GANAHAN ka bang mobasa sa mga estorya bahin kang Jesus?— * Ang ubang tawo natingala nga si Jesus walay gisulat nga basahon sa Bibliya. Apan dunay walo ka magsusulat sa Bibliya nga naghisgot ug daghang butang bahin kaniya. Silang tanan nabuhi sa panahon ni Jesus, ug sila nag-asoy kanato bahin sa mga butang nga iyang gitudlo. Nakaila ka ba kanila?— Sila mao si Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan. Ang laing upat mao sila si Pedro, Santiago, Judas, ug Pablo. Unsay imong nahibaloan bahin kanila?—

Hisgotan una nato ang tulo ka magsusulat nga lakip sa 12 ka apostoles ni Jesus. Nakaila ka ba kanila?— Sila mao si Pedro, Juan, ug Mateo. Duha ang sulat ni Pedro ngadto sa iyang mga isigka-Kristohanon, ug niana iyang gihisgotan ang mga butang nga gibuhat ug gisulti ni Jesus. Ablihi ang imong Bibliya sa 2 Pedro 1:16-18, ug basaha ang iyang gisulat bahin sa nadungog niya nga pagpakigsulti ni Jehova kang Jesus gikan sa langit.—Mateo 17:5.

Si apostol Juan misulat ug lima ka basahon sa Bibliya. Siya naglingkod tupad ni Jesus sa ulahing panihapon sa mga tinun-an uban sa ilang Agalon. Si Juan presente usab sa dihang namatay si Jesus. (Juan 13:23-26; 19:26) Siya nagsulat sa usa sa upat ka Ebanghelyo, ang mga basahon sa Bibliya nga naghisgot sa kinabuhi ni Jesus. Siya nagsulat usab sa Pinadayag nga gihatag ni Jesus kaniya maingon man sa tulo pa ka sulat diha sa Bibliya nga gingalan kaniya. (Pinadayag 1:1) Ang ikatulong magsusulat sa Bibliya nga apostoles ni Jesus mao si Mateo. Siya maniningil ug buhis kanhi.

Ang laing duha ka magsusulat sa Bibliya nakaila pag-ayo kang Jesus. Sila mao ang iyang mga igsoon sa inahan, nga mga anak ni Jose ug Maria. (Mateo 13:55) Sa sinugdan, sila dili mga tinun-an ni Jesus. Nagtuo pa gani sila nga siya nalisoan sa pangisip tungod sa iyang kadasig sa pagsangyaw. (Marcos 3:21) Kinsa kining duha niya ka manghod?— Ang usa mao si Santiago. Iyang gisulat ang basahon sa Bibliya nga Santiago. Ang lain pa mao si Judas. Siya ang nagsulat sa basahon sa Bibliya nga Judas.—Judas 1.

Ang duha pa ka magsusulat bahin sa kinabuhi ni Jesus mao sila si Marcos ug Lucas. Ang inahan ni Marcos nga si Maria dunay dakong balay sa Jerusalem, diin regular nga nagtigom ang unang siglong mga Kristohanon, apil na si apostol Pedro. (Buhat 12:11, 12) Pipila ka tuig una pa niana, sa gabii sa kataposang pagsaulog ni Jesus sa Paskuwa uban sa iyang mga apostoles, si Marcos lagmit misunod kanila sa dihang sila miadto sa tanaman sa Getsemane. Sa dihang gidakop si Jesus, gidakop usab sa mga sundalo si Marcos, apan siya nakaikyas nga hubo.—Marcos 14:51, 52.

Si Lucas edukado kaayong doktor nga lagmit nahimong tinun-an human mamatay si Jesus. Siya nanukiduki bahin sa kinabuhi ni Jesus ug misulat ug tin-aw ug tukmang asoy bahin kaniya. Sa ulahi, si Lucas nakauban ni apostol Pablo sa pagmisyonaryo ug siyay  nagsulat sa basahon nga Buhat.—Lucas 1:1-3; Buhat 1:1.

Si Pablo ang ikawalo nga magsusulat sa Bibliya nga misulat bahin kang Jesus. Siya estudyante sa iladong abogado nga si Gamaliel. Kay namatuto ug natudloan sa mga Pariseo, si Pablo, nga gitawag kaniadtog Saulo, grabeng nagdumot sa mga tinun-an ni Jesus ug nakigbahin sa pagpatay kanila. (Buhat 7:58–8:3; 22:1-5; 26:4, 5) Nahibalo ka ba kon sa unsang paagi nakakat-on si Pablo sa kamatuoran bahin kang Jesus?—

Buweno, si Pablo nagpaingon sa Damasco aron dakpon ang mga tinun-an ni Jesus sa dihang siya kalit nga nabuta tungod sa kahayag gikan sa langit. Siya nakadungog ug tingog nga nag-ingon: “Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako?” Tingog kadto ni Jesus! Iyang giingnan si Pablo nga moadto sa Damasco. Dayon gisugo ni Jesus ang iyang tinun-an nga si Ananias sa pagpakigsulti kang Pablo, mao nga si Pablo nahimong tinun-an ni Jesus. (Buhat 9:1-18) Si Pablo misulat ug 14 ka basahon sa Bibliya, gikan sa Roma hangtod sa Hebreohanon.

Gisugdan na ba nimo ang pagbasa sa mga basahon sa Bibliya nga naghisgot bahin kang Jesus o duna na bay nagbasa niini para kanimo?— Ang labing maayo nimong himoon mao nga sugdan nimo kana samtang bata ka pa aron imong makat-onan kon unsay gisulti sa Bibliya bahin kang Jesus.

^ par. 3 Kon imo kining basahon uban sa mga bata, hunong diha sa badlis ug patubaga sila.