Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Agosto 2009

Ang Maayong Relihiyon Nagpasundayag ug Inigsoong Gugma

Ang Maayong Relihiyon Nagpasundayag ug Inigsoong Gugma

“ANG wala mahigugma wala makaila sa Diyos, kay ang Diyos gugma,” nag-ingon ang Bibliya. (1 Juan 4:8, Biblia sa Kristohanong Katilingban) Busa ang maayong relihiyon angayng magpasiugda ug inigsoong gugma.

Dalayegon ang ginahimo sa daghang relihiyon sa pag-atiman sa mga masakiton, mga tigulang, ug mga kabos. Ilang ginaawhag ang ilang mga membro sa pagpadapat sa tambag ni apostol Juan nga nag-ingon: “Kon kinsa kadtong adunay mga kabtangan ug nakakita sa iyang igsuon nga nanginahanglan apan wala siyay kaluoy kaniya, unsaon man sa pagpabilin sa gugma sa Dios diha kaniya? Minahal nga mga anak, maghigugmaay kita dili pinaagi sa mga pulong o dila kondili sa buhat ug sa kamatuoran.”  1 Juan 3:17, 18, Ang Biblia, Bag-ong Hubad nga Binisaya.

Apan komosta man sa dihang maggubat ang mga nasod? Ang sugo ba sa Diyos nga “higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon” sundon lang panahon sa kalinaw ug supakon sa dihang ang lider sa usa ka nasod modesidir sa pagpakiggubat sa laing nasod?—Mateo 22:39, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia.

Si Jesus miingon: “Kon kamo maghigugmaay sa usag-usa nan hiilhan sa tanang tawo nga kamo mga tinun-an ko.” (Juan 13:35, Ang Biblia, Bag-ong Hubad nga Binisaya) Samtang imong tubagon ang mga pangutana sa ubos, suknaa ang imong kaugalingon, ‘Ang mga membro ba sa akong relihiyon nagpakita ug gugma sa tanang tawo sa tanang panahon dili lang sa pulong kondili sa buhat usab?’

BAHIN SA: Gubat.

KON UNSAY GITUDLO SA BIBLIYA:

Si Jesus nagsugo sa iyang mga tinun-an: “Sultihan tamo: Higugmaa ang inyong kaaway ug iampo ang nagpasipala ninyo.”—Mateo 5:44, Biblia sa Kristohanong Katilingban.

Sa dihang gidakop sa mga sundalo si Jesus, si apostol Pedro mihulbot sa iyang espada aron sa pagpanalipod kang Jesus. Apan, si Jesus miingon: “Iuli sa sakuban ang imong espada kay ang maggamit sa espada, sa espada usab mamatay.”—Mateo 26:52, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia.

Si apostol Juan misulat: “Maila kon kinsa ang mga anak sa Dios ug kinsa ang mga anak sa yawa pinaagi niini: bisan kinsa nga wala maghimog pagkamatarong ug wala maghigugma sa iyang igsoon, kini siya dili iya sa Dios. Kay ang gipahibalo nga inyong nadungog sukad sa sinugdan mao kini: nga kinahanglan maghigugmaay kita ang usa sa usa, ug dili manginsama kang Cain nga iya sa dautan ug nga nagpatay sa iyang igsoon.”—1 Juan 3:10-12, Ang Biblia.

PANGUTANA:

Ang ako bang relihiyon nagtudlo sa mga membro niini nga dili moapil sa gubat?

BAHIN SA: Politika.

KON UNSAY GITUDLO SA BIBLIYA:

Human masaksihi sa mga tawo ang mga milagro nga gihimo ni Jesus, gusto sa uban nga moapil siya sa politika. Unsay iyang gibuhat? “Nakamatikod si Jesus nga kuhaon siya ug pugson nga mahimong hari; busa, miikyas siya nga nag-inusara sa kabungtoran.”—Juan 6:15, Biblia sa Kristohanong Katilingban.

Sa dihang gidakop si Jesus ug giakusahan nga naghulhog sa mga tawo sa pagrebelde batok sa gobyerno, siya mitubag: “Ang akong gingharian dili iya niining kalibotana. Kon ang akong gingharian iya pa niining kalibotana, ang akong mga sakop makig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Judio. Apan ang akong gingharian dili iya niining kalibotana!”—Juan 18:36, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia.

Sa dihang si Jesus nag-ampo bahin sa iyang mga tinun-an, siya miingon: “Gihatag ko kanila ang imong pulong; ug sila gidumtan sa kalibutan kay dili man sila iya sa kalibutan, maingon  nga ako dili iya sa kalibutan.”—Juan 17:14, Ang Biblia.

PANGUTANA:

Ang ako bang relihiyon nagsunod sa panig-ingnan ni Jesus ug wala mag-apil-apil sa politika, bisan pag kini magkahulogan nga sila dumtan sa pipila ka politiko?

BAHIN SA: Pagpihigpihig.

KON UNSAY GITUDLO SA BIBLIYA:

Sa dihang ang unang mga dili-Hudiyo nga dili tinuli nahimong Kristohanon, si apostol Pedro miingon: “Ang Dios walay pinalabi. Ang mahadlokon kaniya ug nagbuhat sa matarong iyang dawaton bisag taga-diin pa siya.”—Buhat 10:34, 35, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia.

Si Santiago misulat sa unang siglong mga Kristohanon: “Mga igsuon, ingon nga mga magtutuo sa atong mahimayaong Ginoong Jesu-Cristo, ayaw kamo pagpakita ug pinalabi. Pananglit, usa ka tawo moanha sa inyong tigom magsul-ob ug singsing bulawan ug matahom nga bisti, ug usa ka tawong kabos nga nagkagidlay ug bisti mosulod. Kon hatagan mo ug talagsaong pagtagad ang tawo nga nindot ug bisti ug moingon ka, ‘Aniay maayong linkoranan alang kanimo’ apan moingon ka sa kabos, ‘Tindog didto’ o ‘Lingkod sa salog tupad sa akong mga tiil,’ wala ba kamo magpihigpihig sa taliwala ninyo ug nahimong maghuhukom uban sa daotang mga hunahuna?”—Santiago 2:1-4, Ang Biblia, Bag-ong Hubad nga Binisaya.

PANGUTANA:

Ang ako bang relihiyon nagtudlo nga ang tanang tawo managsama ra sa panan-aw sa Diyos ug ang tanang membro niini wala magpihigpihig tungod sa rasa o kahimtang sa kinabuhi?

Unsa nga relihiyon ang nagtudlo sa ilang mga membro nga dili makigbahin sa politika ug dili magpihigpihig tungod sa rasa o kahimtang sa kinabuhi?