Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 Sekreto sa Kalipay sa Pamilya

Pagpakitag Pagtahod sa Imong Kapikas

Pagpakitag Pagtahod sa Imong Kapikas

Si Will * miingon: “Kon mahiubos si Rachel, dugay siyang moundag hilak. Kon makig-estorya ko, siya masuko o di magtingog. Daw walay mosaler. Kasurenderon na ko.”

Si Rachel miingon: “Naabtan ko ni Will nga naghilak. Gisultihan ko siya kon nganong naglagot ko, apan misagbat dayon siya. Iya kong giingnan nga gamay ra kaayo tong butanga, ug kalimtan ko na lang kadto. Misamot kog kalagot.”

NAHITABO na ba kana kaninyo? Gusto nilang mag-estorya, apan sagad silang mapakyas. Ngano?

Managlahi ang paagi sa lalaki ug babaye sa pagpakig-estorya, ug managlahi usab ang ilang gusto. Gusto sa babaye nga kanunay ug prangkang ipahayag ang iyang pagbati. Apan gusto sa daghang lalaki nga sulbaron dayon ang mga problema aron wala nay samok ug buot nilang likayan ang dagkong suliran. Nan, unsaon ninyo kini pagbuntog aron kamo magkaestoryahanay? Mabuntog ninyo kini pinaagi sa pagpakitag pagtahod sa inyong kapikas.

Kon ang usa matinahoron, pabilhan niya ang uban ug sabton ang ilang pagbati. Sukad sa pagkabata, tingali imo nang nakat-onan ang pagtahod sa uban nga labaw kanimog awtoridad o kasinatian. Apan sa kaminyoon, ang hagit mao ang pagpakitag pagtahod sa usa nga susama ra nimo, ang imong kapikas. “Nasayod ko nga si Phil mamating mapailobon ug masinabtanon sa tanang makig-estorya kaniya,” matod ni Linda, nga walo ka tuig nang minyo. “Gusto kong ingon ana sab siya nako.” Tingali, ikaw mapailobong mamati ug matinahorong makigsulti sa imong mga higala ug bisan sa mga dili kaila. Apan, ingon ka ba usab niana sa imong kapikas?

Ang pagkawalay-pagtahod magpatunghag tensiyon sa panimalay ug makapasamot sa panagbangi. Usa ka maalamong hari ang miingon: “Maayo pa ang usa ka uga nga tinapay nga kan-on uban ang pakigdait ug kalinaw kay sa usa ka bangkete nga ang tanan nag-away.” (Proverbio 17:1, Contemporary English Version) Ang Bibliya nag-awhag sa bana   nga pasidunggan o tahoron ang iyang asawa. (1 Pedro 3:7) “Ang asawa” usab “angay nga adunay halawom nga pagtahod sa iyang bana.”—Efeso 5:33.

Unsaon nimo pagpakig-estorya nga matinahoron? Tagda ang pipila ka praktikal nga tambag sa Bibliya.

Kon May Isulti ang Imong Kapikas

Problema:

Daghan ang mas gustong moestorya kay sa maminaw. Ingon ka ba niana? Gihubit sa Bibliya ingong kabuangan kon ang usa “magahatag ug tubag sa usa ka butang nga wala pa niya madungog.” (Proverbio 18:13) Busa, sa dili ka pa mosulti, paminaw una. Ngano? “Mas gusto nako nga dili dihadiha sulbaron sa akong bana ang akong mga problema,” matod ni Kara nga 26 ka tuig nang minyo. “Dili gani kinahanglang mouyon siya o susihon kon nganong mitungha ang problema. Gusto lang nakong paminawan ko niya ug tuohan ang akong pagbati.”

Sa laing bahin, ang pipila ka lalaki ug babaye magpanuko sa pagpahungaw sa ilang pagbati ug dili komportable kon pugson sila sa ilang kapikas sa pagsulti niana. Si Lorrie, nga bag-o pang minyo, nakamatikod nga ang iyang bana dugay kaayong makasulti sa iyang gibati. “Kinahanglang magpailob ko,” matod ni Lorrie, “ug maghulat kon kanus-a siya mosulti.”

 Solusyon:

Kon kinahanglan ninyong estoryahan ang butang nga mahimong hinungdan sa panaglalis, buhata kana kon kamo kalmado. Apan komosta kon ang imong kapikas magpanuko sa pagsulti? Hibaloi nga “ang hunahuna sa usa ka tawo sama sa tubig diha sa lalom nga atabay, apan ang tawo nga maalamon makakalos niini.” (Proverbio 20:5, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia) Kon kaliton nimog kuha ang timba gikan sa atabay, daghang tubig ang mausik. Sa susama, kon sukmatan dayon nimo ang imong kapikas, basig mangatarongan lang siya ug dili na nimo mahibaloan ang iyang gibati. Hinunoa, suknaa siya uban ang kalumo ug pagtahod, ug pailob lang kon dili dayon siya mopahayag sa iyang gibati.

Kon mosulti ang imong kapikas, “magmaabtik sa pagpaminaw, magmahinay sa pagsulti, magmahinay sa pagkapungot.” (Santiago 1:19) Ang maayong tigpatalinghog kinahanglang mosabot usab. Busa, kon mosulti ang imong kapikas, sabta ang iyang gibati. Pinaagi sa imong pagpatalinghog, makita niya kon ikaw ba nagpakitag pagtahod o wala.

Gitudloan kita ni Jesus kon unsaon pagpatalinghog. Pananglitan, sa dihang mihangyo ang usa ka masakiton aron ayohon, wala dayon siya ayoha ni Jesus. Una, siya naminaw sa iyang pangamuyo. Unya iyang gipakita nga siya natandog pag-ayo. Human niana, iyang giayo ang tawo. (Marcos 1:40-42) Kon mosulti ang imong kapikas, sundoga si Jesus. Hinumdomi, nangita lang tingali siyag mosabot sa iyang gibati, dili ang dihadihang solusyon. Busa patalinghog pag-ayo. Ipakita kaniya nga natandog ka, ug ayha pa pangitaig solusyon ang iyang problema. Sa ingon, imong ikapakita nga ikaw nagtahod kaniya.

SULAYI KINI: Sa sunod higayon nga ang imong kapikas makigsulti kanimo, likayi ang pagsagbat dayon. Hulata nga siya matapos sa pagsulti ug sabta kon unsay iyang gipahayag. Unya, duola siya ug pangutan-a, “Gibati ba nimo nga sinsero kong namati nimo?”

Kon Duna Kay Isulti

Problema:

“Diha sa mga programa sa TV, normal lang ang pagsultig daotan, pagpanginsulto, ug pagtamay sa kapikas,” matod ni Linda, nga una nang gihisgotan. Ang uban nagdako sa panimalay nga nabatasan ang pagkawalay-tahod. Kon sila maminyo na, madala nila kini nga tinamdan diha sa ilang kaugalingong pamilya. Si Ivy, nga taga-Canada miasoy: “Nagdako ko sa panimalay diin nabatasan ang pagpanginsulto, pagsingka, ug pagbansag ug daotang ngalan.”

Solusyon:

Sa dihang makigsulti sa uban bahin sa imong kapikas, ipaambit ang “bisan unsang sulti nga maayo nga makapalig-on sumala sa gikinahanglan, aron makahatag kinig kaayohan sa mga magapatalinghog.” (Efeso 4:29) Hatagig dignidad ang imong kapikas sa dihang makig-estorya ka sa uban bahin kaniya.

Bisag kamo ra sa imong kapikas, likayi ang pagpanginsulto ug pagbansag ug daotang ngalan. Sa karaang Israel, nasuko si Mikal sa iyang bana, si Haring David. Siya makantalitahong miingon nga si David “sama sa usa sa mga tawong kulangkulang.” Ang iyang mga pulong nakapasuko kang David ug wala makapahimuot sa Diyos. (2 Samuel 6:20-23) Unsay leksiyon? Kon makigsulti ka sa imong kapikas, pag-amping sa imong sinultihan. (Colosas 4:6) Si Phil, nga walo ka tuig nang minyo, miadmitir nga usahay dili gihapon sila magkasinabot sa iyang asawa. Namatikdan ni Phil nga usahay ang iyang isulti makapasamot hinuon sa kahimtang. “Naamgohan ko nga ang ‘pagdaog’ sa argumento walay kapuslanan. Nakita nako nga mas makapalipay ug makaayo ang pagpalig-on sa among relasyon.”

Gidasig sa usa ka tigulang nga babayeng balo sa karaang panahon ang iyang mga umagad nga babaye sa ‘pagkaplag ug kapahulayan diha sa balay sa iyang bana.’ (Ruth 1:9) Kon ang bana ug asawa magtinahoray, gihimo nila ang ilang panimalay nga usa ka “kapahulayan.”

SULAYI KINI: Uban sa imong kapikas, hisgoti ang mga sugyot niini nga sub-ulohan. Pangutan-a siya: “Kon mag-estorya ko sa uban bahin nimo, gibati ba nimong ikaw gipasidunggan o gitamay? Unsa may akong pauswagon?” Pamati pag-ayo sa imong kapikas kon siya mosulti sa iyang gibati. Sunda ang mga sugyot nga imong nadungog.

Ilha nga Kamo Managlahig Personalidad

Problema:

Gipakaingon sa ubang bag-ong minyo nga ang giingon sa Bibliya nga “usa ka unod” nagpasabot nga ang magtiayon kinahanglang usa rag opinyon o personalidad. (Mateo 19:5) Apan, ilang nakita nga ang maong panglantaw dili realistiko. Tungod kay managlahig personalidad, sagad silang maglalis. Si Linda miingon: “Ang dakong kalainan namo mao nga si Phil dili kaayo mabalak-on. Usahay kalmado ra siya bisag ako nabalaka, busa masuko na hinuon ko kay morag wala siyay pagtagad.”

Solusyon:

Ilha ug sabta nga managlahi mog personalidad sa imong kapikas. Sa pag-ilustrar: Ang imong mata lahi kay sa imong dalunggan; apan kini nagtinabangay, busa makatabok ka sa dalan nga hilwas. Si Adrienne, nga mga tulo ka dekada nang minyo, miingon: “Basta wala lay malapas nga prinsipyo sa Bibliya, gitahod namo sa akong bana ang among tagsatagsa ka opinyon. Total, gikasal ra mi, wala mi gi-clone.”

Kon lahig opinyon ang imong kapikas, hatagig pagtagad dili lang ang imong kaayohan. Tagda usab ang iyang pagbati. (Filipos 2:4) Ang bana ni Adrienne nga si Kyle miadmitir: “Dili ko kanunayng makasabot o mouyon sa opinyon sa akong asawa. Apan mas gihigugma ko siya kay sa akong opinyon. Kon siya malipay, ako malipay usab.”

SULAYI KINI: Hinumdomi ang mga opinyon o pamaagi sa imong kapikas nga mas labaw kay sa imoha. —Filipos 2:3.

Ang pagtahod maoy usa sa mga sekreto sa malipayon ug malungtarong kaminyoon. “Ang pagtahod makahatag ug katagbawan ug kasegurohan diha sa kaminyoon,” matod ni Linda. “Takos gayod kining ugmaron.”

^ par. 3 Ang mga ngalan giilisan.

PANGUTAN-A ANG IMONG KAUGALINGON . . .

  • Sa unsang paagi napalig-on ang among pamilya bisag managlahi mig personalidad?
  • Nganong maayong sundon ang gusto sa akong kapikas basta wala ray nasupak nga prinsipyo sa Bibliya?