USA kadto ka makalilisang nga panahon sa Jerusalem, ang siyudad diin nahimutang ang templo sa Diyos. Bag-o pa lang gyong gipapatay ni Atalia ang iyang anak nga si Haring Ahazias. Walay makatuo sa sunod nga gihimo ni Atalia. Iyang gipapatay ang mga anak nga lalaki ni Ahazias, nga iyang kaugalingong mga apo! Nahibalo ka ba kon ngano?— * Aron siya na ang magmando imbes nga usa kanila.

Apan, ang usa sa mga apo ni Atalia, ang batang si Jehoas, naluwas. Wala mahibalo niini ang iyang lola. Gusto ka bang mahibalo kon sa unsang paagi naluwas ang bata?—Buweno, ang bata adunay iyaan nga ginganlag Jehoseba, nga maoy nagtago kang Jehoas ngadto sa templo sa Diyos. Nahimo niya kini tungod kay ang iyang bana nga si Jehoiada usa man ka Hataas nga Saserdote. Busa ilang giseguro nga matagoan nga luwas si Jehoas.

Si Jehoas gitagoan sa templo sulod sa unom ka tuig. Siya gitudloan didto bahin kang Jehova nga Diyos ug sa iyang mga balaod. Sa kataposan, sa dihang si Jehoas nagpangedaron nag siyete anyos, si Jehoiada mihimog lakang aron himoong hari si Jehoas. Gusto ka bang mahibalo kon giunsa kini paghimo ni Jehoiada ug kon unsay nahitabo sa lola ni Jehoas, ang daotan nga si Rayna Atalia?—

Sekreto nga gipatawag ni Jehoiada ang mga pangulo sa mga guwardiya sa mga hari kaniadto sa Jerusalem. Iya silang gisultihan kon sa unsang paagi siya ug ang iyang asawa nagluwas sa anak nga lalaki ni Haring Ahazias. Dayon gidala ni Jehoiada si Jehoas ngadto sa maong mga guwardiya, ug sila kombinsido nga siya ang may katungod nga magmando. Ug sila mihimog usa ka plano.

Gipresentar ni Jehoiada si Jehoas sa mga tawo ug gikoronahan siya. Ang mga tawo ‘namakpak ug miingon: “Mabuhi ang hari!”’ Gilibotan sa mga guwardiya si Jehoas aron maproteksiyonan siya. Sa dihang nadunggan ni Atalia kining maong pagmaya, siya midagan paingon didto ug misinggit ug panagkunsabo. Apan pinaagi sa mando ni Jehoiada, si Atalia gipatay sa mga guwardiya.—2 Hari 11:1-16.

Sa imong hunahuna, padayon kahang maminaw si Jehoas kang Jehoiada ug mobuhat ug matarong?—Iya kanang gibuhat samtang buhi si Jehoiada. Giseguro pa  gani ni Jehoas nga ang mga tawo mohatag ug kuwarta nga magamit aron ayohon ang templo sa Diyos, nga gipasagdan lang sa iyang amahan nga si Ahazias ug sa iyang lolo nga si Jehoram. Apan atong tan-awon kon unsay nahitabo sa dihang namatay ang Hataas nga Saserdote nga si Jehoiada.—2 Hari 12:1-16.

Si Jehoas nagpangedaron nag mga 40 anyos nianang panahona. Imbes padayong makig-uban sa mga alagad ni Jehova, si Jehoas nakighigala sa mga magsisimba sa bakak nga mga diyos. Si Zacarias, nga anak ni Jehoiada, mao ang saserdote ni Jehova nianang panahona. Sa imong hunahuna, unsa kahay himoon ni Zacarias sa dihang iyang mahibaloan ang daotang mga butang nga gibuhat karon ni Jehoas?—

Si Zacarias miingon kang Jehoas: “Tungod kay kamo mibiya kang Jehova, siya, sa baylo, mobiya kaninyo.” Kanang mga pulonga nakapasuko pag-ayo kang Jehoas mao nga siya nagsugo nga batoon si Zacarias hangtod mamatay. Hunahunaa ra—si Jehoas giluwas gikan sa usa ka tigpatay, apan karon siya na ang nagpapatay kang Zacarias!—2 Cronicas 24:1-3, 15-22.

Imo bang nakita ang mga leksiyon gikan niining asoya?—Buweno, dili gayod nato gusto nga mahimong sama ni Atalia nga usa ka madumtanon ug mapintason. Apan, angay natong higugmaon ang atong mga isigkamagsisimba ug bisan ang atong mga kaaway, nga maoy gitudlo ni Jesus nga atong buhaton. (Mateo 5:44; Juan 13:34, 35) Ug hinumdomi, kon kita mosugod sa pagbuhat ug matarong, ingon sa gibuhat ni Jehoas, kinahanglang padayon kitang makighigala sa mga tawong nahigugma kang Jehova ug makadasig kanato sa pag-alagad kaniya.

^ par. 3 Kon bata ang imong basahan niini, ang badlis nagpasabot nga angay kang mohunong aron hatagan siyag higayon sa pagtubag.