John: * Sa dili pa ko disiplinahon sa akong mga ginikanan tungod sa akong sala, ila unang susihon pag-ayo kon nganong nahimo nako kadto. Akong gisundog ang ilang paagi sa akong pagmatuto sa akong mga anak nga babaye. Apan, lahi ang paagi sa pagdisiplina nga gidak-an sa akong asawa nga si Alison. Init ug ulo ang iyang mga ginikanan. Silotan nila ang ilang mga anak nga di na magpakisusi sa hinungdan. Usahay mobati ko nga mao poy gibuhat niya sa among mga anak.

Carol: Singko anyos pa ko dihang gibiyaan mi sa among amahan. Wala siya magpakitag pagmahal kanako o sa akong tulo ka igsoon. Grabeng paningkamot ni Mama sa pagtagana sa among panginahanglan, ug akoy nag-atiman sa akong mga manghod nga babaye. Wala nako ma-enjoy ang akong pagkabata tungod kay sayo kong miabaga sa papel sa usa ka ginikanan. Busa nagdako ko nga medyo seryoso ug dili kaayo ko tigpasiaw. Kon kinahanglang disiplinahon ang akong mga anak, maguol kaayo ko sa ilang mga kasaypanan. Susihon gyod nako kon nganong nahimo nila kadto. Apan ang akong banang si Mark, dili parehas nakog pagbati. Ang iyang amahan estrikto apan mahigugmaon, ug maunongon usab sa iyang inahan. Dali ra niyang sulbaron ang mga problema sa among mga anak nga babaye. Iyang susihon ang kahimtang, tul-iron kana, ug dayon kalimtan na.

ANG mga komento ni John ug Carol nagpakita nga kon giunsa ka pagmatuto kaniadto, kana dakog epekto sa imong paagi sa pagdisiplina sa imong mga anak. Kon ang magtiayon magkalahig gidak-an nga paagi sa pagdisiplina, lagmit magkalahi usab ang ilang paagi sa pagdisiplina sa ilang mga anak. Tungod niana, motungha usahay ang problema sa kaminyoon.

Ang problema mosamot pa sa dihang ang magtiayon mobatig kakapoy. Sa dihang ang magtiayon makabaton nag anak, ilang maamgohan nga dili diay lalim ang pagpadako ug bata. Si Joan, nga nagmatuto sa iyang duha ka anak babaye uban sa iyang banang si Darren, miingon: “Gimahal ko sila, apan dugay kaayo sila mangatulog bisag patulgon na. Mangmata sila nga wala sa oras, ug mosagbat pa gyod kon mosulti ko. Nagkatag   lang ang ilang sapatos, sinina, ug mga dulaan, ug dili gani ibalik ang butter sa repridyeretor.”

Si Jack, kansang asawa nag-antos ug depresyon human manganak sa ilang ikaduha, miingon: “Sagad kapoy na kaayo ko inig-uli gikan sa trabaho ug momata pa gyod ko sa tungang gabii tungod sa among gamayng bata. Busa, dili na kaayo nako mahatagan ug pagtagad ang pagtudlo ug pagdisiplina sa among panganay. Masina siya kon among tagdon ang iyang manghod.”

Kon ang gikapoy nga mga ginikanan dili magkasinabot sa pagmatuto sa bata, lagmit maglalis sila. Kon di masulbad, mahimong madaot ang relasyon sa magtiayon, ug kini pahimuslan sa bata, nga magpalaban sa usa kanila aron makuha ang iyang gusto. Unsang mga prinsipyo sa Bibliya ang makatabang sa mga magtiayon aron magpabilin ang ilang maayong relasyon ug molampos sa pagmatuto sa mga anak?

Gahinig Panahon ang Inyong Panagtiayon

Sa dili pa makabaton ug anak, kinahanglang palig-onon na sa magtiayon ang ilang relasyon, ug tuyo sa Diyos nga magpabilin kana human nga mobiya na ang mga anak sa ilang poder. Bahin sa kaminyoon, ang Bibliya nag-ingon: “Kon unsay gihiusa pagyugo sa Diyos ayaw ipabulag ni bisan kinsang tawo.” (Mateo 19:6) Sa kasukwahi, ang bersikulo singko nag-ingon nga tuyo sa Diyos nga sa ulahi, ang anak “mobiya sa iyang amahan ug sa iyang inahan.” (Mateo 19:5) Sa pagkatinuod, ang pagpadako sa mga anak dili maoy pangunang butang sa kaminyoon, kondili bahin lamang niana. Tinuod, gahinan ug panahon sa mga ginikanan ang pagbansay sa ilang mga anak, apan dili gayod nila kalimtan nga gikinahanglan ang maayong relasyon tali nilang duha aron mabuhat kana.

Unsa ang usa ka paagi nga magpabiling lig-on ang panagtiayon samtang nagmatuto sa ilang mga anak? Kon maarangan, paggahin kanunay ug panahon nga kamo rang duha. Kon inyong buhaton kini, mahisgotan ninyo ang kahimtang sa inyong pamilya ug ma-enjoy usab ninyo ang panahon nga kamo magkauban. Tinuod, dili sayon ang paggahin ug panahon alang niana. Si Alison, ang inahan nga gihisgotan ganina, miingon: “Kon makahigayon na gani mi sa akong bana nga kami lang duha, mamarayeg pod ang among kinamanghoran, o kaha magmanya ang among sayis anyos, pananglit, kon mawala ang iyang krayola.”

Si Joan ug Darren, nga gihisgotan ganina, nakagahin ug panahon pinaagi sa pagtakdag oras sa pagkatulog sa ilang mga anak nga babaye. “Amo silang ingnan pirme nga mangatulog na kay ‘palongon’ na ang suga,” matod ni Joan. “Mao nga makarelaks mi ni Darren ug magkaestoryahay.”

Pinaagi sa pagtakdag oras sa pagkatulog sa mga bata, ang magtiayon makagahin ug panahon alang sa ilang kaugalingon, ug ilang matabangan usab ang ilang anak nga dili magpaimportante sa kaugalingon. (Roma 12:3) Ngadtongadto, ang mga anak nga maanad sa gitakdang oras sa pagkatulog makasabot nga dili lamang sila ang hinungdanong bahin sa pamilya. Kinahanglang mopahiuyon sila sa rutina sa pamilya inay patumanan sila sa ilang gusto.

SULAYI KINI: Pagtakdag regular nga oras sa pagkatulog ug ipatuman gayod kana. Kon ang imong anak mohangyo nga pataudtaoran gamay ang iyang pagkatulog, kay tingali moinom pa siya, mahimo tingali nga tugtan nimo siyag kausa. Apan ayaw tugti nga magsige na lang siyag hangyo. Kon tugtan nimo nga mohangyo siyag singko minutos, i-set ang relo nga mo-alarm sa singko minutos. Inig-alarm, pakatulga na siya ug ayaw nag sugot nga mohangyo pa siya. Himoa ang imong Oo nga Oo, ug ang Dili, Dili.—Mateo 5:37.

Ayaw Ipakita sa Bata nga Wala Kamo Magkasinabot

“Anak ko, pamatia ang disiplina sa imong amahan, ug ayaw talikdi ang balaod sa imong inahan,” nag-ingon ang maalamong panultihon. (Proverbio 1:8) Kining tekstoha nagpasabot  nga ang amahan ug inahan parehas nga adunay awtoridad sa ilang mga anak. Apan bisan pag managsama ang ilang gidak-an nga paagi sa pagdisiplina, posible gihapon nga di sila magkasinabot sa pagdisiplina sa bata ug sa lagda nga ipatuman sa usa ka situwasyon. Unsaon kini pagdumala sa mga ginikanan?

Si John, nga gikutlo ganina, miingon, “Para nako, di maayong ipakita ngadto sa mga bata nga wala mi magkasinabot.” Apan siya miadmitir nga lisod kining buhaton. “Dali ra kaayong makasabot ang mga bata,” matod ni John. “Bisag dili namo ipakita nga wala mi magkasinabot, mamatikdan gihapon kana sa among batang babaye.”

Giunsa kini pagsulbad ni John ug Alison? Si Alison miingon: “Kon dili ko mouyon sa pagdisiplina ni John sa among batang babaye, maghulat ko nga wala na sa duol ang bata aron di niya madunggan ang akong isulti kang John. Di ko gusto nga iyang pahimuslan ang di namo pagsinabtanay. Kon iya kining mamatikdan, siya akong sultihan nga ang tanan sa pamilya kinahanglang mosunod sa kahikayan ni Jehova, ug ako nagpasakop sa pagkaulo sa iyang papa, ug siya usab kinahanglang magpasakop sa among awtoridad ingong mga ginikanan.” (1 Corinto 11:3; Efeso 6:1-3) Si John miingon: “Sa among pamilya, ako kanunay ang manguna sa pagdisiplina sa among mga anak nga babaye. Apan kon mas nahibalo si Alison sa kahimtang, tugtan nako siya sa pagdisiplina kanila ug siya akong suportahan. Kon di ko makauyon, sultihan ko siya sa ulahi.”

Sa unsang paagi malikayan nga mahimong lalis ang inyong di pagsinabtanay sa pagdisiplina aron dili mawad-ag respeto kaninyo ang inyong mga anak?

SULAYI KINI: Pagpilig regular nga oras kada semana aron mahisgotan ninyo ang pagdisiplina sa mga anak ug ang inyong di pagsinabtanay. Paningkamot nga masabtan nimo ang hunahuna sa imong kapikas, ug tahora ang kamatuoran nga siya usab adunay katungod sa inyong anak.

Palamboa ang Inyong Relasyon Ingong Ginikanan

Tinuod nga lisod ang pagbansay sa mga anak. Usahay halos mosurender ka na. Apan moabot ang panahon nga mobiya na sa balay ang imong mga anak, ug kamo na lang magtiayon ang mabilin. Nianang panahona, unsa kahay epekto sa pagpadako sa inyong mga anak diha sa inyong kaminyoon? Mas milig-on kaha o kini mihuyang? Ang tubag mag-agad kon unsaon ninyo pagpadapat ang prinsipyo sa Ecclesiastes 4:9, 10: “Ang duha mas maayo kay sa usa, tungod kay sila adunay maayong balos sa ilang kahago. Kay kon ang usa kanila mapukan, ang usa makabangon sa iyang kauban.”

Kon magtinabangay ang mga ginikanan, makapalipay gayod ang resulta. Si Carol, nga gikutlo ganina, nagpahayag sa iyang gibati nga nag-ingon: “Nahibalo ko nga daghag maayong hiyas ang akong bana, apan tungod sa among pagmatuto sa mga bata, akong nakita nga duna pa diay siyay laing mga hiyas. Misamot ang akong pagtahod ug gugma kaniya sa dihang akong nakita ang iyang mahigugmaong pag-atiman sa among mga anak nga babaye.” Si John misulti bahin kang Alison, “Sa dihang akong nakita nga ang akong asawa nahimong mabinationg inahan, ang akong gugma ug pagtahod kaniya milalom.”

Kon maggahin kag panahon alang sa imong kapikas ug motabang kaniya sa pagmatuto sa inyong mga anak, molig-on ang inyong kaminyoon samtang managko ang inyong mga anak. Mao kanay labing maayong panig-ingnan nga inyong ikahatag sa inyong mga anak.

^ par. 3 Ang mga ngalan giusab.

PANGUTAN-A ANG IMONG KAUGALINGON . . .

  • Unsa ka daghang panahon ang akong gigahin uban sa akong kapikas nga dili kauban ang mga bata?
  • Giunsa nako pagsuportar ang akong kapikas sa dihang iyang disiplinahon ang mga bata?