Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Septiyembre 2012

Nakaila na Ko sa Diyos nga Akong Gisimba

Nakaila na Ko sa Diyos nga Akong Gisimba

Usa ka Pentekostal nga magwawali nga gikaingong may gahom sa pagpanambal ang miduaw. Sa dihang gihikap ko niya, nakuyapan ko, “gipatay sa espiritu.” Sa dihang naulian ko, daw nabatonan na nako ang akong gusto—ang gahom sa pagpanambal. Sa unsang paagi nasinati nako kini, ug unsay epekto niini sa akong kinabuhi? Sa dili pa nako kini iasoy, pasaysaya usa ko sa akong kaagi.

NATAWO ko sa Ilocos Norte, Pilipinas, sa Disyembre 10, 1968, ang ikapito sa napulo ka magsoon. Sama sa kadaghanang Filipino, gipadako ming Katoliko. Migraduwar ko sa hayskul niadtong 1986, ug pangandoy nakong mahimong nars. Apan, wala kana matuman kay natakboyan kog grabeng sakit. Gani, abi nakog mamatay na ko. Sa akong kaguol, nangamuyo ko sa Diyos ug misaad nga kon mamaayo ko, moalagad ko niya sa tibuok kong kinabuhi.

Human sa dugayng pagkasakit, akong nahinumdoman ang akong saad sa Diyos. Busa, niadtong Hunyo 1991, nagpaenrol ko sa Bible school sa mga Pentekostal. Lakip sa rutina sa tunghaan mao ang pagbaton konog “walay bayad nga gasa sa balaang espiritu.” Gusto kong makabatog gahom sa pagpanambal. Gitudloan mi sa tunghaan nga mabatonan kini pinaagig puasa ug pag-ampo. Kas-a, kay gusto nakong ipakita nga nabatonan ko na ang maong “gasa,” sekreto kong naminaw sa akong klasmet nga kusog nga nag-ampo panahon sa prayer session. Sa hapit na siyang mahuman, nagdalidali kog balik sa dapit diin ko nagluhod. Human niana, akong gisulti niya kon unsay iyang giampo, ug siya mituo nga duna na koy “walay bayad nga gasa”!

Samtang nagpadayon kog eskuyla, daghan kog pangutana. Pananglitan, ang Mateo 6:9 naghisgot bahin sa “Amahan” ug sa iyang “ngalan.” Nakapangutana ko sama sa “Kinsa ang Amahan nga gihisgotan ni Jesus?” ug “Kang kinsang ngalan ang angayng balaanon?” Ang tubag sa among mga maestro sagad way klaro ug dili makapatagbaw. Naghisgot sila bahin sa Trinidad ug nag-ingon nga kana usa ka misteryo. Nakapalibog na nako. Bisan pa niana, nagpadayon ko sa akong pagbansay aron mahimong pastora.

Paghimamat ug mga Saksi ni Jehova

Sa eskuylahan, gitudloan mi nga ang mga Saksi konoy kinangil-aran sa tanang bakak nga relihiyon. Gitawag sab silang mga antikristo. Busa, giayran nako ning relihiyona.

Sa akong ikaduhang tuig sa pag-eskuyla, miduaw ko sa akong ginikanan panahon sa bakasyon. Usa sa akong mga magulang nga babaye, si Carmen, nakabalitang mipauli ko, busa miduaw sab siya. Siya bawtismado nang Saksi ni Jehova ug nag-alagad sa bug-os panahon. Sa dihang iya kong gitudloan bahin sa Diyos, masuk-anon kong mitubag: “Nakaila na ko sa Diyos nga akong gisimba!” Human nako siya insultoha, ako siyang gipapahawa ug wala  na nako siya hatagig higayon sa pagpakigsulti nako.

Pagbalik nako sa eskuylahan, gipadad-an ko ni Carmen ug brosyur nga Angay ba Nimong Tuohan ang Trinidad? * Ako dayon ning gikumot ug gisunog. Nasuko gihapon ko niya.

Nahimo Kong Pastora

Samtang nagpadayon kog eskuyla, diha koy mga nakombertir. Ilabinang mapasigarbohon ko sa dihang ang akong inahan ug magulang nga lalaki na-Pentekostal sab.

Sa Marso 1994, migraduwar ko sa Bible school sa mga Pentekostal. Sama sa gihisgotan sa sinugdan, dihay magwawali nga miduaw. Kaming tanan nga graduwado gustong makig-uban niya kay nagtuo mi nga may gasa siya sa pagpanambal. Miduyog mi niya sa entablado, nagluksolukso ug namakpak uban niya nunot sa kompas sa banda. Dayon, ang matag usa nga iyang gihikap natumba, “gipatay sa espiritu.” * Sa dihang iya kong gihikap, natumba sab ko ug nakuyapan. Sa naulian ko, nahadlok ko, apan gibati nako nga may gahom na ko sa pagpanambal, busa ako nalipay.

Sa wala madugay, gigamit nako kini nga gahom sa pagtambal sa usa ka bata nga taas kaayog hilanat. Sa dihang akong giampoan ang bata, siya gipaningot dayon ug nahuwasan. Sa kataposan, gibati nakong matuman na nako ang akong saad sa Diyos. Apan, ambot ba nganong mibati gihapon kog kahaw-ang. Ako nagtuo nga dunay usa lamang ka Diyos, apan wala ko makaila niya. Ug nagduhaduha ko sa daghang doktrina sa simbahan.

Gigamit nako kini nga gahom sa pagtambal sa usa ka bata nga taas kaayog hilanat

Ang Nakapausab sa Akong Hunahuna

Human niadto, misamot pa ang akong kalagot sa mga Saksi. Kon makakita gani kog basahon nila, ako ning sunogon. Dayon, dihay wala-damhang panghitabo. Nakurat ko sa pagkahibalong si Mama dili na ganahan sa among relihiyon. Gitun-an diay siya ni Carmen sa Bibliya! Nasuko kaayo ko sa akong igsoon.

Dayon nakakita kog magasing Pagmata! sa balay ni Mama. Kasagaran, ako ning sunogon. Apan kay gusto kong mahibalo kon unsay iyang ginabasa, ako kining gipakli. Nakita nako ang artikulo bahin sa usa ka indibiduwal nga hugot nga nagtuo sa pagtulon-an sa simbahan. Apan, sa dihang misugod siya pagbasa sa basahon sa mga Saksi ug sa Bibliya, siya nakombinsir nga ang Trinidad, impiyernong kalayo, ug imortal nga kalag dili Kasulatanhon. Natandog ang akong kasingkasing. Mao gyod niy gusto nakong masabtan. Sukad niadto, nangandoy kong masabtan ang kamatuoran sa Bibliya.

Human makabasag laing sugilanon sa Pagmata! bahin sa usa ka palainom ug adik nga nagbag-o tungod sa iyang pagtuon sa Bibliya, gibasa pa nako ang ubang basahon sa mga Saksi. Nakakita kog brosyur nga Ang Balaang Ngalan nga Magapadayon sa Walay Kataposan. * Sa pagbasa niana, akong nasayran  nga ang ngalan sa Diyos mao si Jehova. Nalipay kaayo kong mahibalo sa kamatuoran bahin sa bugtong matuod nga Diyos!—Deuteronomio 4:39; Jeremias 10:10.

Nalipay kaayo kong mahibalo sa kamatuoran bahin sa bugtong matuod nga Diyos!

Padayon kong nagbasa sa tago ug nakakat-og dugang kamatuoran sa Bibliya. Pananglitan, sa eskuylahan sa mga Pentekostal, gitudloan ko nga si Jesus mao ang Diyos, apan akong nakat-onan gikan sa Bibliya nga siya “ang Anak sa Diyos nga buhi.”—Mateo 16:15, 16.

Kausaban sa Kasingkasing

Sa dihang nagkita mi pag-usab ni Carmen, natingala siya sa dihang nangayo kog brosyur nga Ang Balaang Ngalan nga Magapadayon sa Walay Kataposan ug uban pang basahon. Migugol kog daghang tuig sa Bible school, apan wala ko matudloi sa kamatuoran; nabutaan ko. Nalipay ko pag-ayo tungod sa mga kamatuoran nga akong nakat-onan sa Bibliya. Gibati gyod nako ang giingon ni Jesus: “Kamo mahibalo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran magpagawas kaninyo.” (Juan 8:32) Kana nga mga kamatuoran inanayng nakapausab sa akong kinabuhi.

Kini nga mga kamatuoran inanayng nakapausab sa akong kinabuhi

Sa sinugdan, nagtuo kong makasimba ko sa tago kang Jehova nga Diyos ug magpabiling pastora. Sa wala madugay akong naamgohan nga dili na ko makaako pagtudlo sa mga doktrina sa simbahan. Bisan pa niana, nabalaka ko. Unsa na man lay akong panginabuhi kon moundang ko pagkapastora? Makauulaw alang sa simbahan kon usa sa ilang mga pastor mahimong Saksi ni Jehova! Busa nagpadayon ko pagkapastora, apan wala nako itudlo ang bakak nga mga doktrina sa simbahan.

Sa pagkita namo pag-usab ni Carmen, siya misugyot nga motambong kog tigom sa mga Saksi. Sanglit sagad kong moreport sa inahang simbahan sa Laoag City, sekreto kong nangita didtog Kingdom Hall, ang tigomanan sa mga Saksi. Gipailaila ko kang Alma Preciosa Villarin, nga gianggaag “Precious,” usa ka bug-os-panahong alagad niana nga kongregasyon. Bisag negatibo gihapon ko sa mga Saksi, akong gidawat ang iyang tanyag nga pagtuon sa Bibliya.

Mapailobon kaayo ang akong igsoon sa pagpaambit kanako sa mga kamatuoran sa Bibliya. Ingon sab niana si Precious. Iya gyod kong gitabangan nga masabtan ang Bibliya bisag maglagot ko, makiglalis niya, ug usahay motaas ang akong tingog, kay moinsistir sa mga butang nga ako nang gituohan. Ang personal nga interes, pagkamapainubsanon, ug kalumo ni Precious ug sa ubang mga Saksi nakapatandog nako. Nagtukmod ni nakong mosimba kang Jehova.

 Sa Hulyo 1995, nakaamgo ko nga angay kong mobiya sa pagkapastora. Ngano? Kay ang Pinadayag 18:4 naghisgot sa bakak nga relihiyon sa simbolikal nga paagi ug nag-ingon: “Gumula kamo kaniya, katawhan ko, kon dili kamo buot makaambit sa iyang mga sala, ug kon dili kamo buot makadawat ug bahin sa iyang mga hampak.” Komosta ang akong panginabuhi? Akong nakat-onan sa Hebreohanon 13:5 nga kon buhaton ta ang kabubut-on sa Diyos, siya nagsaad: “Dili ko gayod ikaw pagabiyaan ni sa bisan unsang paagi pagatalikdan.”

Bisag si Papa ug ang akong magulang nga lalaki supak na kaayo nako, duha ka semana una ko bawtismohi ingong Saksi, nakabaton kog kaisog nga mopauli aron sunogon ang tanan nakong gamit sa pagkapastora. Human niana, akong namatikdan nga nawala ang bisan unsang talagsaong gahom nga akong nabatonan. Kaniadto, sa dihang matulog ko, bation nako nga morag dunay nagdat-og nako. Nawala na sab kana. Ang mga aninong makita nako sa bentana wala na usab magpakita. Akong nakat-onan sa pagtuon sa Bibliya nga ang gitawag karon nga mga gasa, sama sa gahom sa pagpanambal, dili iya sa Diyos kondili iya sa daotang mga espiritu. Nalipay kaayo kong nakalingkawas sa ilang impluwensiya, sama sa sulugoong babaye nga gipahigawas ni Pablo gikan sa “usa ka demonyo sa pagpanag-an.”—Buhat 16:16-18.

Pagkadakong kalipay nga makadungan si Mama sa pagpabawtismo ingong mga Saksi ni Jehova niadtong Septiyembre 1996! Human sa akong bawtismo, nahimo kong bug-os-panahong ministro sa mga Saksi ni Jehova ug nagmalipayon sa pag-alagad nianang paagiha sulod na sa daghang katuigan.

Karon, naminyo na ko kang Silver. Nagtinabangay mi sa pagbansay sa among anak nga babaye sumala sa kamatuoran sa Bibliya. Ang uban nakong mga igsoon nag-alagad na sab kang Jehova. Bisag nagmahay ko nga dugay kaayo kong nakaila sa Diyos, malipayon kaayo ko karon nga nakaila na ko sa Diyos nga akong gisimba.

^ par. 10 Gipatik sa mga Saksi ni Jehova apan karon wala na imprentaha.

^ par. 13 Ang terminong “gipatay sa espiritu” nagtumong sa panghitabo diha sa ubang relihiyon diin ang “espiritu” kono puwersadong mokunsad sa mga magtutuo maong sila matumba.

^ par. 18 Gipatik sa mga Saksi ni Jehova.