NGANONG ang kanhing daghag asawa ug magsusupak sa mga Saksi ni Jehova nahimong usa kanila? Unsay nag-aghat sa usa ka pastor sa Pentekostal nga bag-ohon ang iyang tinuohan? Unsay nakatabang sa babayeng miserableg kagikan nga mabuntog ang pagdumot sa iyang kaugalingon ug masuod sa Diyos? Nganong ang usa ka mahiligon sa heavy-metal nahimong Saksi? Basaha ang ilang mga asoy.

“Nahimo Kong Mas Maayong Bana.”—RIGOBERT HOUETO

 • NATAWO: 1941
 • NASOD: BENIN
 • KANIADTO: DAGHAG ASAWA, MAGSUSUPAK SA MGA SAKSI NI JEHOVA

KAAGI:

Ako taga-Cotonou, usa ka dakong siyudad sa Benin. Nagdako ko nga Katoliko apan dili ko hinimba. Daghang Katoliko sa among dapit ang daghag asawa, sanglit kini legal man nianang panahona. Sa ulahi, nakaasawa kog upat ka babaye.

Sa dihang nahitabo ang usa ka rebolusyon sa katuigang 1970, abi nakog makaayo to sa among nasod. Ako aktibong nagpaluyo niini ug nalangkit sa politika. Ang mga rebolusyonaryo wala makauyon sa mga Saksi ni Jehova tungod kay sila neyutral sa politika. Usa ko sa naglutos sa mga Saksi. Sa dihang gipapahawa sa nasod ang mga Saksing misyonaryo niadtong 1976, nagtuo gyod kong dili na sila mobalik.

GIBAG-O SA BIBLIYA ANG AKONG KINABUHI:

Natapos ang rebolusyon niadtong 1990. Nakurat ko kay ang mga Saksing misyonaryo namalik. Nakahunahuna ko nga tingali ang Diyos nag-uban niining mga tawhana. Niadtong panahona, mibalhin kog trabaho. Saksi ang usa sa bag-o kong kauban sa trabaho, ug iya dayon kong gisangyawan. Iyang gibasa kanako ang mga bersikulo sa Bibliya nga naghubit kang Jehova ingong Diyos sa gugma ug hustisya. (Deuteronomio 32:4; 1 Juan 4:8) Kini nga mga hiyas nakapadani kanako. Buot kong makakat-on ug dugang bahin kang Jehova, busa midawat kog pagtuon sa Bibliya.

Wala madugay nagtambongan ko sa tigom sa mga Saksi ni Jehova. Nakadayeg ko sa tinuod nga gugma nga akong nakita—walay pagpihig sa rasa o hut-ong sa katilingban. Sa kanunay nakong pakig-uban sa mga Saksi, mas nakombinsir ko nga sila ang tinuod nga mga sumusunod ni Jesus.—Juan 13:35.

Ako midesisyon nga mobiya sa Katoliko aron makaalagad kang Jehova. Dili kadto sayon kay nahadlok ko kon unsay isulti sa uban. Human sa taas nga panahon ug sa tabang ni Jehova, nakabaton kog kaisog ug mibiya sa simbahan.

Duna pay laing dakong pagbag-o nga angay kong himoon. Akong nakat-onan sa Bibliya nga gidili sa Diyos ang pagbatog daghang asawa. (Genesis 2:18-24; Mateo 19:4-6) Sa panan-aw sa Diyos, ang una lang nakong kaminyoon ang dalawaton. Busa, ako kining giparehistro ug gibulagan nako ang uban nakong asawa, apan ako silang gisustentohan. Sa ulahi, ang duha sa kanhi kong mga asawa nahimong Saksi ni Jehova.

MGA KAAYOHAN NGA AKONG NABATONAN:

Bisag ang akong asawa nagpabiling Katoliko, gitahod niya ang akong desisyon nga mag-alagad kang Jehova. Gibati namong duha nga nahimo kong mas maayong bana.

Kaniadto naghunahuna kong makatabang ko sa komunidad pinaagi sa politika, apan kadto kawang lamang. Nakita ko nga ang Gingharian sa Diyos mao ray bugtong solusyon sa mga problema sa katawhan. (Mateo 6:9, 10) Mapasalamaton ko kang Jehova nga gitudloan ko kon unsaon pagbaton ug tinuod nga kalipay.

“Dili Sayon ang Paghimog Kausaban.”—ALEX LEMOS SILVA

 • NATAWO: 1977
 • NASOD: BRAZIL
 • KANIADTO: PASTOR SA PENTEKOSTAL

KAAGI:

Nagdako ko sa ilaya sa Itu, sa estado sa São Paulo. Kining bahina sa lungsod nailhan sa kadaghag krimen.

Ako bangis kaayo ug imoral. Dugang pa, nalangkit ko sa pagpayuhot ug droga. Sa ulahi, naamgohan ko nga duha ray akong paingnan niini, bilanggoan o kaha menteryo; busa miundang ko. Unya mianib ko sa Pentekostal, ug sa ngadtongadto nahimo kong pastor.

Gibati kong makatabang kog dako sa mga tawo pinaagi sa pagsilbi sa simbahan. Gani nagsibya kog relihiyosong programa diha sa publikong estasyon sa radyo ug nailado ko sa maong dapit. Apan sa ngadtongadto akong namatikdan nga ang simbahan sa katibuk-an dili interesado sa kaayohan sa mga membro niini, ug wala gani kini magpasidungog sa Diyos. Nakita ko nga ang tuyo lang niini mao ang pagpanguwarta. Nakadesidir ko nga mobiya sa simbahan.

GIBAG-O SA BIBLIYA ANG AKONG KINABUHI:

Pagsugod nakog tuon ug Bibliya uban sa mga Saksi ni Jehova, nakita dayon nako nga sila lahi sa ubang relihiyon. Duha ka butang ang nakapainteres nako. Una, ang mga Saksi wala lamang maghisgot bahin sa gugma sa Diyos ug sa silingan; sila nagpasundayag usab niini. Ikaduha, dili sila moapil sa politika o sa gubat. (Isaias 2:4) Kini nakapakombinsir nako nga mao kini ang matuod nga relihiyon, ang hagip-ot nga dalan nga motultol sa kinabuhing walay kataposan.—Mateo 7:13, 14.

Busa kinahanglan kong mohimog dakong kausaban aron mapahimut-an ang Diyos. Kinahanglang hatagan nakog dugang pagtagad ang akong pamilya. Kinahanglan sab kong magmapainubsanon. Dili sayon ang paghimog kausaban, apan sa tabang ni Jehova ako milampos. Nakadayeg ang akong asawa niini. Una siyang nagtuon ug Bibliya kay kanako, apan niining higayona siya mas daling miuswag sa iyang pagtuon. Nakahukom mi nga mag-Saksi ni Jehova ug dungan ming nagpabawtismo.

MGA KAAYOHAN NGA AKONG NABATONAN:

Nalipay mi sa pagtabang sa among tulo ka anak nga maugmad ang suod nga pagpakighigala kang Jehova. Malipayon mi nga pamilya. Nagpasalamat ko kang Jehova nga siya nagkabig kanako sa kamatuoran. Kini makapausab gayod sa kinabuhi sa mga tawo! Ako maoy usa ka buhing pamatuod.

“Ako Mibating Hinlo ug Malipayon.”—VICTORIA TONG

 • NATAWO: 1957
 • NASOD: AUSTRALIA
 • KANIADTO: MISERABLE NGA BATA

KAAGI:

Nagdako ko sa Newcastle, New South Wales. Ako ang kamagulangan sa pito ka anak sa usa ka bangis ug alkoholikong amahan ug bayolenteng inahan. Pirme kong dagmalan ug singkahan sa akong inahan. Kanunay ko niyang ingnan nga ako daotan ug mag-antos sa impiyerno. Kadto nakapalisang kanako.

Tungod sa pagpamun-og ni Mama, sagad makapalta ko sa klase. Pagka-11 anyos nako, gikuha ko gikan sa akong mga ginikanan ug gibutang sa institusyon sa gobyerno ug sa ulahi sa kombento. Pag-edad nakog 14, milayas ko sa kombento. Dili ko gustong mobalik sa amoa, busa nagpuyo ko sa kadalanan sa Kings Cross, nga bahin sa Sydney.

Samtang nagpuyo sa kadalanan, ako nagdroga, naghuboghubog, nagiyan sa pornograpiya, ug nalangkit sa prostitusyon. Dihay higayon nga gitugkan kog kalisang. Nag-estar ko niadto sa apartment sa tag-iyag naytklab. Usa ka gabii niana, may duha ka tawo nga miadto aron makigkita kaniya. Iya kong gipasulod sa kuwarto, apan madunggan nako ang ilang panagsultihanay. Nakigsabot ang tag-iya sa klab nga ibaligya ko kanila. Ipayuhot ko nila sakay sa barkong dekarga ug dad-on sa Japan aron magtrabaho sa bar. Natarantar ko, miambak ko gikan sa balkon, ug midagan.

May nakita kong tawo nga nianang higayona mianha sa Sydney, ug gisultihan ko siya sa nahitabo, nga naglaom nga hatagan ko niyag kuwarta. Apan iya kong gipauban sa iyang gipuy-an ug didto iya kong gipakaligo ug gipakaon. Ang nahitabo, wala na ko makabiya. Usa ka tuig sa ulahi, nagminyo mi.

GIBAG-O SA BIBLIYA ANG AKONG KINABUHI:

Sa pagsugod nakog tuon sa Bibliya uban sa mga Saksi ni Jehova, nagsagol ang akong emosyon. Nasuko ko nga si Satanas diay ang hinungdan sa kadaotan. Gitudloan man god ko nga ang Diyos maoy nagpaantos kanato. Dako akong kalipay sa nasayran ko nga siya wala magpaantos sa mga tawo diha sa impiyerno, usa ka pagtulon-an nga dugay nang nakapalisang kanako.

 Nakadayeg ko sa mga Saksi kay gipasukad nila sa Bibliya ang ilang mga desisyon. Sila nagpadapat sa ilang natun-an. Lisod ko sabton, apan bisan unsay akong isulti ug buhaton ang mga Saksi nagpakitag gugma ug pagtahod nako.

Ang kinalisdang hagit alang kanako mao ang pagbuntog sa akong gibati nga kawalay-bili. Gidumtan nako ang akong kaugalingon, ug kini nga pagbati nagpadayon bisag nabawtismohan na ko ingong usa sa mga Saksi ni Jehova. Gihigugma ko si Jehova, apan nagtuo ko nga ang sama nako dili gayod niya higugmaon.

Nabag-o kini mga 15 ka tuig human ko mabawtismohi. Sa usa ka pakigpulong sa Kingdom Hall sa mga Saksi ni Jehova, gibasa sa mamumulong ang Santiago 1:23, 24. Dinhi ang Pulong sa Diyos gipakasamag salamin diin makita nato ang atong kaugalingon ingon sa pagtan-aw ni Jehova kanato. Namalandong ko kon ang nakita nako sa akong kaugalingon lahi ba sa nakita ni Jehova. Sa primero, wala ko mouyon niini. Gibati gihapon nako nga dili ko takos higugmaon ni Jehova.

Pipila ka adlaw sa ulahi, may nabasa kong teksto nga nakapausab sa akong kinabuhi. Kini ang Isaias 1:18, diin si Jehova nag-ingon: “Ari kamo karon, ug tul-iron nato ang mga butang tali kanato. . . . Bisan tuod ang inyong mga sala sanag-pula, kini papution sama sa niyebe.” Gibati nako nga daw si Jehova nagdapit kanako: “Vicky, tul-iron nato ang mga butang tali kanato. Nakaila ko nimo, nahibalo ko sa imong mga sala, nahibalo ko sa imong kasingkasing, apan gihigugma ta ka.”

Wa ko makatulog nianang gabhiona. Nagduhaduha gihapon ko kon higugmaon ba ko ni Jehova, apan gipamalandong nako ang halad-lukat ni Jesus. Kalit lang nga misantop sa akong hunahuna nga si Jehova mapailobon kaayo kanako, ug sa daghang paagi iyang gipakita nga siya nahigugma nako. Apan, daw giingnan ko siya: “Dili ko takos sa imong gugma. Ang halad sa imong Anak dili makapasaylo kanako.” Daw giuli nako ang lukat kang Jehova. Apan karon, tungod sa pagpamalandong nako sa gasa sa lukat, gibati ra gyod nako nga ako gihigugma ni Jehova.

MGA KAAYOHAN NGA AKONG NABATONAN:

Ako mibating hinlo ug malipayon. Miuswag ang akong kaminyoon, ug malipay kong ipaambit ang akong mga kasinatian sa pagtabang sa uban. Gibati na nako nga mas suod kang Jehova.

“Mao Kini ang Tubag sa Akong Pag-ampo.”—SERGEY BOTANKIN

 • NATAWO: 1974
 • NASOD: RUSSIA
 • KANIADTO: MAHILIGON SA HEAVY-METAL

KAAGI:

Natawo ko sa Votkinsk, ang natawhan sa inilang komposer nga si Pyotr Ilich Tchaikovsky. Pobre mi. Ang akong amahan daghag maayong hiyas apan alkoholiko, busa kanunayng dunay tensiyon sa balay.

Dili ko maayo sa klase, ug sa kadugayan, maulawon na kaayo ko kay gibati nakong mas maayo gyod ang uban. Pirme kong mag-inusara ug walay salig sa laing tawo. Lisdan kaayo ko sa klase. Pananglitan, kon maghatag kog report, sagad dili nako maesplikar bisan ang simpleng mga ideya nga akong ikaesplikar sa ubang higayon. Paggraduwar nako sa ikawalong grado, kini ang gibutang sa akong kard: “Limitadog bokabularyo, dili makapahayag sa hunahuna.” Nahugno kaayo ko niini ug misamot ang akong pagbati nga walay-pulos. Namalandong ko kon unsa kahay katuyoan sa akong kinabuhi.

Pagkatin-edyer nako, nag-inom-inom na ko. Sa primero, nalipay ko niini. Apan kon masobrahan nakog inom, hasolon ko sa akong tanlag. Daw way kahulogan ang akong kinabuhi. Misamot kog ka-depress ug usahay daghang adlaw kong naa ra sa balay. Nakahunahuna kog hikog.

Pag-edad nakog 20, may bag-o apan temporaryong kalipay nga akong nadiskobrehan. Naikag ko sa musikang heavy-metal. Ganahan kaayo ko niini ug gustong makig-uban niadtong hilig niini. Nagpataas kog buhok, nagpatusok sa dunggan, ug nagsinina ko sama sa mga musikerong akong giidolo. Ngadtongadto, ako nahimong arisgado ug agresibo, ug sagad makiglalis sa akong pamilya.

Abi nakog ang pagpaminawg heavy-metal makapalipay nako, apan dili diay. Nausab ang akong pagkatawo! Ug sa nasayran ko ang dili maayong butang bahin sa mga musikero nga akong giidolo, mibati kong nalimbongan.

Buot na pod kong maghikog, ug niining higayona gusto na gyod nakong dayonon. Apan nakahunahuna ko kon unsay bation ni Mama, maong wala nako kadto dayona. Pinangga kaayo ko niya, ug dako kaayo ang sakripisyo nga iyang gihimo alang nako. Pait kaayo kini alang kanako. Gusto na kong mamatay apan dili ko kini mahimo.

Aron malingaw, nagbasa kog klasikal nga literatura sa Russia. May nabasa kong estorya niini bahin sa usa ka bayani nga nagserbisyo sa simbahan. Kalit lang nga gibati nako ang hugot nga tinguha sa pag-alagad sa Diyos ug sa uban. Sa unang higayon, kinasingkasing kong nag-ampo sa Diyos. Mihangyo ko Kaniya nga ipakita kanako kon unsaon pagkinabuhi nga may katuyoan. Samtang nag-ampo, talagsaon ang akong gibating kahupayan. Ilabina gayong makapahibulong ang sunod nga nahitabo. Duha lang ka oras sa ulahi, usa sa mga Saksi ni Jehova ang nanuktok ug nagtanyag kanakog pagtuon sa Bibliya. Para nako, tubag kadto sa akong pag-ampo. Kadto maoy unang adlaw sa usa ka bag-o ug malipayong kinabuhi alang kanako.

MGA KAAYOHAN NGA AKONG NABATONAN:

Bisag lisod, gipanglabay nako ang tanan kong butang nga nalangkit sa heavy-metal. Apan, kini nga musika dugayng nagpabilin sa akong hunahuna. Kon makasuroy ko sa dapit diin gipatugtog ang maong musika, mahinumdoman ko dayon ang akong kagahapon. Dili ko gustong ang migamot karon sa akong hunahunag kasingkasing masagolan sa akong dili maayong kagahapon. Busa gilikayan ko ang maong mga dapit. Kon makahunahuna na gani ko sa akong kagahapon, kinasingkasing kong mag-ampo. Kini nakatabang kanako nga mabatonan ang “kalinaw sa Diyos nga labaw sa tanang panghunahuna.”—Filipos 4:7.

Sa pagtuon nako ug Bibliya, nasayran ko nga katungdanan sa mga Kristohanon ang pagpaambit sa ilang pagtuo ngadto sa uban. (Mateo 28:19, 20) Nagtuo gyod ko nga dili ko kana mahimo. Sa samang higayon, ang bag-ong mga butang nga akong nakat-onan nakahatag nakog dakong kalipay ug kalinaw sa hunahuna. Nasayod kong kinahanglang mahibaloan pod sa uban kini nga kamatuoran. Bisag nahadlok ko, misugod ko sa pagsangyaw sa uban bahin sa akong nakat-onan. Wala nako damhang kini ra diay ang makahatag nakog kompiyansa sa kaugalingon. Nalig-on usab niini ang akong bag-ong pagtuo.

MGA KAAYOHAN NGA AKONG NABATONAN:

Ako malipayong naminyo ug nakapribilehiyo sa pagtabang sa ubay-ubayng tawo sa pagkat-on bahin sa Bibliya, lakip sa akong manghod nga babaye ug sa akong Mama. Ang pag-alagad sa Diyos ug ang pagtabang sa uban sa pagkat-on bahin kaniya nakahatag ug tinuod nga kahulogan sa akong kinabuhi.