KON oo, nan mobangon ang laing pangutana: Makaapektar ba sa pagbati sa Diyos ang atong panggawi? Buot ingnon, pinaagi sa atong panggawi kita ba makapalipay o makapasakit sa Diyos? Ang ubang karaang mga pilosopo miingon nga dili. Sila miergo nga walay usa nga makaimpluwensiya sa Diyos ug nga Siya kono walay pagbati. Apan lahi ang gitudlo sa Bibliya. Si Jehova adunay malumong pagbati ug dulot nga nahingawa sa atong gibuhat. Tagda ang gihisgotan sa Salmo 78:40, 41.

Giasoy sa Salmo 78 ang pakiglabot sa Diyos sa karaang Israel. Human luwasa ang nasod gikan sa pagkaulipon sa Ehipto, si Jehova mismo mihimog linaing pakigsaad kanila. Siya misaad nga kon sila magpabiling masinugtanon sa iyang mga balaod, sila mahimong iyang “linaing katigayonan” ug gamiton sa linaing paagi sa pagtuman sa iyang katuyoan. Ang katawhan miuyon sa pagtuman sa pakigsaad sa Balaod. Gituman ba nila kini?—Exodo 19:3-8.

Ang labing bililhong butang nga atong ikahatag kang Jehova mao ang pagkinabuhi nga makapalipay sa iyang kasingkasing

Ang salmista nag-ingon: “Pagkasubsob ang pagsukol nila batok kaniya didto sa kamingawan!” (Bersikulo 40) Ang sunod nga bersikulo midugang: “Sublisubli nga ilang gisulayan ang Diyos.” (Bersikulo 41) Matikdi nga gihubit sa magsusulat ang pagkasubsob sa ilang pagsukol. Kining daotang tinamdan nagsugod na didto sa kamingawan sa dihang bag-o pa silang gipahigawas gikan sa Ehipto. Ang katawhan nagbagulbol batok sa Diyos, nga nagkuwestiyon kon siya ba makahimo o matinguhaon sa pag-atiman kanila. (Numeros 14:1-4) Usa ka reperensiya alang sa mga maghuhubad sa Bibliya ang nag-ingon nga ang ekspresyong “pagsukol nila batok kaniya” mahimong “hubaron sa mahulagwayong paagi nga ‘sila nagpatig-a sa ilang kasingkasing batok sa Diyos’ o ‘sila miingong “Dili” sa Diyos.’ ” Bisan pa niana, si Jehova maluluy-ong nagpasaylo sa iyang katawhan sa dihang sila naghinulsol. Apan sila mibalik sa ilang kanhing mga dalan ug misukol na usab kaniya.—Salmo 78:10-19, 38.

Unsay gibati ni Jehova sa matag higayon nga mosukol ang iyang mahuyang nga katawhan? “Ilang gipasakitan siya,” matod sa bersikulo 40. Ang laing hubad nag-ingon nga sila “nagpaguol kaniya.” Ang usa ka Biblikanhong reperensiya nagkomento bahin niini: “Makapasakit kaayo ang panggawi sa mga Hebreohanon—susama sa panggawi sa masukihong anak.” Maingon nga ang gahig-ulo nga anak makahatag ug dakong kasakit sa iyang mga ginikanan, “gipasakitan [sa mga Israelinhon] bisan ang Balaang Usa sa Israel.”—Bersikulo 41.

Unsay atong makat-onan niini nga salmo? Makapalipay nga masayod nga gimahal pag-ayo ni Jehova ang iyang mga magsisimba ug siya mapailobon kanila. Makapahinuklog usab ang pagpamalandong nga may pagbati si Jehova ug ang atong panggawi makaapektar kaniya. Unsay imong gibati niini? Makapadasig ba kini kanimo sa pagbuhat sa matarong?

Inay nga magpakasala ug pasakitan ang kasingkasing ni Jehova, kita mahimong magmatinumanon ug makapalipay sa iyang kasingkasing. Mao gayod kini ang iyang gipangayo sa iyang mga magsisimba: “Magmaalamon, anak ko, ug lipaya ang akong kasingkasing.” (Proverbio 27:11) Ang labing bililhong butang nga atong ikahatag kang Jehova mao ang pagkinabuhi nga makapalipay sa iyang kasingkasing.

Sugyot nga Pagbasa sa Bibliya sa Hulyo: