“Siya nga maluloton sa mata panalanginan, kay gihatagan niya sa iyang pagkaon ang timawa.”—PROVERBIO 22:9.

Rason kon nganong ang pipila mosaulog ug Pasko.

Sanglit mitabang si Jesus sa mga kabos, masakiton, ug sinakit, ang pipila gustong mosundog kaniya. Ilang gibati nga tingali ang Pasko mao ang labing maayong panahon sa pagbuhat niana, sa dihang ang mga institusyon sa buhat-sa-kaluoy (charity) maningkamot pag-ayo sa pagpangolektag donasyon.

Nganong hagit kini?

Panahon sa Pasko, daghan ang magkapuliki sa pagpamalit, pag-abiabi, ug pagduaw sa mga higala ug pamilya. Tungod niini, diyutay na lang silag panahon, kusog, o salapi alang sa mga kabos, busa mohatag na lang silag donasyon.

Unsang mga prinsipyo sa Bibliya ang makatabang?

“Ayaw ihikaw ang maayo gikan kanila nga takos niini, sa dihang anaa sa gahom sa imong kamot ang pagbuhat niini.” (Proverbio 3:27) Ang mga kabos, mga gigutom, ug mga sinakit dili kay sa Pasko lang mag-antos. Kon may nanginahanglag tabang ug anaa “sa gahom sa imong kamot” ang pagtabang, nganong maghulat pa man kag Pasko? Ang imong kalulot ug kaluoy panalanginan gayod.

“Matag unang adlaw sa semana ang matag usa kaninyo diha sa iyang kaugalingong balay kinahanglang magagahin agig pagtigom sumala sa iyang pag-uswag.” (1 Corinto 16:2) Ang maong tambag gihatag ni apostol Pablo sa mga Kristohanon kaniadto nga gustong motabang sa mga kabos. ‘Makagahin’ ka bag salapi nga regular nimong mahatag sa mga indibiduwal o sa usa ka organisasyon nga mogamit niana sa maalamong paagi? Niining paagiha, imong giseguro nga imong maatiman ang mga kabos sumala sa imong maarangan.

“Ayaw kalimti ang pagbuhat ug maayo ug ang pagpakig-ambit sa mga butang sa uban, kay ang maong mga halad gikahimut-an sa Diyos.” (Hebreohanon 13:16) Matikdi nga gawas “sa pagpakig-ambit sa mga butang sa uban,” kinahanglang hinumdoman usab nato “ang pagbuhat ug maayo,” o ang pagtabang sa uban. Pananglitan, ang maalamong mga ginikanan magbansay sa ilang mga anak sa pagtabang sa mga tigulang sa adlaw-adlawng buluhaton niini; sa pagdasig sa mga masakiton pinaagi sa paghatag ug kard, pagduaw, o pagtawag sa telepono; ug sa pagpakitag personal nga interes sa mga batang kabos o may depekto sa lawas. Sa ingon, ang mga anak makakat-on sa pagpakitag kalulot ug pagkamanggihatagon sa tanang panahon.

Ang maalamong mga ginikanan magbansay sa ilang mga anak sa pagtabang sa mga tigulang, masakiton, ug mga batang kabos o may depekto sa lawas. Sa ingon, ang mga anak makakat-on sa pagpakitag kalulot ug pagkamanggihatagon sa tanang panahon