Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Tungod sa Pagpangitag Sayop Akong Nakaplagan ang Kamatuoran

Tungod sa Pagpangitag Sayop Akong Nakaplagan ang Kamatuoran

  Tungod sa Pagpangitag Sayop Akong Nakaplagan ang Kamatuoran

Sumala sa Giasoy ni R. Stuart Marshall

“Dili kami makig-estorya sa mga Saksi ni Jehova,” matod sa pari nga Heswita. “Mogamit silag Bibliya.” Nakalitan ko sa iyang tubag, sanglit bag-o pa nako siyang gihangyo nga tabangan ang akong asawa pinaagi sa pagpakita kaniya sa pipila ka sayop nga pagtulon-an sa mga Saksi ni Jehova. Nakadesidir ko nga tun-an mismo ang Bibliya uban sa mga Saksi aron akong ikapakita sa akong asawa ang mga sayop nga ilang gitudlo.

NIINING higayona, sa edad nga 43, nga ako misulay sa pagpanghimakak unta sa pagtulon-an sa mga Saksi ni Jehova, pinaagi sa akong kahibalo sa lohika ug teolohiya. Sugod sa elementarya hangtod sa kolehiyo, Katoliko nga mga tunghaan na ang akong gieskuylahan. Bisan tuod nakahuman ko sa kursong economics niadtong 1969 ug nagtuon usab ug pilosopiya ug teolohiya, wala gyod nako matun-i ang Bibliya.

Pagkahuman nako sa kolehiyo, nagminyo mi ni Patricia McGinn, nga usa usab ka Katoliko. Parehas ming nakatapos ug doctorate degree sa Stanford University. Ang among anak nga si Stuart natawo niadtong 1977, ug wala madugay namalhin mi sa Sacramento, California, U.S.A. Sa misunod nga 23 ka tuig, nagtrabaho ako alang sa estado sa California sa Legislative Analyst’s Office (LAO), nga nagtuon sa epekto sa badyet sa edukasyon diha sa panalapi sa estado. Nagkugi ko sa pagtrabaho ug hamugaway ang akong pagkabutang. Nalipay ako sa pag-atiman sa among anak samtang nagdako siya. Ang akong pinangga nga asawa maunongon kaayong nagsuportar kanako, ug ako sab siyang gisuportahan.

Ang Tubag nga Nagkantidad ug 25 Cents

Sa nag-edad ug dos anyos ang among anak, si Patricia mikuhag Bibliya sa mga Saksi ni Jehova ug nagsugod pagtuon niana uban kanila. Nabawtismohan siya tulo ka tuig sa ulahi. Nagtuo ko nga ang mga Saksi ni Jehova hiktin ug hunahuna sa ilang panglantaw bahin sa mga pista opisyal ug pagpaabonog dugo, apan akong gibati nga makapakombinsir ang ilang pangatarongan sa pipila ka tema. Wala nako damha nga mabutyag nako sa publiko ang akong gibati usa ka adlaw niana niadtong 1987, sa dihang gipasulti ako atubangan sa mga magbabalaod nga nagdumala sa komite sa edukasyon bahin sa usa sa akong mga rekomendasyon.

Ang Unibersidad sa California nagkinahanglag pondo aron ihatag sa ilang estado ang proyekto sa gobyerno nga nagkantidad ug unom ka bilyong dolyar. Ang proyekto naglangkit sa paggamag dako kaayong siyentipikanhong himan. Mitutol ako niana, tungod kay wala kaayo kini ikatabang sa ekonomiya sa estado. Gitubag kana sa unibersidad pinaagi sa pagpasulti sa duha ka siyentipiko nga mananaog sa premyong Nobel sa natad sa pisika.  Ang matag usa kanila naghubit sa kahibalo nga ikahatag sa maong himan. Ang usa miingon nga matubag niana ang mga pangutana bahin sa sinugdanan sa uniberso. Ang lain miingon nga motabang kini nga mahibaloan ang sinugdanan sa kinabuhi dinhi sa atong planeta.

Ang tsirman sa komite misukna kanako nga nag-ingon: “Sa imong hunahuna, dako ra ba kaayo ang unom ka bilyong dolyar aron matubag kini nga mga pangutana?”

“Mouyon ko nga kini maoy importanteng mga pangutana,” ako mitubag. “Apan, ang mga Saksi ni Jehova moadto sa akong balay matag Sabado sa buntag ug magtanyag ug magasin nga 25 cents ang donasyon nga magtubag nianang mga pangutanaha. Basin ganig ang ilang tubag nga nagkantidad ug 25 cents mas maayo pa kay sa mahimong makuha nato gikan sa proyekto nga nagkantidad ug unom ka bilyong dolyar.”

Silang tanan nanghugyaw sa pagpangatawa, hasta ang duha ka siyentipiko. Bisan pag giaprobahan sa mga magbabalaod ang maong pondo aron ipadayon ang proyekto, wala gayoy misupak sa akong giingon.

Sa paglabay sa panahon, akong nakita nga kinahanglan nakong atimanon ang usa ka situwasyon sa balay. Human sa unom ka tuig nga pagpakighisgot nako ni Patricia bahin sa Bibliya ug sa mga Saksi ni Jehova, nahigawad gyod ko sa dihang gusto na niyang mogugol ug dugang panahon sa pagsangyaw. Nagpasabot kini nga iyang menosan ang iyang trabaho sa unibersidad. Di gyod nako masabtan kon nganong nakadesisyon siyag ingon niana nga praktikal man unta siya nga pagkatawo, ug sa tan-aw nako dili na gyod mausab ang iyang hunahuna bisag unsa pay akong isulti o buhaton.

Misulay ako pagpangayog tabang sa usa nga akong gituohan nga mas dakog kahibalo sa Bibliya kay kanako, sa usa nga gihunahuna nakong makapakita dayon sa akong asawa sa panagsumpaki sa mga pagtulon-an sa mga Saksi ni Jehova ug sa Bibliya. Mapamatud-an lang nga sayop ang bisag usa sa ilang mga pagtulon-an, mahimo nang kaduhaduhaan ang uban. Mao lang kanay kinahanglan nakong buhaton aron makombinsir nako ang akong asawa. Akong gikontak ang pari nga Heswita sa simbahan nga among gipasakopan kanhi ni Patricia. Natapos ang among panaghisgot sumala sa gipakita sa sinugdan niining artikuloha. Sa dihang mibalibad ang pari sa pagpakigsulti sa akong asawa, nahibalo ko nga bisag dangtan kinig taastaas nga panahon, ako na ang mangunay sa pagpangita sa mga sayop ug ipakita kana kang Patricia.

Ang Akong Pagpangitag mga Sayop

Sa akong pagtuon sa Bibliya uban sa mga Saksi, ang nakapadani gayod kanako mao ang mga tagna sa Bibliya. Akong nabasahan diha sa basahon ni propetang Isaias ang mga detalye sa pagkapukan sa Babilonya nga gisulat halos 200 ka tuig una pa kini mahitabo, nga nagngalan pa gani kang Ciro nga maoy mopukan niana ug naghubit sa taktika sa pagpatipas sa Suba sa Euprates aron sa pagpukan sa  Babilonya. (Isaias 44:27–45:4) Mga katuigan una pa niini, akong giestudiyohan ang pagkapukan sa Babilonya diha sa usa ka klase sa estratehiya sa militar. Akong nahibaloan usab nga gitagna ni propetang Daniel, kapin sa 200 ka tuig nga abante, ang mga detalye bahin sa usa ka gamhanang hari sa Gresya kansang gingharian mabahin ngadto sa upat ka dili-kaayo-gamhanan nga gingharian human sa iyang kamatayon. (Daniel 8:21, 22) Kana nagpahinumdom kanako kang Alejandrong Bantogan nga akong gitun-an sa karaang kasaysayan. Pinaagi sa akong pagpanukiduki sa ubang mga reperensiya, akong napamatud-an nga kining mga basahona sa Bibliya sa pagkatinuod gisulat una pa sa mga panghitabo nga ilang gitagna.

Sa sige nakog tuon uban sa mga Saksi, mas nakombinsir ko nga ang Bibliya maoy Pulong sa Diyos, butang nga wala gyod nako makat-oni sa daghang tuig nga pagtuon nakog teolohiya sa Katoliko. Unsa may buhaton nako niini nga kahibalo? Nakadesisyon ko sa pagpahinungod sa akong kinabuhi kang Jehova ug mahimong usa sa iyang mga Saksi. (Isaias 43:10) Nabawtismohan ako niadtong 1991, duha lang ka tuig human sa akong pagpakig-estorya sa pari. Ang among anak nabawtismohan pagkasunod tuig.

Tungod niini, among giusab ang among mga tumong. Usa sa una nakong gibuhat human sa akong bawtismo mao ang paghimog mga kahikayan aron nga sulod sa lima ka tuig, sa edad nga 50, ang akong asawa makaretiro na sa iyang propesyon ingong magtutudlo sa unibersidad. Gusto niya nga mahimong payunir nga ministro, nga niadtong panahona kinahanglang mogugol ug 1,000 ka oras kada tuig, o mga 83 ka oras kada bulan, aron sa pagtabang sa uban nga makakat-on sa mga kamatuoran sa Bibliya. Pagka 1994, iya nang gimenosan ang iyang eskedyul sa pagtrabaho ug tungod niana nakahimo na siya sa pagpayunir. Lakip sa akong unang mga tumong mao ang pagkahimong mas epektibo sa akong pagsangyaw, pagtabang diha sa bisan unsang buluhaton sa among kongregasyon, ug pagboluntaryo sa pagrekord ug pag-imbentaryo sa mga galastohan sa pagpanukod ug mga Kingdom Hall sa among dapit.

Usahay, makahigayon ko sa paghisgot bahin sa Bibliya diha sa trabahoan. Ang bag-ong analista sa badyet sa LAO usa diay ka Saksi apan dili na siya aktibo sa pag-alagad. Ang iyang pagduhaduha sa Bibliya nakapahuyang sa iyang pagtuo. Nakapribilehiyo ako sa pagtabang kaniya sa pagpalig-on sa iyang relasyon kang Jehova. Siya miuli sa iyang yutang natawhan ug nagpayunir.

Niadtong 1995, mitambong ako sa usa ka espesyal nga miting sa komite sa edukasyon aron sa paghisgot bahin sa proyekto nga gipondohan sa gobyerno. Gipangutana sa tsirman sa komite ang hawas sa gobyerno kon unsa nay nahitabo sa dako kaayong siyentipikanhong himan. Sa pagtubag, siya miingon nga gihatag ang maong proyekto ngadto sa estado sa Texas apan wala gayod kadto mahuman tungod sa tulo ka hinungdan. Una, misaka ang kantidad sa maong proyekto gikan sa unom ka bilyon ngadto sa siyam ka bilyong dolyar una pa kadto sugdi. Ikaduha, gusto sa gobyerno nga ang pondo gamiton sa laing katuyoan, ilabina sa 1991 nga gubat sa Iraq. Ikatulo, ilang nakaplagan nga ilang makuha sa mga Saksi ni Jehova ang tubag sa mga pangutana bahin sa kinabuhi sa kantidad nga 25 cents! Daghan diay ang mikutlo sa akong gisulti kaniadto ug nahisgotan na usab kini karon sa miting.

Samtang nangatawa ang tanan, ang pipila ka membro sa komite mitan-aw kanako. Misulti ako sa pagpahibalo sa tanan kon sa unsang paagi na kana mabatonan karon, “Mabatonan na ninyo ang mga tubag nga walay bayad kon inyo lang basahon ang literatura.”

Usa ka Malipayon ug Makapatagbawng Kinabuhi

Sa dihang miretiro na ang akong asawa, naghimo na usab kamig lima-ka-tuig nga plano alang kanako. Nagpangutana ko sa ubang mga ahensiya kon pwede ba kong motrabahog partaym kay gusto nakong mogugol ug dugang panahon sa pagtudlo sa uban bahin sa kamatuoran sa Bibliya. Wala lang damha, gitanyagan ako sa LAO ug partaym nga trabaho. Busa, sa 1998, ako usab nahimong payunir nga ministro.

Usa ka buntag niana sa dihang ako ug ang akong asawa nangandam sa pagsangyaw, nakadawat kog tawag gikan sa sangang buhatan sa mga Saksi ni Jehova sa Brooklyn, New York sa Amerika. Sanglit nangita man silag mga igsoon nga moboluntaryo sa sanga, iya akong gipangutana kon interesado ba kong motrabaho diha sa usa ka proyekto nga pagahimoon sa Brooklyn. Siyempre, mitando dayon ko.  Tungod niana nakaboluntaryo kami sa tibuok kalibotang hedkuwarter sulod sa 18 ka bulan. Sayo kong miretiro sa akong trabaho sa estado sa California aron humanon ang proyekto. Human niana, miboluntaryo kami sa pagtukod sa Assembly Hall sa mga Saksi ni Jehova sa Fairfield, California. Among gibaligya ang among balay sa Sacramento ug mibalhin kami sa usa ka gamayng apartment sa Palo Alto. Tungod sa akong sayo nga pagretiro, nakadawat kamig dugang mga panalangin. Nakaboluntaryo kami sa mga proyekto sa sangang buhatan sa mga Saksi ni Jehova sa Nigeria, Habagatang Aprika, Canada, Britanya, ug sa Alemanya.

Sama sa mga Saksi nga mitabang kanamo, ako ug ang akong asawa malipay sa pagtabang sa uban nga makakat-on sa mga kamatuoran sa Bibliya. Ako gayong gibati nga sa tanang taas nga edukasyon nga akong nakab-ot, ang edukasyon nga gikan kang Jehova mao ang labing mapuslanon sa tanan. Mas maayo gayod kini kay sa bisan unsang programa sa edukasyon dinhi sa yuta. Si Jehova nagbansay sa iyang mga Saksi sa pagtudlo sa kamatuoran sa Bibliya sa paagi nga kini makapatandog sa hunahuna ug kasingkasing sa namati. Mao kanay nagtukmod kanako sa pagpadayon sa pagkat-on. Ako ug ang akong asawa mapasalamaton gayod sa kinabuhi nga among gitagamtam karon ug sa pribilehiyo nga magamit ang among edukasyon sa pag-alagad sa Soberano sa uniberso, si Jehova nga Diyos.

[Blurb sa panid 27]

Sa akong pagtuon sa Bibliya uban sa mga Saksi, ang nakapadani gayod kanako mao ang mga tagna sa Bibliya

[Hulagway sa panid 27]

Uban kang Patricia sa adlaw sa among kasal

[Hulagway sa panid 29]

Kami malipay sa pagtabang sa uban nga makakat-on sa mga kamatuoran sa Bibliya