Sa dihang si Jesus gipangutana kon unsa ang kinadak-ang sugo, siya miingon: “Higugmaon mo si Jehova nga imong Diyos sa tibuok mong kasingkasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kaisipan.” (Mateo 22:37) Apan aron ang mga tawo makapasundayag ug gugma sa Diyos, sila kinahanglang mokuhag tukmang kahibalo bahin kaniya. (Juan 17:3) Ang tanan ba dunay managsamang kahigayonan nga makabaton niini nga kahibalo?

Ang pangunang tinubdan sa kahibalo bahin sa Diyos mao ang Bibliya. (2 Timoteo 3:16) Daghan ang nagpuyo sa mga lugar diin daling mabatonan ang Bibliya. Lagmit usab nga sila kanunayng matanyagan ug pagtuon sa Bibliya, nga maoy paagi sa pagkuhag tukmang kahibalo bahin sa Diyos. (Mateo 28:19) Ang uban gimatuto sa ilang mahigugmaong Kristohanong ginikanan, kinsa adlaw-adlawng nagtudlo kanila bahin sa Diyos.—Deuteronomio 6:6, 7; Efeso 6:4.

Apan ang uban dili ingon nianag kahimtang. Adunay mga tawo nga gimaltrato sa ilang ginikanan. (2 Timoteo 3:1-5) Tungod niana, lagmit malisdan sila sa pag-isip sa Diyos ingong usa ka mahigugmaong langitnong Amahan. Daghan ang dili makamaong mobasa mao nga dili sila makabasa sa Bibliya. Ang uban usab nabutaan sa mga pagtulon-an sa bakak nga relihiyon, o kaha nagpuyo sa panimalay, komunidad, o nasod diin gidili ang pagtuon ug Bibliya. (2 Corinto 4:4) Kini ba nga mga kahimtang makapugong sa maong mga tawo sa pagkat-on bahin sa Diyos ug sa paghigugma kaniya?

Si Jesus nahibalo nga dunay mga babag nga makapalisod sa ubang tawo sa paghigugma ug pagsunod sa Diyos. (Mateo 19:23, 24) Apan, gipahinumdoman niya ang iyang mga tinun-an nga bisan pag sa panglantaw sa tawo dili mabuntog ang pipila sa maong mga babag, “sa Diyos ang tanang butang posible.”—Mateo 19:25, 26.

Tagda kini: Gipaneguro ni Jehova nga Diyos nga ang iyang Pulong, ang Bibliya, mapakaylap sa tibuok kalibotan. Ang Bibliya nagtagna nga ang maayong balita bahin sa Diyos ug sa iyang katuyoan alang sa yuta igasangyaw sa “tibuok gipuy-ang yuta.” (Mateo 24:14) Karon, ang mga Saksi ni Jehova nagsangyaw sa maayong balita sa kapin sa 230 ka kayutaan ug nagpatik ug binase-sa-Bibliya nga mga basahon diha sa mga 500 ka pinulongan. Bisan kadtong walay Bibliya makakat-on gihapon bahin sa matuod nga Diyos pinaagi sa pag-obserbar sa mga butang nga iyang gilalang.—Roma 1:20.

Dugang pa, ang Pulong sa Diyos nag-ingon: “Ang tanang kasingkasing ginasusi ni Jehova, ug ang matag kiling sa hunahuna iyang ginaila. Kon ikaw mangita kaniya, iyang itugot nga siya imong makaplagan.” (1 Cronicas 28:9) Busa, bisan tuod si Jehova wala magsaad nga ang tanan adunay managsamang kahigayonan nga makakat-on bahin kaniya, iyang paneguroon nga ang tanang sinserong tawo mahatagag kahigayonan. Iya pa ganing paneguroon nga kadtong wala makakat-on bahin kaniya mahatagag kahigayonan pinaagi sa pagbanhaw kanila diha sa matarong nga bag-ong kalibotan.—Buhat 24:15.