Steve *: “Wa gyod ko magtuo nga makapanapaw si Jodi. Nawala ang akong pagsalig niya. Dili nako mahubit kon unsa ka lisod ang pagpasaylo kaniya.”

Jodi: “Nakasabot ko kon nganong nawala ang pagsalig ni Steve. Gidangtag daghang tuig una siya makombinsir nga nagbasol gyod ko.”

ANG Bibliya naghatag sa inosenteng mga kapikas ug kagawasan sa pagdesisyon kon makigdiborsiyo ba o dili. * (Mateo 19:9) Si Steve, nga gihisgotan sa ibabaw, nakahukom nga dili makigdiborsiyo. Sila ni Jodi nakadesisyon sa pagsalbar sa ilang kaminyoon. Apan, sa wala madugay ilang nakita nga labaw pa ang nalangkit kay sa pagpadayon lang sa pag-ipog puyo. Ngano? Kay sumala sa ilang gisulti, ang pagluib ni Jodi nakawagtang sa pagsalig sa iyang bana. Sanglit ang pagsalig sa usag usa hinungdanon man sa kalipay sa kaminyoon, kinahanglang maningkamot sila sa pagpasig-uli niana.

Kon maningkamot mo sa pagsalbar sa inyong kaminyoon human sa usa ka seryosong problema sama sa pagpanapaw, dayag nga dili kana sayon. Malisod ilabina ang unang pipila ka bulan human mabutyag ang pagpanapaw. Apan mahimo mong molampos! Sa unsang paagi ninyo mapasig-uli ang pagsalig? Makatabang ang tambag sa Bibliya. Tagda ang mosunod nga upat ka sugyot.

1 Magmatinud-anon sa Usag Usa.

“Karon nga gisalikway na ninyo ang kabakakan, magsulti sa tinuod,” misulat si apostol Pablo. (Efeso 4:25) Ang pagpamakak, paglilong sa ubang detalye, ug bisan ang pagpakahilom makawagtang sa pagsalig. Busa kinahanglan nga kamo mosulting prangka ug matinud-anon sa usag usa.

Sa sinugdan, lainan tingali mong maghisgot bahin sa pagluib. Apan sa ngadtongadto, kinahanglang prangka ninyong estoryahan ang nahitabo. Tingali dili ninyo gustong hisgotan ang  tanang detalye, apan dili maalamon nga dili na lang gyod na ninyo estoryahan. “Sa sinugdan, nalisdan gyod ko sa paghisgot bahin niana,” miingon si Jodi, nga gikutlo sa ibabaw. “Gibasolan to nako pag-ayo ug gusto nako tong kalimtan.” Apan, nakapahinabo kinig problema. Ngano? Si Steve miingon, “Kay dili man gusto ni Jodi nga hisgotan ang nahitabo, nagduda gihapon ko.” Sa paghinumdom, si Jodi miingon, “Ang dili paghisgot niana ngadto sa akong bana nakapugong sa pagkaalim sa samad.”

Sa walay duhaduha, masakit ang paghisgot bahin sa pagluib. Si Debbie, kansang bana nga si Paul nanapaw uban sa sekretarya niini, miingon: “Daghan kaayo kog pangutana. Sa unsang paagi kadto nahitabo? Nganong nahitabo man kadto? Unsa may ilang giestoryahan? Pirme kong maghilak, nga magsigeg hunahuna bahin niana ug mas daghan pang pangutana ang mosantop sa akong hunahuna paglabay sa mga adlaw.” Si Paul miingon: “Dili kalikayang magkalalis mi usahay ni Debbie. Apan kanunay ming mangayog pasaylo sa usag usa. Tungod niadtong matinud-anong mga panaghisgot, mas nasuod mi sa usag usa.”

Sa unsang paagi maibanan ang tensiyon nga ipahinabo sa maong panaghisgot? Hinumdomi nga ang imong pangunang tumong, dili ang pagsilot sa imong kapikas, kondili ang pagkakat-on ug leksiyon gikan niana ug pagpalig-on sa inyong kaminyoon. Pananglitan, gihisgotan ni Chul Soo ug sa iyang asawang si Mi Young kon unsay posibleng hinungdan nga nakapanapaw si Chul Soo. “Akong nadiskobrehan nga puliki kaayo ko sa akong personal nga kalihokan,” miingon si Chul Soo. “Ang pirme sab nakong gihunahuna mao ang pagpahimuot sa uban ug pagbuhat sa kon unsay gusto nilang buhaton nako. Halos tanan nakong panahon ug atensiyon tua na niana. Ingong resulta, diyutay na lang kog panahon sa akong asawa.” Tungod sa ilang nadiskobrehan, si Chul Soo ug Mi Young nakahimog mga kausaban nga, sa ngadtongadto, nakatabang sa pagpalig-on sa ilang kaminyoon.

SULAYI KINI: Kon ikaw ang nakasala, likayi ang paghimog mga pasangil o pagbasol sa imong kapikas. Dawata nga ikaw ang may tulubagon sa imong gibuhat ug sa kasakit nga imong gipahinabo. Kon ikaw ang nasad-an, ayawg singgit-singgiti ang imong kapikas ni insultohon siya. Pinaagi sa paglikay niana, madasig nimo ang imong kapikas nga magpadayon sa pagpahayag sa iyang gibati.—Efeso 4:32.

2 Magtinabangay.

“Ang duha mas maayo kay sa usa,” nag-ingon ang Bibliya. Ngano? “Tungod kay sila adunay maayong balos sa ilang kahago. Kay kon ang usa kanila mapukan, ang usa makabangon sa iyang kauban.” (Ecclesiastes 4:9, 10) Tinuod kana ilabina sa dihang kamo naningkamot sa pagpasig-uli sa pagsalig.

Kon kamo magtinabangay, molampos mo sa pagpasig-uli sa pagsalig diha sa inyong kaminyoon. Apan, kinahanglan nga determinado mong duha nga masalbar ang inyong kaminyoon. Kon mag-iyaiya mo, motungha ang mas daghang problema. Kinahanglang isipon ninyo ang matag usa ingong kaabag.

Mao nay nakaplagan ni Steve ug Jodi. “Gidangtan kadtog taastaas nga panahon,” miingon si Jodi, “apan nagtinabangay mi ni Steve aron molig-on ang among kaminyoon. Determinado ko nga dili na gyod siya pasakitan pag-usab. Ug bisag nasakitan si Steve, determinado sab siya nga dili mabungkag ang among kaminyoon. Matag adlaw, mangita kog paagi sa pagpasalig kaniya sa akong pagkamaunongon, ug padayon niyang gipakita ang iyang gugma kanako. Tungod niana, dako kaayo kog utang kabubut-on niya.”

SULAYI KINI: Magmadeterminado mo nga magtinabangay sa pagpasig-uli sa pagsalig sa usag usa.

3 Isalikway ang Daang mga Kinaiya.

Human pasidan-i ang iyang mga sumusunod batok sa pagpanapaw, si Jesus nagtambag: “Kon kanang imong tuo nga mata nagapapandol kanimo, lusoka kini ug isalibay kini gikan kanimo.” (Mateo 5:27-29) Kon ikaw ang nakasala, makahunahuna ka bag mga buhat o tinamdan nga kinahanglang isalikway aron masalbar ang inyong kaminyoon?

 Dayag nga kinahanglang dili ka na makigkontak sa imong nakarelasyon. * (Proverbio 6:32; 1 Corinto 15:33) Si Paul, nga gikutlo ganina, nagbag-o sa iyang eskedyul sa trabaho ug sa iyang numero sa cellphone aron wala na siyay kontak sa maong babaye. Apan, may kahigayonan gihapong magkita sila. Determinado kaayo si Paul nga mapasig-uli ang pagsalig kaniya sa iyang asawa mao nga mibiya siya sa iyang trabaho. Gidespatsar sab niya ang iyang cellphone ug ang cellphone lang sa iyang asawa ang iyang gigamit. Milampos ba ang iyang paningkamot? Ang iyang asawang si Debbie miingon: “Unom ka tuig na ang milabay apan usahay mabalaka gihapon ko nga basig mokontak ang babaye. Apan karon makasalig ko nga si Paul dili na magpadala sa tentasyon.”

Kon ikaw ang nakasala, kinahanglan usab nga mohimo kag kausaban sa imong personalidad. Pananglitan, mahilig ka tingaling magbirigbirig, o ganahan kang maghanduraw ug romantikong relasyon uban sa lain. Kon mao, “hukasa ang daang pagkatawo uban ang mga buhat niini.” Isalikway ang daang mga kinaiya ug ugmara ang mga hiyas nga makapalig-on sa pagsalig sa imong kapikas kanimo. (Colosas 3:9, 10) Tungod ba sa pagpadako kanimo nalisdan ka sa pagpahayag ug pagmahal? Bisan tuod morag bakikaw sa sinugdan, pasaligi kanunay ang imong kapikas sa imong gugma kaniya. Si Steve nahinumdom: “Sagad ipakita ni Jodi ang iyang pagmahal pinaagig paghapohap nako, ug pirme siyang moingog ‘Gihigugma ta ka.’”

Sulod sa pipila ka panahon, maayo nga sultian nimo ang imong kapikas sa adlaw-adlaw nimong kalihokan. Si Mi Young, nga gihisgotan ganina, miingon: “Gitino ni Chul Soo nga sultian ko sa tanang nahitabo kaniya matag adlaw, bisan ang dili gayod importanteng mga butang, aron ipakita nga wala siyay gitago.”

SULAYI KINI: Mangutana sa usag usa kon unsang mga buhata ang lagmit nga makatabang sa pagpasig-uli sa pagsalig. Isulat kana, ug dayon buhata kana. Dugang pa, iapil sa inyong rutina ang pipila ka kalihokan nga gusto ninyong duha.

4 Tinoa Kon Kanus-a Ibalik sa Normal ang Inyong Relasyon.

Ayaw pagdalidali ug hinapos nga panahon nang ibalik sa normal ang inyong relasyon. Ang Proverbio 21:5 nagpasidaan: “Ang matag usa nga madalidalion mosangko lamang sa kawalad-on.” Nagkinahanglag panahon—tingali mga tuig—aron mapasig-uli ang pagsalig.

Kon ikaw ang nasad-an, hatagig higayon ang imong kaugalingon nga makapasaylo sa bug-os. Si Mi Young nahinumdom: “Sa una naghunahuna ko nga imposibleng dili makapasaylo ang asawa sa iyang bana nga nagluib. Dili nako masabtan kon nganong dugay mawala ang iyang kasuko. Apan, sa dihang nagluib ang akong bana, akong nasabtan kon nganong lisod ang pagpasaylo.” Ang pagpasaylo ug pagpasig-uli sa pagsalig maoy inanay nga proseso.

Apan, ang Ecclesiastes 3:1-3 nag-ingon nga may “panahon sa pag-ayo.” Sa sinugdan, bation tingali nimo nga mas maayong ililong nimo sa imong kapikas ang imong gibati. Apan kon mag-ingon ana ka hangtod sa hangtod, dili kana makatabang nga mapasig-uli ang imong pagsalig sa imong kapikas. Aron maalim ang samad, pasayloa siya ug ipahayag kana pinaagi sa pagsulti kaniya sa imong kinasulorang hunahuna ug pagbati. Dasiga usab siya nga ipaambit kanimo ang iyang kalipay ug mga kabalaka.

Ayaw paghunahuna sa mga butang nga makapasamot sa imong kayugot. Paningkamoting mabuntog kana. (Efeso 4:32) Makatabang nimo ang pagpamalandong sa panig-ingnan sa Diyos. Siya nasakitan pag-ayo sa dihang ang iyang mga magsisimba sa karaang Israel mitalikod kaniya. Gipakasama pa gani ni Jehova nga Diyos ang iyang kaugalingon sa kapikas nga giluiban. (Jeremias 3:8, 9; 9:2) Apan wala siya “magmayugtanon hangtod sa panahong walay tino.”  (Jeremias 3:12) Sa dihang ang iyang katawhan tiunayng naghinulsol, siya nagpasaylo kanila.

Sa ngadtongadto, sa dihang kombinsido na mo nga inyo nang nahimo ang gikinahanglang mga kausaban sa inyong relasyon, mobati na mog kasegurohan. Busa, imbes nga ang pagsalbar sa kaminyoon na lang ang pirme ninyong hatagag pagtagad, mahimong mokab-ot na kamo ug laing mga tumong. Bisan pa niana, paggahin pirmeg panahon sa pagsusi sa inyong pag-uswag. Ayaw mog kompiyansa. Sulbara ang ginagmayng problema, ug palig-ona ang inyong pagsalig sa usag usa.—Galacia 6:9.

SULAYI KINI: Imbes maningkamot nga ibalik ang inyong kaminyoon sa kanhing kahimtang, hunahunaa nga kamo nagtukod ug usa ka bag-o ug mas lig-ong relasyon.

Mahimo Mong Molampos

Kon usahay magduhaduha mo, hinumdomi kini: Ang Diyos mao ang Tagmugna sa kaminyoon. (Mateo 19:4-6) Busa, sa iyang tabang, mahimong molampos ang inyong kaminyoon. Ang mga magtiayon nga gihisgotan ganina nagpadapat sa maalamong tambag sa Bibliya ug nakahimo sa pagsalbar sa ilang kaminyoon.

Bayente ka tuig na ang milabay sukad mahitabo ang dakong problema sa relasyon ni Steve ug Jodi. Gihubit ni Steve kon sa unsang paagi napasig-uli ang pagsalig diha sa ilang kaminyoon: “Sa dihang nagsugod mi pagtuon sa Bibliya uban sa mga Saksi ni Jehova, miuswag pag-ayo ang among relasyon. Bililhon kaayo ang tabang nga among nadawat. Tungod niana, nasagubang namo ang malisod nga panahon.” Si Jodi miingon: “Dako gayod nga panalangin nga nakalahutay mi niana. Pinaagi sa among pagtuon sa Bibliya, ug sa among dakong paningkamot, malipayon na karon ang among kaminyoon.”

^ par. 3 Ang mga ngalan giusab.

^ par. 5 Alang sa tabang sa paghimog desisyon, tan-awa ang Pagmata! sa mga gula sa Abril 22, 1999, panid 6, ug Agosto 8, 1995, panid 10 ug 11.

^ par. 17 Kon sulod sa usa ka yugto sa panahon dili gyod malikayan nga magkakita mong duha (sama diha sa trabaho), himoon lamang kini kon gikinahanglan. Kinahanglang dunay laing tawo nga presente ug pahibaloa niini ang imong kapikas.

PANGUTAN-A ANG IMONG KAUGALINGON . . .

  • Nganong nakadesidir man ko sa pagsalbar sa among kaminyoon bisan pa sa pagluib sa akong kapikas?

  • Unsang positibong mga hiyas ang akong nakita sa akong kapikas karon?

  • Sa unsang paagi ako nagpakitag gugma sa gagmayng paagi sa dihang managtrato pa mi, ug unsaon nako kana paghimo karon?