Kinsa ba Gayod si Jesu-Kristo?

“Karon sa dihang siya misulod sa Jerusalem, ang tibuok siyudad nagubot, nga nag-ingon: ‘Kinsa ba kini?’ Ang mga panon sa katawhan nagsigeg ingon: ‘Mao kini ang manalagna nga si Jesus, nga taga-Nasaret sa Galilea!’”—MATEO 21:10, 11.

NGANONG nakapagubot man ang pag-abot ni Jesu-Kristo * sa Jerusalem nianang adlawa sa tingpamulak sa 33 C.E.? Daghan sa siyudad ang nakabalita kang Jesus ug sa mga milagro nga iyang gihimo. Sila kanunayng nagsulti sa uban bahin kaniya. (Juan 12:17-19) Apan, wala masayod ang mga tawo nga diha sa ilang taliwala ang usa kansang impluwensiya mokaylap sa tibuok kalibotan latas sa kasiglohan ug hangtod sa atong panahon karon!

Tagda ang pipila ka pananglitan kon unsa ka dako ang impluwensiya ni Jesus sa kasaysayan.

▪ Ang kalendaryo nga gigamit sa daghang dapit gipasukad sa tuig nga gituohang natawo si Jesus.

▪ Mga duha ka bilyong tawo—mga untersiya sa populasyon sa kalibotan—ang nag-angkong mga Kristohanon.

▪ Ang Islam, nga may kapin sa usa ka bilyong membro sa tibuok kalibotan, nagtudlo nga si Jesus “mas bantogang manalagna kay kang Abraham, Noe, ug Moises.”

▪ Daghan sa maalamong panultihon ni Jesus ang gigamit sa matag adlaw. Lakip niini mao ang mosunod:

‘Itahan ang imong pikas aping.’MATEO 5:39.

‘Mas malipayon ang maghatag.’BUHAT 20:35.

‘Walay tawong makaalagad ug duha ka agalon.’MATEO 6:24.

‘Ayaw ihatag ang imong perlas ngadto sa baboy.’MATEO 7:6.

‘Ang tanang butang nga buot ninyong buhaton sa mga tawo kaninyo, kinahanglang buhaton ninyo usab kini kanila.’MATEO 7:12.

‘Himoa ang imong Oo nga Oo, ang imong Dili nga Dili.’MATEO 5:37.

Dako ang impluwensiya ni Jesus sa kasaysayan. Apan, managlahi kaayo ang pagtuo sa mga tawo bahin kaniya. Busa, tingali ikaw mangutana, ‘Kinsa ba gayod si Jesu-Kristo?’ Ang Bibliya lamang ang nagsulti kon diin gikan si Jesus, unsay iyang pagkinabuhi, ug kon nganong siya namatay. Ang pagkasayod niini adunay dakong epekto sa imong kinabuhi—karon ug sa umaabot.

[Potnot]

^ par. 3 Ang “Jesus,” nga personal nga ngalan niini nga manalagnang naggikan sa Nasaret, nagkahulogang “Si Jehova Maoy Kaluwasan.” Ang pulong nga “Kristo” maoy titulo nga nagkahulogang “Dinihogan,” nga nagpasabot nga si Jesus gidihogan, o gitudlo sa Diyos alang sa usa ka espesyal nga posisyon.