Wala Nay Katalagman!

KON dunay moingon nimo, “Wala na unyay katalagman,” unsay imong reaksiyon? Tingali moingon ka, “Nagdamgo ka seguro. Ang mga katalagman bahin na sa kinabuhi.” O maghunahuna ka tingali, ‘Kinsa may iyang gikomedyahan?’

Bisag daw kanunayng dunay katalagman, may basehanan sa tinuod nga paglaom nga kini mawala. Apan ang kausaban dili mahitabo pinaagig paningkamot sa tawo. Ang mga tawo dili makasabot sa bug-os kon sa unsang paagi ug kon nganong mahitabo ang mga butang sa kinaiyahan, ni makakontrolar o makausab niana. Si Haring Solomon sa karaang Israel, nga nailhan sa iyang kaalam ug lantip nga obserbasyon, misulat: “Ang mga tawo wala makatugkad sa buhat nga ginahimo ilalom sa adlaw; bisan kon giunsa paghago sa tawo sa pagsusi, apan sila wala makatugkad. Ug bisan pa kon sila moingon nga sila maalamon aron makahibalo, sila dili makatugkad.”—Ecclesiastes 8:17.

Kon dili makontrolar sa tawo ang mga katalagman, kinsa may makahimo niana? Ang Bibliya nagpaila sa atong Maglalalang ingong ang usa nga makahimo niana. Siya ang Usa nga nagpahiluna sa ekolohikal nga mga sistema sa yuta, sama sa siklo sa tubig. (Ecclesiastes 1:7) Ug dili sama sa tawo, way-kinutoban ang gahom Diyos. Sa pagpamatuod niini, si propetang Jeremias miingon: “Oh Soberanong Ginoong Jehova! Ania, ikaw mismo nagbuhat sa mga langit ug sa yuta pinaagi sa imong dakong gahom ug pinaagi sa imong tinuy-od nga bukton. Kining tanan dili hilabihan ka katingalahan alang kanimo.” (Jeremias 32:17) Sanglit ang Diyos maoy naglalang sa yuta ug sa tanang elemento niini, makataronganon nga nahibalo siya kon unsaon pagdumala ang mga butang aron ang mga tawo makapuyo niana nga may kalinaw ug kasegurohan.—Salmo 37:11; 115:16.

Nan, sa unsang paagi himoon sa Diyos ang maong kausaban? Imong mahinumdoman nga ang ikaduhang artikulo niini nga serye naghisgot nga ang daghang makalilisang nga panghitabo sa yuta karon naglangkob sa “ilhanan” nga nagtimaan sa “kataposan sa sistema sa mga butang.” Si Jesus miingon: “Sa dihang makita ninyo nga nagakahitabo kining mga butanga, hibaloi nga ang gingharian sa Diyos haduol na.” (Mateo 24:3; Lucas 21:31) Ang Gingharian sa Diyos, usa ka langitnong kagamhanan nga gitukod sa Diyos, magpahinabog dagkong kausaban sa yuta, nga magkontrolar pa gani sa mga puwersa sa kinaiyahan. Bisag si Jehova nga Diyos may gahom sa paghimo niana, iya kanang gidelegar sa iyang Anak. Mahitungod kaniya, si propetang Daniel miingon: “Kaniya dihay gihatag nga pagmando ug dignidad ug gingharian, aron  ang tanang mga katawhan, nasodnong mga pundok ug mga pinulongan magaalagad gayod kaniya.”—Daniel 7:14.

Ang Anak sa Diyos, si Jesu-Kristo, gihatagag gahom sa pagpahinabo sa tanang kausaban nga gikinahanglan aron mahimong nindot puy-an ang yuta. Duha ka libo ka tuig kanhi, sa dinhi pa si Jesus sa yuta, iyang gipakita sa gamayng bahin ang iyang katakos sa pagkontrolar sa mga puwersa sa kinaiyahan. Sa usa ka higayon niana, sa dihang siya ug ang iyang mga tinun-an diha sa sakayan sa Dagat sa Galilea, “miabot ang usa ka mabangis nga unos, ug walay hunong nga gihapak sa mga balod ang sakayan, mao nga hapit nang malunod ang sakayan.” Nangahadlok ang iyang mga tinun-an. Busa, sila nagpakitabang kang Jesus. Unsay iyang gibuhat? Iya lang ‘gibadlong ang hangin ug giingnan ang dagat: “Hilom! Magmalinawon!” Ug ang hangin milurang, ug miabot ang dakong kalinaw.’ Ang iyang mga tinun-an nahibulong ug nangutana: “Kinsa ba gayod kini siya, kay bisan ang hangin ug ang dagat mopatuo man kaniya?”—Marcos 4:37-41.

Wala madugay human niadto, si Jesus gibayaw sa langit ug gihatagag mas dako pa ganing gahom ug awtoridad. Ingong Hari sa Gingharian sa Diyos, siya may responsabilidad ug katakos sa pagpatuman sa tanang kausaban aron ang katawhan magmalinawon ug may kasegurohan sa yuta.

Apan sa ato nang nahisgotan, kadaghanan sa mga problema ug katalagman maoy tungod ra sa tawo, gipahinabo o gipagrabe pa sa ilang kahakog. Unsa may buhaton sa Gingharian niadtong magpadayon sa maong mga buhat ug dili magbag-o? Ang Bibliya naghisgot sa pag-anhi ni Ginoong Jesus “gikan sa langit uban sa iyang gamhanang mga manulonda sa nagdilaab nga kalayo, sa dihang siya manimalos kanilang wala makaila sa Diyos ug kanilang wala magsunod sa maayong balita bahin sa atong Ginoong Jesus.” Oo, iyang ‘laglagon ang nagalaglag sa yuta.’—2 Tesalonica 1:7, 8; Pinadayag 11:18.

Human niana, kining “Hari sa mga hari,” si Jesu-Kristo, bug-os nga magkontrolar sa mga puwersa sa kinaiyahan. (Pinadayag 19:16) Iyang tinoon nga ang mga sakop sa Gingharian dili na mag-antos sa kalamidad. Iyang gamiton ang iyang gahom sa pagkontrolar sa klima aron makabenepisyo ang katawhan. Matuman na unya ang dugay nang gisaad ni Jehova nga Diyos sa iyang katawhan: “Tinong ihatag ko usab kaninyo ang mga ulan sa ilang takdang panahon, ug ang yuta magahatag sa iyang abot, ug ang kahoy sa kapatagan magahatag sa iyang bunga.” (Levitico 26:4) Ang mga tawo makatukod ug balay nga dili mahadlok nga maguba kana tungod sa kalamidad: “Sila gayod magtukod ug mga balay ug magpuyo niini; ug sila gayod magtanom ug kaparasan ug magkaon sa ilang mga bunga.”—Isaias 65:21.

Unsay Angay Nimong Buhaton?

Way duhaduha nga sama sa uban gusto sab nimong mopuyo sa kalibotan nga wala nay katalagman. Apan, unsay angay nimong buhaton aron makapuyo niana? Sanglit kadtong “wala makaila sa Diyos” ug “wala magsunod sa maayong balita” dili makapuyo sa umaabot nga kalibotan nga wala nay katalagman, tin-aw nga ang usa kinahanglang makakat-on karon bahin sa Diyos ug mopaluyo sa iyang kahikayan sa pagmando sa yuta. Ang Diyos nagsugo nga ilhon nato siya ug sundon ang maayong balita bahin sa Gingharian nga iyang gitukod pinaagi sa iyang Anak.

Ang labing maayong paagi nga makakat-on niini mao ang pagtuon pag-ayo sa Bibliya. Kini may mga instruksiyon kon sa unsang paagi makapuyo sa luwas nga kahimtang ilalom sa pagmando sa Gingharian. Makahangyo ka sa mga Saksi ni Jehova nga tabangan kang makakat-on kon unsay gitudlo sa Bibliya. Sila andam motabang nimo. Usa ka butang ang segurado—kon maningkamot kang makaila sa Diyos ug mosunod sa maayong balita, nan imong masinati ang giingon sa Proverbio 1:33: “Kon bahin sa nagapatalinghog kanako, siya magapuyo sa kasegurohan ug dili matugaw sa kalisang sa katalagman.”