Pakigsuod sa Diyos

Usa ka Maglalalang nga Takos sa Atong Pagdayeg

Pinadayag 4:11

NAKAPANGUTANA ka na ba sukad, ‘Unsa ang kahulogan sa kinabuhi?’ Kadtong nagtuo nga ang kinabuhi mitungha pinaagi sa ebolusyon dili gayod makakaplag sa tubag niana. Apan lahi ang kahimtang niadtong midawat sa kamatuoran nga si Jehova nga Diyos mao ang Tuboran sa kinabuhi. (Salmo 36:9) Sila nahibalo nga ang Diyos adunay katuyoan sa paglalang kanato. Ang maong katuyoan mabasa diha sa Pinadayag 4:11. Atong susihon kon sa unsang paagi kanang mga pulonga, nga gisulat ni apostol Juan, nagpatin-aw kon nganong kita ania dinhi.

Si Juan nagsulat bahin sa usa ka langitnong koro nga naghimaya sa Diyos: “Takos ikaw, Jehova, nga among Diyos, nga modawat sa himaya ug sa dungog ug sa gahom, tungod kay imong gilalang ang tanang butang, ug tungod sa imong kabubut-on sila milungtad ug nalalang.” Si Jehova lamang ang takos, o angayan, sa maong pasidungog. Ngano? Tungod kay iyang “gilalang ang tanang butang.” Nan, unsay angayng buhaton sa iyang intelihenteng mga linalang?

Si Jehova giingon nga takos “modawat” sa himaya, dungog, ug gahom. Sa walay duhaduha, siya ang labing mahimayaon, dungganon, ug labing gamhanang Persona sa tibuok uniberso. Apan, kadaghanan sa mga tawo wala moila nga siya mao ang Maglalalang sa tanang butang. Bisan pa niana, aduna gihapoy mga tawo nga nakakita sa “dili-makita nga mga hiyas” sa Diyos diha sa mga butang nga iyang gilalang. (Roma 1:20) Kay mapasalamaton kaayo, sila natukmod sa paghatag ug himaya ug dungog kang Jehova. Sila nagpahibalo sa tanang mamati sa talagsaong pamatuod nga si Jehova mao ang naglalang sa tanang butang sa katingalahang paagi ug busa takos gayod siya sa atong halawom nga pagtahod.Salmo 19:1, 2; 139:14.

Apan, sa unsang paagi si Jehova makadawat ug gahom gikan sa iyang mga magsisimba? Siyempre, walay linalang nga makahatag ug gahom sa labing gamhanang Maglalalang. (Isaias 40:25, 26) Apan, kay gilalang man kita sumala sa larawan sa Diyos, kita gihatagan ug usa ka sukod sa iyang mga hiyas, nga usa niana mao ang gahom. (Genesis 1:27) Kon ato gayong pabilhan ang gihimo sa atong Maglalalang alang kanato, matukmod kita nga gamiton ang atong gahom ug kusog sa pagpasidungog ug paghimaya kaniya. Inay gamiton lamang ang atong kusog alang sa atong kaugalingong kaayohan, atong bation nga si Jehova nga Diyos takos modawat sa tanan natong kusog sa pag-alagad kaniya.Marcos 12:30.

Nan, nganong ania kita dinhi? Ang kataposang bahin sa Pinadayag 4:11 nag-ingon: “Tungod sa imong kabubut-on sila [tanang butang nga gilalang] milungtad ug nalalang.” Dili kita ang nagpahinabo sa atong paglungtad. Kita naglungtad tungod sa kabubut-on sa Diyos. Tungod niini, ang pagkinabuhi nga para lang sa kaugalingon walay kapuslanan ug dili makapatagbaw. Aron matagamtam ang kalinaw sa hunahuna, kalipay, katagbawan, ug kalamposan, kinahanglang atong tun-an kon unsa ang kabubut-on sa Diyos ug dayon ipahiuyon ang atong kinabuhi niini. Ayha lang nato mahibaloan kon nganong kita gilalang ug naglungtad.Salmo 40:8.

[Picture Credit Line sa panid 31]

NASA, ESA, and A. Nota (STScI)