NASULTIHAN ka na bag sekreto?— * May usa nga buot nakong ibutyag kanimo. Sa Bibliya, gitawag kinig “sagradong tinago nga gitipigan sa hilom sulod sa dugay nang kapanahonan.” (Roma 16:25) Sa sinugdan, ang Diyos lamang ang nahibalo sa “sagradong tinago.” Tan-awon nato kon giunsa pagtino sa Diyos nga kini nga tinago o sekreto mahibaloan sa daghan.

Una sa tanan, nahibalo ka ba kon unsay kahulogan sa pulong nga “sagrado”?— Kini nagkahulogan nga balaan, hinlo, o talagsaon kaayo. Busa ang sekreto gitawag nga sagradong tinago kay naggikan kini sa Diyos nga balaan. Sa imong hunahuna, kinsay gustong mahibalo niining talagsaong tinago?— Ang mga manulonda. Ang Bibliya nag-ingon: “Niini mismong mga butanga nga ang mga manulonda nangandoy sa pagsud-ong.” Oo, buot nilang masabtan kining balaang tinago.—1 Pedro 1:12.

Sa dinhi si Jesus sa yuta, iyang gihisgotan ang sagradong tinago ug gipatin-aw kini. Iyang gisultihan ang iyang mga tinun-an: “Kaninyo gihatag ang sagradong tinago mahitungod sa gingharian sa Diyos.” (Marcos 4:11) Nakita ba nimo kon unsa ang sagradong tinago?— Kana ang Gingharian sa Diyos, nga gitudlo ni Jesus nga iampo nato!—Mateo 6:9-10.

Karon atong tan-awon kon nganong ang Gingharian sa Diyos nahimong usa ka tinago “sulod sa dugay nang kapanahonan” hangtod nga miabot si Jesus ug gipatin-aw kini. Human lapasa ni Adan ug Eva ang balaod sa Diyos ug gipapahawa sila sa tanaman sa Eden, nahibaloan sa mga alagad sa Diyos nga himoon gihapon Niya nga paraiso ang tibuok yuta. (Genesis 1:26-28; 2:8, 9; Isaias 45:18) Gisulat nila ang bahin sa kalipay nga mapahimuslan sa mga tawo ilalom sa Gingharian sa Diyos.—Salmo 37:11, 29; Isaias 11:6-9; 25:8; 33:24; 65:21-24.

Karon, nahibalo ka ba kon kinsa ang gipili sa Diyos nga Magmamando sa Gingharian?— Ang iyang Anak, ang “Prinsipe sa Pakigdait,” si Jesu-Kristo. “Ang prinsipenhong pagmando mahipatong sa iyang abaga.” (Isaias 9:6, 7) Kita kinahanglang magkuhag “kahibalo sa sagradong tinago sa Diyos, nga mao, si Jesu-Kristo.” (Colosas 2:2) Angay tang mahibalo nga gibalhin sa Diyos ang kinabuhi sa unang manulonda (ang espiritung Anak) nga iyang gilalang ug gibutang kini sa sulod ni Maria. Kini nga Anak, nga usa ka gamhanang manulonda, maoy gipadala sa Diyos dinhi sa yuta ingong halad aron makabaton tag kinabuhing walay kataposan.—Mateo 20:28; Juan 3:16; 17:3.

Apan, dunay kinahanglan pa natong mahibaloan bahin sa sekreto o tinago gawas sa pagpili sa Diyos kang Jesus ingong Magmamando sa Iyang Gingharian. Ang  lain pang bahin sa sagradong tinago mao nga may mga lalaki ug babaye nga makauban ang binanhawng si Jesus didto sa langit. Sila magmando didto uban kaniya!—Efeso 1:8-12.

Atong sayron ang mga ngalan sa pipila kanila. Gisultihan ni Jesus ang iyang matinumanong mga apostoles nga siya moadto sa langit aron mag-andam ug dapit alang kanila. (Juan 14:2-3) Pinaagi sa pagbasa sa kasulatan, imong mahibaloan ang mga ngalan sa pipila ka lalaki ug babaye nga magmando uban kang Jesus sa Gingharian sa iyang Amahan.—Mateo 10:2-4; Marcos 15:39-41; Juan 19:25.

Sulod sa taas nga panahon, wala mahibaloi kon pila ang magmando sa langit uban kang Jesus ingong bahin sa iyang Gingharian. Apan karon mahibaloan na kini. Nahibalo ka ba kon pila sila?— Ang Bibliya nag-ingon nga sila 144,000. Kini usab maoy bahin sa sagradong tinago.—Pinadayag 14:1, 4.

Mouyon ka ba nga kining “sagradong tinago mahitungod sa gingharian sa Diyos” mao ang labing kahibulongang sekreto nga angayng mahibaloan sa tanan?— Kon mao, maningkamot kita kutob sa atong mahimo nga masayod bahin niini aron atong ikapatin-aw kini sa mas daghan pang tawo.

^ par. 3 Kon imo kining basahon uban sa mga bata, hunong diha sa badlis ug patubaga sila.