Laktaw ngadto sa video

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 Tudloi ang Inyong mga Anak

Nakita ni Sem ang Pagkadaotan sa Duha ka Kalibotan

Nakita ni Sem ang Pagkadaotan sa Duha ka Kalibotan

SI Sem nga anak ni Noe naluwas sa dihang gilaglag ang unang kalibotan, ug siya mipuyo sa ikaduhang kalibotan. Nahibalo ka ba kon nganong gilaglag ang unang kalibotan nga iyang gipuy-an ug kon nganong siya ug ang iyang pamilya nakasulod sa ikaduhang kalibotan?— * Atong hisgotan kini.

Sa batan-on pa si Sem, hilabihan ang “pagkadaotan sa tawo,” nag-ingon ang Bibliya. Ang mga tawo naghunahuna kanunay sa pagbuhat ug “daotan.” Nahibalo ka ba kon unsay gihimo sa Diyos?— Siya nagpahinabog lunop aron sa paglaglag nianang daotan nga kalibotan. Si apostol Pedro misulat: “Ang kalibotan niadtong panahona nakaagom sa kalaglagan sa dihang kini gilunopan sa tubig.”—Genesis 6:5; 2 Pedro 3:6.

Unsa gani ang hinungdan kon nganong gilaglag sa Diyos ang maong kalibotan?— Ang mga tawo niadtong panahona maoy daotan, ug sila naghunahuna kanunay sa pagbuhat ug “daotan.” Si Jesus naghisgot bahin niana. Siya miingon nga “sa wala pa ang baha,” ang mga tawo “nangaon ug nanginom” ug ‘nanagminyo.’ Si Jesus midugang: “Wala sila magtagad hangtod nga miabot ang baha ug gibanlas silang tanan.”—Mateo 24:37-39.

Ang mga tawo wala magtagad sa unsa?— Ang amahan ni Sem, nga si Noe, maoy “usa ka magwawali sa pagkamatarong,” apan ang mga tawo wala maminaw sa iyang gisulti. Si Noe nagpatalinghog sa Diyos ug nagtukod ug arka. Ang arka maoy usa ka dakong sakayan nga ilang gisakyan aron maluwas sa Lunop. Si Noe, ang iyang asawa, ug ang iyang mga anak nga sila si Sem, Ham, Japet, uban sa ilang mga asawa mao lamang ang mituman sa sugo sa Diyos. Apan, ang ubang mga tawo naghimo lamang sa kon unsay ilang gusto, busa sila gilaglag pinaagi sa Lunop.—2 Pedro 2:5; 1 Pedro 3:20.

Mga usa ka tuig human magsugod ang Lunop, si Sem ug ang iyang pamilya migawas sa arka ngadto sa usa ka malang yuta. Ang tanang daotang tawo nangalaglag na, apan sa ulahi nausab ang kahimtang. Si Canaan, nga anak ni Ham nga igsoong lalaki ni Sem, mihimog hilabihan ka daotan nga buhat, nga tungod niana si Noe miingon: “Tinunglo si Canaan.” Si Nimrod, nga apo ni Ham, maoy daotan usab. Siya misupak sa matuod nga Diyos nga si Jehova, ug nagsugo sa mga tawo sa pagtukod ug usa ka taas  nga torre nga gitawag ug Babel, aron sa pagbayaw sa ilang kaugalingon. Unsa kahay gibati ni Sem ug sa iyang amahan?—Genesis 9:25; 10:6-10; 11:4, 5.

Sila naguol, mao man usab si Jehova. Nahibalo ka ba kon unsay gibuhat ni Jehova?— Iyang gilahugay ang pinulongan sa mga tawo aron sila dili magkasinabtanay sa usag usa. Tungod niana, giundang sa mga tawo ang pagtukod sa torre, ug sila nagkatibulaag. Ang managsamag pinulongan nag-uban sa pagpuyo sa usa ka dapit. (Genesis 11:6-9) Apan wala usba sa Diyos ang pinulongan ni Sem ug sa iyang pamilya. Busa wala sila magkatibulaag, hinunoa sila nagtambayayongay sa pag-alagad sa Diyos. Nahibalo ka ba kon unsa ka dugay si Sem nag-alagad kang Jehova?—

Si Sem lagmit nabuhi sulod sa 600 ka tuig. Siya nabuhi ug 98 ka tuig sa wala pa ang Lunop ug 502 ka tuig human niana. Makaseguro kita nga siya mitabang kang Noe sa pagtukod sa arka ug sa pagpasidaan sa mga tawo bahin sa Lunop. Apan, unsa kahay gihimo ni Sem sulod sa kapin sa 500 ka tuig nga siya nagkinabuhi human sa Lunop?— Sumala sa giingon ni Noe, si Jehova mao ang “Diyos ni Sem.” Busa, lagmit nga si Sem nagpadayon sa pag-alagad kang Jehova ug nagtabang sa iyang pamilya nga magmaunongon sa Diyos. Sa ulahi, ang pamilya ni Sem naglakip kang Abraham, Sara, ug Isaac.—Genesis 9:26; 11:10-31; 21:1-3.

Hunahunaa ang kalibotan nga atong gipuy-an karon, nga padayong nag-uswag ang pagkadaotan sukad sa mga adlaw ni Sem. Unsa kahay mahitabo niini?— Ang Bibliya nag-ingon nga kini ‘mahanaw.’ Apan ang Diyos nagsaad: “Siya nga nagabuhat sa kabubut-on sa Diyos magpabilin hangtod sa kahangtoran.” Busa kon atong buhaton ang kabubut-on sa Diyos, kita maluwas ug makapuyo sa bag-ong kalibotan. Dayon uban sa tabang sa Diyos, kita malipayong magkinabuhi dinhi sa yuta sa walay kataposan!—1 Juan 2:17; Salmo 37:29; Isaias 65:17.

^ par. 3 Kon mga bata ang imong basahan niini, ang mga badlis nagpasabot nga angay kang mohunong human nimo isukna ang pangutana kanila.