Kini nga artikulo nagpatunghag mga pangutana nga lagmit imong gisukna ug nagpakita kon asa nimo mabasa ang tubag niini sa Bibliya. Ang mga Saksi ni Jehova malipay sa pagpakighisgot niini kanimo.

1. Unsa ang Adlaw sa Paghukom?

Ingon sa gipakita sa hulagway, daghan ang naghunahuna nga sa Adlaw sa Paghukom bilyonbilyong kalag ang paatubangon sa trono sa Diyos aron hukman sumala sa ilang kanhing binuhatan—ang pipila gantihag kinabuhi sa langit, ang uban sakiton sa impiyerno. Apan, gipakita sa Bibliya nga ang katuyoan sa Adlaw sa Paghukom mao ang pagluwas sa mga tawo gikan sa inhustisya. (Salmo 96:13) Ang Diyos nagtudlo kang Jesus ingong Maghuhukom kinsa magpasig-uli sa hustisya ngadto sa katawhan.—Basaha ang Isaias 11:1-5; Buhat 17:31.

2. Sa unsang paagi ipasig-uli sa Adlaw sa Paghukom ang hustisya?

Sa dihang ang unang tawo, si Adan, tinuyong mirebelde sa Diyos, iyang gipailalom ang tanan niyang kaliwat sa sala, pag-antos, ug kamatayon. (Roma 5:12) Aron matul-id ang maong inhustisya, banhawon ni Jesus ang binilyong nangamatay. Ang basahon sa Pinadayag nagbutyag nga kini mahitabo sulod sa 1,000 ka tuig nga pagmando ni Kristo Jesus.—Basaha ang Pinadayag 20:4, 11, 12.

Ang mga binanhaw pagahukman, dili sumala sa ilang nahimo sa wala pa sila mamatay, kondili sa ilang buhaton unya sa dihang ibutyag na ang nahisulat sa “mga linukot nga basahon” nga gihisgotan sa Pinadayag kapitulo 20. (Roma 6:7) Lakip niadtong banhawon ug makabatog kahigayonan sa pagkakat-on bahin sa Diyos mao ang ‘mga matarong ug dili-matarong,’ matod ni apostol Pablo.—Basaha ang Buhat 24:15.

 3. Unsay mapalampos sa Adlaw sa Paghukom?

Kadtong nangamatay nga wala makaila kang Jehova nga Diyos ug makaalagad niya makabatog kahigayonan nga magbag-o ug mohimog maayo. Kon buhaton nila kana, ang ilang pagkabanhaw mahimo unyang “pagkabanhaw sa kinabuhi.” Apan, ang uban sa mga binanhaw, modumili sa pagkat-on sa mga dalan ni Jehova. Ang ilang pagkabanhaw mahimo unyang “pagkabanhaw sa paghukom.”—Basaha ang Juan 5:28, 29; Isaias 26:10; 65:20.

Sa kataposan sa 1,000 ka tuig nga Adlaw sa Paghukom, napasig-uli na ni Jehova ang masinugtanong katawhan ngadto sa orihinal nga hingpit nga kahimtang niini. (1 Corinto 15:24-28) Pagkanindot nga palaaboton kana alang sa tanang masinugtanon! Sa kataposang pagsulay, buhian sa Diyos gikan sa bung-aw si Satanas nga Yawa, kinsa nabilanggo didto sulod sa 1,000 ka tuig. Si Satanas mosulay na usab sa pagpatalikod sa mga tawo gikan kang Jehova, apan kadtong mosalikway kang Satanas mabuhi sa yuta sa walay kataposan.—Basaha ang Isaias 25:8; Pinadayag 20:7-9.

4. Unsang lain nga adlaw sa paghukom ang makahatag ug kaayohan sa katawhan?

Ang Bibliya naggamit usab sa terminong “adlaw sa paghukom” aron sa pagtawag sa panghitabo nga magtapos sa presenteng sistema sa mga butang. Kini nga adlaw sa paghukom kalit nga moabot sama sa Lunop sa adlaw ni Noe, nga nagbanlas sa tibuok daotang henerasyon. Makalilipay nga ang nagsingabot nga kalaglagan sa “mga tawong dili-diyosnon” mag-andam sa dalan alang sa bag-ong yutan-ong katilingban diin “magpuyo ang pagkamatarong.”—Basaha ang 2 Pedro 3:6, 7, 13.