya. Ang usa nga may pagtuo sa Diyos masaligon nga tumanon sa Diyos ang tanan Niyang mga saad.

GIUNSA PAGPAKITA NI MOISES ANG PAGTUO?

Ang mga desisyon ni Moises nagpakita nga siya nagtuo gayod sa mga saad sa Diyos. (Genesis 22:15-18) May kahigayonan unta siyang magkinabuhing haruhay sa Ehipto, apan gitalikdan niya kana, “nga mipalabi nga daogdaogon uban sa katawhan sa Diyos inay magpahimulos sa umalaging kalipay sa pagpakasala.” (Hebreohanon 11:25) Dinalidali lang ba kadto nga desisyon, nga mahimong mahayan niya sa ulahi? Dili, kay ang Bibliya nag-ingon nga si Moises “nagpabiling lig-on nga daw nakakita sa Usa nga dili-makita.” (Hebreohanon 11:27) Wala gayod magmahay si Moises sa iyang mga desisyon nga pinasukad sa pagtuo.

Si Moises naningkamot sa pagpalig-on sa pagtuo sa uban. Tagda pananglitan ang nahitabo sa mga Israelitas sa dihang daw natanggong sila tali sa kasundalohan ni Paraon ug sa Pulang Dagat. Kay nahadlok nga basig mangamatay, ang mga Israelitas mituaw kang Jehova ug kang Moises. Unsay himoon ni Moises?

Tingali wala mahibalo si Moises nga hapit nang tungaon sa Diyos ang Pulang Dagat, aron makaikyas ang mga Israelitas. Apan, siya masaligon nga ang Diyos may himoon sa pagpanalipod sa Iyang katawhan. Ug buot ni Moises nga mabatonan sa mga Israelitas ang maong pagsalig. Atong mabasa: “Si Moises miingon sa katawhan: ‘Ayaw kamo kahadlok. Barog nga malig-on ug tan-awa ang kaluwasan ni Jehova, nga iyang himoon alang kaninyo karong adlawa.’” (Exodo 14:13) Milampos ba si Moises sa pagpalig-on sa pagtuo sa iyang isigka-Israelitas? Oo, kay ang Bibliya nag-ingon dili lang bahin kang Moises kondili sa tanang Israelitas: “Tungod sa pagtuo sila mitabok sa Pulang Dagat nga sama ug diha sa yuta nga mamala.” (Hebreohanon 11:29) Ang pagtuo ni Moises nakahatag ug kaayohan dili lang kaniya kondili sa tanang nakakat-on sa iyang panig-ingnan.

UNSAY MGA LEKSIYON NIINI KANATO?

Atong masundog si Moises pinaagi sa pagsentro sa atong kinabuhi sa mga saad sa Diyos. Pananglitan, ang Diyos nagsaad nga itagana niya ang atong materyal nga panginahanglan kon unahon nato ang pagsimba kaniya. (Mateo 6:33) Tinuod, lisod tingali nga dili unahon ang materyal nga mga butang kay mao nay gihimo sa kadaghanan karon. Apan kon maningkamot ta nga himoong simple ang atong kinabuhi ug nasentro sa pagsimba, si Jehova magtagana gayod sa tanan natong panginahanglan. Siya nagpasalig: “Dili ko gayod ikaw pagabiyaan ni sa bisan unsang paagi pagatalikdan.”—Hebreohanon 13:5.

Maningkamot sab ta sa pagtabang sa uban nga molig-on ang ilang pagtuo. Pananglitan, ang maalamong mga ginikanan nahibalo nga sila may dakong kahigayonan sa pagpalig-on sa pagtuo sa ilang mga anak. Samtang magdako, angayng mahibaloan sa mga anak nga ang Diyos naglungtad ug naghatag natog sukdanan sa kon unsay husto ug sayop. Dugang pa, kinahanglan silang makombinsir nga ang pagsunod sa Iyang mga sukdanan mao ang labing maayong paagi sa pagkinabuhi. (Isaias 48:17, 18) Mahatagan sa mga ginikanan ang ilang mga anak ug bililhong gasa kon tabangan nila kini nga makabatog pagtuo nga ang Diyos “naglungtad gayod ug nga siya magaganti niadtong sinserong nangita kaniya.”—Hebreohanon 11:6, Holy Bible—Easy-to-Read Version.