Bana: “Dili ko makatuo nga lahi kaayo mi sa akong asawa! Pananglitan, gusto kong mobangon ug sayo, apan siya dili. Maglibog pod ko kay kalit lang mausab ang iyang mood. Ug sa dihang magluto ko, himantayon kaayo siya, ilabina sa dihang itrapo nako sa kamot ang trapo sa plato.”

Asawa: “Ang akong bana hilomon. Apan naanad ko sa akong pamilya nga alegre, ilabina panahon sa pagpangaon. Ug maglagot ko kay kon magluto siya, itrapo niya sa kamot ang trapo sa plato! Hay, kalisod gyod sabton sa mga lalaki! Giunsa kaha pagpalampos sa uban ang ilang kaminyoon?”

KON ikaw bag-ong minyo, nakasinati ka ba usab ug samang mga problema? Ang imo bang kapikas dunay di-maayong mga kinaiya nga wala nimo makita niadtong trato pa mo? Sa unsang paagi nimo masagubang ang “mga problema nga giatubang sa mga minyo sa adlaw-adlaw”?—1 Corinto 7:28, Today’s English Version.

Una sa tanan, ayaw pagdahom nga human sa inyong kasal, kamo eksperto na dayon sa kinabuhing minyo. Tingali sa dihang ulitawo o dalaga ka pa, nakaugmad ka ug maayong mga hiyas, nga lagmit miuswag pa sa dihang nakigtrato ka. Apan masulayan kana karon nga minyo ka na, ug gani basin kinahanglang mougmad ka pag laing mga hiyas. Tingali dunay mga higayon nga masipyat ka, apan makahimo ka sa pagkat-on ug mga hiyas nga makatabang kanimo.

Aron mohawod ka sa usa ka butang kinahanglang mokonsulta ka sa usa ka eksperto ug sundon kon unsay iyang isulti. Kon bahin sa kaminyoon, ang kinalabwang eksperto mao si Jehova nga Diyos. Siya ang naglalang kanato ug nagbutang diha sa atong kasingkasing sa tinguha nga magminyo. (Genesis 2:22-24) Matikdi kon sa unsang paagi ang iyang Pulong, ang Bibliya, makatabang kanimo sa pag-atubang sa mga problema ug sa pagbaton sa mga hiyas nga gikinahanglan aron imong masagubang ang unang tuig sa kaminyoon.

 1. KONSULTAHA ANG IMONG KAPIKAS

Nganong lisod kini?

Si Keiji, * usa ka bana nga taga-Japan, usahay dili makamatikod nga malisdan ang iyang asawa sa iyang mga desisyon. “Sa dihang imbitahon mi, mosugot dayon ko bisag wala pa nako mapangutana ang akong asawa,” siya miingon. “Sa ulahi akong mahibaloan nga dili diay siya pwede.” Si Allen, nga taga-Australia, miingon: “Daw dili haom para sa usa ka lalaki nga mokonsulta sa iyang asawa sa paghimog desisyon.” Mao kana ang tinamdan ni Allen tungod sa paagi sa pagpadako kaniya. Si Dianne, nga taga-Britain, miingon usab: “Naanad ko sa una nga mokonsulta sa akong pamilya. Busa kon mohimo kog desisyon, moduol ko sa akong pamilya inay sa akong bana.”

Unsay angayng himoon?

Hinumdomi nga giisip ni Jehova nga Diyos ang magtiayon nga “usa ka unod.” (Mateo 19:3-6) Para kaniya, ang imong relasyon sa imong kapikas mas hinungdanon kay sa imong relasyon sa imong pamilya ug mga higala! Aron mahuptan kanang lig-on, hinungdanon ang maayong komunikasyon.

Ang magtiayon daghag makat-onan kon ilang susihon ang paagi ni Jehova nga Diyos sa pagpakigsulti kang Abraham. Pananglitan, basaha palihog ang Genesis 18:17-33. Matikdi nga gipasidunggan sa Diyos si Abraham sa tulo ka paagi. (1) Gipatin-aw ni Jehova kon unsay iyang gustong himoon. (2) Iyang gipaminawan ang opinyon ni Abraham. (3) Kutob sa mahimo, gipasibo ni Jehova ang iyang desisyon sa hangyo ni Abraham. Sa unsang paagi imong mapadapat kini nga prinsipyo sa dihang mokonsulta ka sa imong kapikas?

SULAYI KINI: Kon dunay mga butang nga angay nimong ipakighisgot sa imong kapikas, (1) isugyot ang imong giplanong buhaton ug ayaw ipamugos; (2) pasultiha ang imong kapikas sa iyang opinyon, ug dahoma nga lahi usahay ang iyang opinyon; ug (3) ‘ipakita ang imong pagkamakataronganon’ pinaagi sa pagpahiuyon sa gusto sa imong kapikas kon posible.—Filipos 4:5.

2. MAGMATAKTIKANHON

Nganong lisod kini?

Tungod sa paagi sa pagpadako kanimo, basin sobra ka kaprangka ug dili pa gani mag-amping sa imong isulti. Pananglitan, si Liam nga taga-Europe miingon: “Sa among lugar, ang mga tawo sobra ka prangka. Ang akong paagi sa pagsulti sagad makasakit sa akong asawa, mao nga kinahanglan kong magbag-o.”

Unsay angayng himoon?

Ayawg damha nga ang naandan nimong sinultihan okey ra sa imong kapikas. (Filipos 2:3, 4) Ang tambag ni apostol Pablo sa usa ka misyonaryo makatabang   sa mga bag-ong minyo. Siya misulat: “Ang ulipon sa Ginoo dili kinahanglang makig-away, kondili kinahanglang magmalumo.” Sa orihinal nga Grego, ang pulong nga gihubad ug “magmalumo” nagkahulogan usab ug “pagkamataktikanhon.” (2 Timoteo 2:24) Ang usa nga mataktikanhon makasabot sa situwasyon ug mag-amping sa iyang sinultihan aron dili makapasakit sa uban.

SULAYI KINI: Sa dihang maglagot ka sa imong kapikas, hunahunaa nga ang imong kaestorya mao ang imong suod nga higala o amo. Singkahan kaha nimo siya o sultihag sakit? Dayon paghunahunag mga katarongan kon nganong angay kang mosulti nga mas matinahoron ug mataktikanhon ngadto sa imong kapikas kay sa imong higala o amo.—Colosas 4:6.

3. TUMANA ANG IMONG BAG-ONG PAPEL

Nganong lisod kini?

Sa sinugdanan lagmit ang bana dili makamaong modala sa iyang pagkaulo, o ang asawa wala maanad nga mosugyot sa mataktikanhong paagi. Pananglitan, si Antonio nga taga-Italy miingon: “Si Papa mohimog desisyon nga dili mokonsulta kang Mama. Pagminyo nako nasundog nako siya.” Si Debbie nga taga-Canada miingon: “Akong mandaran ang akong bana nga dili magdinamak. Apan tungod sa akong paagi sa pagsulti mogara na hinuon siya.”

Unsay himoon sa bana?

Ang ubang bana nagtuo nga ang giingon sa Bibliya bahin sa pagpasakop sa asawa ngadto sa bana parehas sa pagpasakop sa bata ngadto sa ginikanan. (Colosas 3:20; 1 Pedro 3:1) Apan ang Bibliya nag-ingon nga ang bana kinahanglang “moipon sa iyang asawa, ug ang duha mahimong usa ka unod”; dili ingon niana ang giingon sa Bibliya kon bahin sa relasyon sa ginikanan ug anak. (Mateo 19:5) Si Jehova nag-ingon nga ang asawa katimbang sa iyang bana. (Genesis 2:18) Wala gayod siya mag-ingon nga ang bata katimbang sa ginikanan. Sa imong hunahuna, gitahod ba sa bana ang kahikayan  sa kaminyoon kon samag bata ang iyang pagtratar sa iyang asawa?

Gani, ang Pulong sa Diyos nagdasig kanimo sa pagtratar sa imong asawa sama sa pagtratar ni Jesus sa Kristohanong kongregasyon. Mas sayon alang sa imong asawa nga sundon ka ingong iyang ulo kon (1) dili ka magdahom nga makakat-on dayon siya sa pagpasakop kanimo ug hingpit niyang mahimo kana, ug kon (2) imo siyang higugmaon sama sa imong kaugalingon, bisan sa mga panahon nga motungha ang problema.—Efeso 5:25-29.

Unsay himoon sa asawa?

Kinahanglan nimong dawaton nga ang imong bana mao na karon ang gitudlo sa Diyos nga imong ulo. (1 Corinto 11:3) Kon imong tahoron ang imong bana, imong ginatahod ang Diyos. Kon dili ka magpasakop sa imong bana, wala ka magpasakop sa Diyos ug wala usab magsunod sa iyang mga sugo.—Colosas 3:18.

Kon duna moy problema, kombateha ang problema—dili ang imong bana. Pananglitan, gusto ni Rayna Ester nga molihok ang iyang bana, si Haring Ahasuero, sa pagtul-id sa inhustisya. Imbes mandaran ang iyang bana, mataktikanhon siyang nakigsulti kaniya. Gipaminawan sa hari ang iyang sugyot ug sa ulahi gitul-id sa hari ang inhustisya. (Ester 7:1-4; 8:3-8) Mas higugmaon ka sa imong bana kon (1) ikaw magpailob samtang naningkamot siya nga mahanas sa iyang papel ingong ulo sa pamilya ug (2) kon imo siyang tahoron bisag masayop siya.—Efeso 5:33.

SULAYI KINI: Imbes maglistag mga butang nga imong gihunahunang angayng bag-ohon sa imong kapikas, ilista ang mga butang nga angay nimong bag-ohon sa imong kaugalingon. Alang sa bana: Kon nasakitan ang imong asawa sa imong dinad-an kaniya, pangutan-a siya kon unsay maayo nimong buhaton ug dayon isulat ang iyang sugyot. Alang sa asawa: Kon gibati sa imong bana nga wala nimo siya tahora, pangutan-a siya kon unsay imong himoon ug isulat kana.

Ayaw Pagdahom ug Sobra

Ang pagkat-on kon sa unsang paagi magpabiling malipayon ug balanse ang kaminyoon maoy sama sa pagkat-on sa pagbisikleta. Dili malikayan nga matumba ka usahay samtang naningkamot ka nga makakat-on. Sa susama, dili kalikayan nga ikaw masipyat samtang nagkat-on sa pagtuman sa imong papel.

Maayo kon duna kay sense of humor. Seryosoha ang isulti sa imong kapikas, apan ngisi lang kon masipyat ka. Pangitag paagi nga malipay ang imong kapikas sa unang tuig sa inyong kaminyoon. (Deuteronomio 24:5) Labaw sa tanan, himoang giya ang Pulong sa Diyos diha sa inyong relasyon. Kon inyong himoon kana, mosamot ka lig-on ang inyong kaminyoon paglabay sa panahon.

^ par. 9 Ang ubang ngalan giusab.

PANGUTAN-A ANG IMONG KAUGALINGON . . .

  • Kang kinsa ko mas mokonsulta, sa akong kapikas o sa uban?
  • Sa milabayng 24 ka oras, unsay akong gihimo aron ipakita nga akong gihigugma ug gitahod ang akong kapikas?