ANG usa ka estranyo dili dalawaton ingong bahin sa usa ka grupo. Tingali lahi siyag panit o nasyonalidad o lahig sinultihan o kultura. Gibati ba nimo sukad nga ikaw usa ka estranyo? *

Hisgotan nato ang usa ka tawo nga mibati sa ingon. Ang iyang ngalan mao si Mepiboset. Atong susihon kinsa kini siya ug nganong siya mibati sa ingon. Kon imong gibati nga ikaw usa ka estranyo, daghan kag makat-onan gikan kang Mepiboset.

Si Mepiboset mao ang anak nga lalaki ni Jonatan, ang suod nga higala ni David. Sa wala pa mamatay si Jonatan sa gubat, siya miingon kang David: ‘Magmahigugmaon ka sa akong panimalay.’ Si David nahimong hari. Katuigan sa ulahi iyang nahinumdoman ang gipamulong ni Jonatan, ug si Mepiboset buhi pa nianang tungora. Sa gamay pa kini, siya naaksidente. Halos dili na siya makalakaw. Imo bang nakita nganong iya tingaling gibati nga siya usa ka estranyo?

Buot ni David nga magpakitag mahigugmaong-kalulot sa anak ni Jonatan. Busa gihikay ni David nga hatagag pinuy-anan si Mepiboset duol sa iyang balay sa Jerusalem, ug nga siya kanunayng hatagag pagkaon diha sa lamesa ni David. Si Ziba, lakip ang iyang mga anak nga lalaki ug mga sulugoon, gihatag kang Mepiboset aron mahimong iyang sulugoon. Gipasidunggan gayod ni David ang anak nga lalaki ni Jonatan! Nahibalo ka ba kon unsay sunod nga nahitabo?

Dihay kagubot sa panimalay ni David. Ang usa sa mga anak nga lalaki ni David nga si Absalom mibalitok kaniya ug buot nga mahimong hari. Kinahanglang mokalagiw si David kay nameligro  ang iyang kinabuhi. Si Mepiboset buot mokuyog kang David sa dihang daghan ang miuban kaniya. Kining mga higala ni David nasayod nga siya matarong nga hari. Apan dili makauban si Mepiboset kay siya maglisod ug lakaw.

Dayon giingnan ni Ziba si David nga si Mepiboset nagpabilin kay gusto gayod niyang mahimong hari. Si David mituo sa maong bakak! Busa iyang gihatag kang Ziba ang tanang kabtangan ni Mepiboset. Unya si David midaog sa gubat batok kang Absalom ug mipauli sa Jerusalem. Karon nahibal-an ni David ang tinuod nga estorya. Gihukom ni David nga magbahin si Mepiboset ug Ziba sa kabtangan. Sa imong hunahuna unsay gihimo ni Mepiboset?

Wala siya moreklamo nga ang desisyon ni David dili makataronganon. Nasayod si Mepiboset nga gikinahanglan sa hari ang kalinaw aron siya makabuhat ug maayo sa iyang buluhaton. Busa iyang giingnan si Ziba nga iya na lang ang tanang kabtangan. Ang hinungdanon kang Mepiboset nga ang alagad ni Jehova nga si David nakabalik sa Jerusalem ingong hari.

Si Mepiboset nag-antos sa hilabihan. Kanunay niyang gibati nga siya usa ka estranyo. Apan si Jehova nahigugma kaniya ug nag-atiman kaniya. Unsay atong makat-onan gikan niini?Bisag mobuhat tag matarong, may mosulti kanato ug bakak. Si Jesus miingon: “Kon ang kalibotan nagdumot kaninyo, kamo nahibalo nga kini nagdumot na kanako sa wala pa kini magdumot kaninyo.” Gani gipatay sa mga tawo si Jesus! Kita makatino nga kon kita mobuhat ug matarong, ang matuod nga Diyos nga si Jehova ug ang iyang Anak nga si Jesus mahigugma usab kanato.

^ par. 3 Kon imo kining basahon uban sa mga bata, hunong diha sa badlis ug patubaga sila.