Oo, ang mga Saksi ni Jehova sa tibuok kalibotan may milyonmilyong ministrong babaye. Sila maoy dakong panon sa mga magsasangyaw sa maayong balita sa Gingharian sa Diyos. Ang Salmo 68:11 nagtagna bahin kanila: “Si Jehova nag-ingon; ang kababayen-an nga nagapahayag sa maayong balita maoy usa ka dakong panon.”

Apan, dili pareho ang pagsangyaw sa mga babayeng Saksi ni Jehova ug ang pagsangyaw sa mga babayeng klero sa ubang relihiyon. Dako kaayo nig kalainan. Unsay ilang kalainan?

Lahi ang grupo sa mga tawong ilang gisangyawan. Ang mga babayeng klero, ilabina sa Kakristiyanohan, nanguna sulod sa ilang kongregasyon, ug ang ilang gisangyawan mao ang mga membro sa ilang panon. Sa mga ministrong babaye sa mga Saksi, ang ilang gisangyawan mao ang anaa sa gawas sa kongregasyon—ang mga tawong mahimamat nila sa pagsangyaw sa balaybalay ug sa bisan diin.

Ang laing kalainan sa mga ministrong babaye sa mga Saksi ug nianang sa ubang relihiyon mao ang ilang kalihokan sa kongregasyon. Ang mga babayeng klero sa Kakristiyanohan ug sa ubang simbahan nanguna ug nagtudlo sa mga membro sa ilang kongregasyon bahin sa pagtulon-an sa ilang relihiyon. Apan, ang mga ministrong babaye sa mga Saksi dili manudlo sa kongregasyon kon presente ang bawtismadong mga lalaki. Ang mga lalaki lamang nga gisangonan sa pagpanudlo ang mohimo niana.—1 Timoteo 3:2; Santiago 3:1.

Ang Bibliya nag-ingong ang mga lalaki lang ang hatagag responsabilidad nga manguna sa kongregasyon. Matikdi ang sumbanang gipakita ni apostol Pablo sa dihang gisulatan niya ang iyang kaubang magtatan-aw, si Tito: “Tungod niini ako nagbilin kanimo sa Creta, aron ikaw . . . magtudlo ug mga ansiyano [o, tigulang nga mga lalaki] sa matag siyudad.” Si Pablo midugang nga ang matag lalaki nga gitudlo kinahanglang “walay akusasyon, bana sa usa ka asawa.” (Tito 1:5, 6) Si Pablo naghatag ug susamang instruksiyon kang Timoteo diha sa iyang sulat: “Kon adunay [lalaking] magapangab-ot sa katungdanan sa pagkamagtatan-aw, siya matinguhaon sa usa ka maayong buhat. Busa ang magtatan-aw kinahanglang dili salawayon, bana sa usa ka asawa, . . . may katakos sa pagpanudlo.”—1 Timoteo 3:1, 2.

Nganong sa mga lalaki lang gihatag ang mga responsabilidad sa kongregasyon? Matod ni Pablo: “Dili ako motugot sa usa ka babaye nga magtudlo, o magbuot sa lalaki, kondili magpakahilom lamang siya. Kay si Adan unang giumol, unya gisunod si Eva.” (1 Timoteo 2:12, 13) Busa, gipakita sa pagkasunodsunod sa paglalang kon nganong gihatag sa Diyos sa mga lalaki ang responsabilidad sa pagpanudlo ug pagpanguna.

Ang mga ministro ni Jehova nagsundog sa ilang Lider, si Jesu-Kristo. Ang tinun-ang si Lucas misulat bahin sa ministeryo ni Jesus: “Siya mipanaw gikan sa siyudad ug siyudad ug gikan sa balangay ug balangay, nga nagwali ug nagpahayag sa maayong balita sa gingharian sa Diyos.” Sa ulahi, gisugo ni Jesus ang iyang mga sumusunod nga himoon usab kana: “Milatas sila sa teritoryo gikan sa balangay ug balangay, nga nagpahayag sa maayong balita.”—Lucas 8:1; 9:2-6.

Karon, ang mga ministro ni Jehova—lalaki ug babaye—aktibong naghimo sa buluhaton nga gitagna ni Jesus: “Kining maayong balita sa gingharian igawali sa tibuok gipuy-ang yuta ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasoran; ug unya moabot ang kataposan.”—Mateo 24:14.