Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Agosto 2009

Ang Maayong Relihiyon Nagtudlo ug Hataas nga Sukdanan sa Moral

Ang Maayong Relihiyon Nagtudlo ug Hataas nga Sukdanan sa Moral

ANG maayong relihiyon magtudlo kanato nga isilsil sa atong hunahuna ang mga butang nga matarong ug magtudlo usab kanato kon unsaon sa pagpauswag sa atong panggawi. Kini magpalig-on kanato samtang kita naningkamot sa pagbuhat sa kon unsay husto ug magtabang kanato aron atong mahimo ang atong kinamaayohan. Giunsa nato pagkahibalo nga ang maayong relihiyon naghimo niana?

Matikdi ang gisulti ni apostol Pablo ngadto sa unang-siglong mga Kristohanon sa Corinto, sa Gresya. Ang maong karaang siyudad ilado sa imoral nga mga buhat. Si Pablo nagpasidaan: “Walay mga makihilawason, o mga tigsimba ug mga diosdios, o mga mananapaw, o mga bayot, o mga kawatan, o mga dalo, o mga palahubog, o mga tigpasipala, o mga tulisan, nga makapanunod sa gingharian sa Dios.” Si Pablo midugang: “Kaniadto ang uban kaninyo mga ingon niini. Apan kamo gihinloan na, kamo gibalaan na, kamo gimatarung na sa ngalan sa Ginoong Jesu-Cristo ug diha sa Espiritu sa atong Dios.” (1 Corinto 6:9-11, Ang Biblia) Hunahunaa ra—ang maayong relihiyon nakatabang sa mga tawong kanhi ubos ug moral nga mahimong hinlo ug matarong nga mga alagad sa Diyos!

Sa laing bahin, ang Bibliya nagpasidaan: “Moabot ang panahon nga ang mga tawo dili na mamati sa matuod nga pagtulon-an. Ang ila na hinuong gusto mao na lang ang ilang sundon ug magtawag silag daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog.”—2 Timoteo 4:3, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia.

Komosta man ang mga relihiyon nga imong nailhan? Ila bang gisunod ang mga prinsipyo sa Bibliya bahin sa kon unsay maayo ug daotan? O ilang gibalewala ang tin-aw nga mga tambag sa Pulong sa Diyos, ug nagtudlo lamang sa kon unsay ‘buot madunggan’ sa mga tawo?

Aron imong maila kon unsa nga relihiyon ang nagpatunghag maayong bunga, makatabang kanimo ang paggahin ug panahon sa pagtubag sa mga pangutana sa ubos.

BAHIN SA: Kaminyoon.

KON UNSAY GITUDLO SA BIBLIYA:

“Kinahanglan ang kaminyoon pasidunggan sa tanan, ug ang higdaanan sa managtiayon kinahanglan magpabiling putli, kay hukman sa Dios ang mananapaw ug ang tanang makighilawason.”—Hebreohanon 13:4, Ang Biblia, Bag-ong Hubad nga Binisaya.

PANGUTANA:

Ang ako bang relihiyon nagsugo sa mga membro niini nga ang mga lalaki ug babaye nga nag-ipon kinahanglang legal nga nakasal?

BAHIN SA: Diborsiyo.

KON UNSAY GITUDLO SA BIBLIYA:

Sa dihang gipangutana si Jesus kon duna bay basehanan sa panagbulag, siya miingon: “Ang makigbulag sa asawa gawas kon tungod sa pagluib, ug makigminyo sa lain, nakapanapaw.”—Mateo 19:9, Biblia sa Kristohanong Katilingban.

PANGUTANA:

Ang ako bang relihiyon nagsunod sa sugo ni Jesus ug nagtugot lamang sa diborsiyo ug pagminyo pag-usab kon ang basehanan maoy pagluib?

BAHIN SA: Sukdanan maylabot sa seksuwal nga moralidad.

KON UNSAY GITUDLO SA BIBLIYA:

“Likayi ang pakighilawas. Ang tanang ubang sala nga pagabuhaton sa tawo anaa ra sa gawas sa iyang lawas; apan ang tawong makihilawason nagapakasala batok sa iyang kaugalingong lawas.”—1 Corinto 6:18, Ang Biblia.

“Bisan gani ang mga babaye wala magsubay sa naandang paggamit sa ilang pagkababaye. Ug ang mga lalaki usab wala na makighilawas sa mga babaye kondili sa ilang isigkalalaki tungod  sa kaulag. Ang isigkalalaki nag-unay pagbuhat ug talamayong mga buhat busa nahiagoman nila ang silot nga angay kanila.”—Roma 1:26, 27, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia.

PANGUTANA:

Ang ako bang relihiyon nagtudlo nga sala ang seksuwal nga relasyon tali sa mga dili kasado o parehas ug sekso?

BAHIN SA: Lig-ong pagsunod sa mga sugo sa Bibliya.

KON UNSAY GITUDLO SA BIBLIYA:

“Dili kamo makighugoyhugoy sa usa ka tawo nga nag-angkon nga siya Cristohanon apan makihilawason o hakog, o nagsimba sa mga diosdios, o tigbutangbutang, o palahubog, o kawatan. Likayi bisan ang pagpakigsalo sa maong tawo.” (1 Corinto 5:11, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia) Unsay mahitabo sa mga tawo nga nag-angkong Kristohanon apan nagbatasan sa pagpakasala ug dili mahinulsolon? “Papahawaa sa inyong pundok ang tawo nga daotan,” nag-ingon ang Pulong sa Diyos.—1 Corinto 5:13, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia.

PANGUTANA:

Ang ako bang relihiyon nagpalagpot sa dili mahinulsolong mga membro niini nga misupak sa balaod sa Bibliya?

Unsa nga relihiyon ang nailhang nagsunod sa hataas nga mga sukdanan sa Bibliya bahin sa moral?