Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Ang Maayong Relihiyon Adunay Lalom nga Pagtahod sa Pulong sa Diyos

Ang Maayong Relihiyon Adunay Lalom nga Pagtahod sa Pulong sa Diyos

SI Jesus nagpasiugda sa pagtahod sa Pulong sa Diyos, ang Bibliya. Makita kini sa paagi sa iyang pagtubag sa dihang siya gitental sa Yawa. (Mateo 4:4-11) Pananglitan, unsay gibuhat ni Jesus sa dihang siya gitental ni Satanas nga himoong bato ang mga tinapay? Iyang gisuklan ang tentasyon pinaagi sa pagkutlo sa mga pulong ni Moises nga mabasa sa Deuteronomio 8:3. Ug sa dihang gitanyagan siya sa Yawa nga magmando sa tanang gingharian sa kalibotan baylo sa usa ka buhat sa pagsimba, unsay iyang sanong? Siya midumili sa maong tanyag pinaagi sa pagkutlo sa prinsipyo sa Bibliya nga mabasa sa Deuteronomio 6:13.

Hunahunaa ra! Bisag si Jesus Anak sa Diyos, siya naggamit sa Kasulatan diha sa iyang pagpanudlo. Ug wala gayod niya ibaylo ang Pulong sa Diyos sa tawhanong tradisyon. (Juan 7:16-18) Apan daghang relihiyosong lider sa panahon ni Jesus ang wala magtahod sa Pulong sa Diyos. Ngano man? Tungod kay mas gipaboran nila ang tawhanong tradisyon kay sa Sagradong Kasulatan. Sila giprangkahan ni Jesus: “Sa ingon nga paagi gihimo ninyo nga walay pulos ang pulong sa Dios tungod sa kaugalingon ninyong tradisyon. Mga tigpakaaron-ingnon kamo! Husto gayod ang gitagna ni Isaias mahitungod kaninyo: ‘Kining mga tawhana nagpasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil, apan ang ilang kasingkasing halayo gikan kanako. Sila nagsimba kanako sa kawang lamang; ang ilang pagtulon-an mga lagda nga minugna ug mga tawo.’”—Mateo 15:6-9, Ang Biblia, Bag-ong Hubad nga Binisaya.

 Daghan sa mga relihiyon sa kalibotan, Kristiyano man o dili, nangangkon nga sila nagtahod sa Bibliya. Apan, duna ka bay nailhan nga relihiyon nga nagsalikway sa tawhanong tradisyon kon kini supak sa tin-awng mga pagtulon-an sa Bibliya? Tagda kining duha ka pananglitan.

BAHIN SA: Mga titulo sa relihiyosong mga lider.

KON UNSAY GITUDLO SA BIBLIYA:

Gisaway ni Jesus ang relihiyosong mga lider sa iyang panahon tungod kay sila gustong makabatog dungganong mga titulo ug gustong mainila. Siya miingon nga ang maong mga tawo gustong “molingkod sa mga lingkoranan alang sa mga pinasidunggan diha sa mga sinagoga; gusto silang tahuron diha sa mga tiyanggihan ug tawgon nga ‘Rabi.’” Dayon giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an: “Ayaw kamo patawag ug ‘Rabi’ kay usa lamang ang inyong Agalon ug kamong tanan magsuon. Ug ayaw tawga nga ‘Amahan’ si bisan kinsa dinhi sa yuta, kay usa ra ang inyong Amahan, ug siya atua sa langit.”—Mateo 23:1-10, Ang Biblia, Bag-ong Hubad nga Binisaya.

PANGUTANA:

Ang mga lider ba sa akong relihiyon gustong magpatawag ug dungganong mga titulo ug gustong mainila diha sa komunidad, o ilang gisunod ang sugo ni Jesus nga likayan ang pagbuhat niana?

BAHIN SA: Paggamit ug mga imahen sa pagsimba.

KON UNSAY GITUDLO SA BIBLIYA:

“Ayaw pagbuhat og kinulit nga mga diosdios o larawan sa bisag unsa sa ibabaw sa kalangitan, sa yuta o sa tubig ubos sa yuta. Ayaw silag yukboi ni alagari.”—Exodo 20:4, 5, Biblia sa Kristohanong Katilingban.

Si apostol Juan misulat sa mga Kristohanon: “Likayi ninyo ang mga diosdios.”—1 Juan 5:21, Ang Biblia.

PANGUTANA:

Ang ako bang relihiyon nagsunod sa tin-awng sugo sa Bibliya nga likayan ang paggamit ug mga imahen o mga larawan sa pagsimba sa Diyos?

Mahimo Nimong Makaplagan ang Hustong Dalan

Bisan pa sa kadaghan sa relihiyon karon, mahimo nimong makaplagan ang usa ka relihiyon nga motultol sa kinabuhi. Daghan ang mga ilhanan sa “rilihiyon nga putli ug dili bulingon sa atubangan sa Dios.” (Santiago 1:27, Ang Biblia) Ang mga teksto sa Bibliya nga gihisgotan niining artikuloha magsilbing ilhanan nga mogiya kanimo sa pagkaplag sa matuod nga relihiyon.

Nganong dili nimo hangyoon ang mga Saksi ni Jehova sa pagsaysay sa tubag sa mga pangutana nga gihisgotan niining mga artikuloha? Sa dihang imong palandongon ang ilang isulti, sunda ang maayong panig-ingnan sa mga taga-Berea sa unang siglo. Human sila sangyawi ni Pablo, “gisusi nila ang Kasulatan matag adlaw aron pagtino kon tinuod ba ang gisulti ni Pablo.” (Buhat 17:11, Ang Biblia, Bag-ong Hubad nga Binisaya) Kon ikaw may pagtahod sa Pulong sa Diyos ug makugihong magtuon niini sama sa mga taga-Berea, imong makaplagan ang dalan nga motultol sa kinabuhi. Ug ikaw ang modesisyon kon mosubay ka ba nianang dalana.

Unsa nga relihiyon ang nagdasig sa mga tawo sa pagtuon sa Bibliya aron tinoon kon tinuod ba gayod ang ilang mga nakat-onan?