DIHA bay higayon nga mibati kag kahadlok?— * Kadaghanan kanato mibati na niana. Kon ikaw mahadlok, unsay imong himoon?— Tingali mangayo kag tabang sa usa ka tawo nga mas dako ug mas kusgan kay kanimo, sama sa imong amahan o inahan. Makakat-on kita kang David kon kinsay iyang gipangayoan ug tabang. Siya miawit sa Diyos: “Ako magasalig gayod kanimo. . . . Sa Diyos nagasalig ako; dili ako mahadlok.”—Salmo 56:3, 4.

Nahibalo ka ba kon kinsay nagtudlo kang David nga dili mahadlok?— Lagmit ang iyang mga ginikanan. Ang iyang amahang si Jese, maoy matinumanong katigulangan ni Jesu-Kristo, ang gisaad sa Diyos nga “Prinsipe sa Pakigdait.” (Isaias 9:6; 11:1-3, 10) Ang amahan ni Jese—nga lolo ni David—mao si Obed. Ang ngalan sa usa ka basahon sa Bibliya gikuha sa ngalan sa inahan ni Obed. Nahibalo ka ba sa iyang ngalan?— Siya mao si Ruth, usa ka maunongong babaye nga asawa ni Boaz.—Ruth 4:21, 22.

Siyempre, si Ruth ug Boaz dugay nang namatay una pa matawo si David. Lagmit nahibalo ka sa ngalan sa inahan ni Boaz, nga lola sa lola ni David. Siya nagpuyo sa Jerico ug nagluwas sa mga espiya nga Israelitas. Sa dihang nahugno ang paril sa Jerico, siya ug ang iyang pamilya naluwas tungod sa iyang paghikot ug pula nga pisi diha sa iyang bentana. Nahibalo ka ba sa iyang ngalan?— Siya si Rahab, nga nahimong magsisimba ni Jehova, ug siya usa ka ehemplo sa pagpakitag kaisog nga maayong sundogon sa mga Kristohanon.—Josue 2:1-21; 6:22-25; Hebreohanon 11:30, 31.

Segurado nga gitudloan si David sa iyang mga ginikanan bahin sa matinumanong mga alagad ni Jehova, tungod kay gisugo ang mga ginikanan sa pagtudlo niini sa ilang mga anak. (Deuteronomio 6:4-9) Miabot ang panahon nga ang Diyos nagsugo kang manalagnang Samuel sa pagpili kang David, ang kinamanghorang anak ni Jese, aron mahimong hari sa Israel.—1 Samuel 16:4-13.

Usa ka adlaw niana, gisugo ni Jese si David sa paghatod ug pagkaon sa iyang tulo ka magulang nga lalaki nga nakigsangka sa mga kaaway sa Diyos, ang mga Filistehanon. Pag-abot ni David didto, siya midagan paingon sa panggubatan ug iyang nadungog ang pagtamay ni Goliat sa “kasundalohan sa buhi nga Diyos.” Nahadlok ang tanan sa pagpakigsangka kang Goliat. Si Haring Saul nakadungog nga gustong makig-away si David, busa iya siyang gipatawag. Apan sa dihang nakita ni Saul si David, siya miingon: “Ikaw usa lamang ka bata.”

Giingnan ni David si Saul nga nakapatay na siyag leyon ug oso nga gustong mopatay sa ilang mga karnero. Si Goliat ‘mahisama gayod kanila,’ miingon si David. “Lakaw, ug hinaot si Jehova magauban kanimo,” mitubag si Saul. Nangita si David ug lima ka hamis nga bato ug gisulod niya kini sa iyang gamayng bag. Dayon, iyang gikuha ang iyang lambuyog ug miadto sa higante. Sa dihang nakita ni Goliat nga nagpaingon kaniya ang usa ka bata, siya misulti: ‘Ari kanako, ug ipakaon ta ka sa mga langgam.’ Si David mitubag: “Ako mianhi kanimo uban sa ngalan ni Jehova,” ug dayon siya maisogong miingon: “Ako magpatay kanimo.”

Busa, midagan si David paingon kang Goliat. Iyang gikuha ang bato gikan sa iyang bag ug gilambuyog niya kini ug naigo ang agtang ni Goliat. Sa dihang nakita sa mga Filistehanon nga namatay ang ilang kaubang higante, sila nangahadlok ug nanagan. Gigukod sila sa mga Israelitas ug sila napildi. Palihog basaha ingong pamilya ang katibuk-an niini nga estorya diha sa 1 Samuel 17:12-54.

Ingong batan-on, usahay mahadlok tingali ka sa pagsunod sa mga sugo sa Diyos. Sa batan-on pa si Jeremias, siya mibati usab ug kahadlok, apan ang Diyos nagsulti kaniya: “Ayaw kahadlok . . . kay ‘ako nagauban kanimo.’ ” Naningkamot si Jeremias nga mawala ang iyang kahadlok ug misangyaw sumala sa gisugo sa Diyos kaniya. Kon mosalig ka kang Jehova, sama kang David ug Jeremias, mawala gayod ang imong kahadlok.—Jeremias 1:6-8.

^ par. 3 Kon imo kining basahon uban sa bata, ang badlis nagpasabot nga ikaw mohunong aron patubagon siya.