‘Milagrosong Pagpanambal’ Karon—Kini ba Gikan sa Diyos?

DIHA sa pipila ka nasod, makakita kag mga peregrino nga mangadto sa sagradong mga dapit diin daghan kono ang nangaayo sa ilang sakit. Sa ubang kayutaan, ang mga tambalan nangangkon nga makaayo silag mga sakit tungod sa ilang talagsaong gahom. Sa lain pang mga dapit, gipahigayon ang relihiyosong mga panagkatigom diin ang mga masakiton nga nag-wheelchair manindog o maglabay sa ilang kratses kay nangaayo kono sila.

Kadaghanan sa naghimo niana nga pagpanambal sakop sa lainlaing relihiyon ug sila sagad nag-akusar sa usag usa nga traydor, mini, o pagano. Nan, mahimong motungha kini nga pangutana, Maghimo bag milagro ang Diyos pinaagi sa lainlain ug nagkasumpaking mga organisasyon? Kon buot hunahunaon, ang Bibliya nag-ingon: “Ang Diyos usa ka Diyos, dili sa kasamok, kondili sa kalinaw.” (1 Corinto 14:33) Busa, gikan ba gayod sa Diyos ang maong ‘milagrosong pagpanambal?’ Daghang mananambal nangangkon nga sila nagbuhat niana sa gahom ni Jesus. Atong susihon kon sa unsang paagi giayo ni Jesus ang mga tawo.

Kon sa Unsang Paagi Giayo ni Jesus ang mga Tawo

Ang paagi sa pag-ayo ni Jesus sa mga masakiton lahi kaayo sa gibuhat sa mga mananambal karon. Pananglitan, giayo ni Jesus ang tanan nga nangayog tabang kaniya. Wala siya mopili ug pipila lang ka tawo nga ayohon ug ang uban palakwon na lang nga wala maayo. Bug-os usab nga naayo ang mga tawo sa ilang sakit ug kasagaran nangaayo sila dihadiha. Ang Bibliya nag-ingon: “Ang tibuok panon naninguha sa paghikap kaniya, tungod kay ang gahom migula gikan kaniya ug nag-ayo kanilang tanan.”Lucas 6:19.

Kasukwahi sa mga tawong nagahimog pagpanambal karon nga pinasukad sa pagtuo (faith healer), nga sagad moingon nga kulag pagtuo ang masakiton maong wala siya maayo, si Jesus nag-ayo bisan sa pipila nga wala pa motuo kaniya. Pananglitan, dihay higayon nga iyang giduol ang usa ka buta ug giayo siya. Sa ulahi, gipangutana siya ni Jesus: “Nagbutang ka ba ug pagtuo sa Anak sa tawo?” Ang tawo mitubag: “Kinsa man siya, senyor, aron nga makabutang ako ug pagtuo kaniya?” Si Jesus miingon kaniya: “Siya nga nakigsulti kanimo mao siya.”Juan 9:1-7, 35-38.

Makapangutana ka tingali, ‘Kon ang pagtuo dili mao ang kinahanglanon aron ang usa ayohon ni Jesus, nganong subsob man siyang moingon sa iyang gipang-ayo: “Ang imong pagtuo nakapaayo kanimo”?’ (Lucas 8:48; 17:19; 18:42) Sa pag-ingon niana, gipasiugda ni Jesus nga kadtong gipalihok sa ilang pagtuo sa pagpangita kaniya nangaayo, samtang ang mga tawo nga wala moduol kaniya wala maayo sa ilang sakit. Kadtong gipang-ayo wala maayo tungod sa ilang pagtuo; sila naayo tungod sa gahom sa Diyos. Ang Bibliya nag-ingon bahin kang Jesus: ‘Ang Diyos nagdihog kaniya ug balaang espiritu ug gahom, ug gilibot niya ang kayutaan nga nagbuhat ug maayo ug nag-ayo nilang tanan nga gisakit sa Yawa; tungod kay ang Diyos uban man kaniya.’Buhat 10:38.

Kasagaran, dakog papel ang kuwarta sa mga pagpang-ayo konohay karon. Ang mga mananambal pinasukad sa pagtuo gibantog sa ilang pagkamaayong mangolektag salapi. Ang usa kanila gikataho nga nakapatunghag $89 milyones (U.S.) sulod sa usa ka tuig pinaagi sa iyang mga programa sa telebisyon nga makita sa tibuok kalibotan. Ang relihiyosong mga organisasyon makabenepisyo usab gikan sa mga peregrino nga mangadto sa giingong sagradong mga dapit sa paglaom nga maayo sa ilang sakit. Sa kasukwahi, si Jesus wala gayod mangayog salapi gikan sa mga tawo nga iyang giayo. Usahay, siya pa gani ang magpakaon kanila. (Mateo 15:30-38) Sa dihang gisugo ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa pagsangyaw, siya miingon kanila: “Ayoha ninyo ang mga tawong masakiton, bangona ang mga patay, hinloi ang mga sanlahon, hinginli ang mga demonyo. Nadawat  ninyo nga walay bayad, ihatag nga walay bayad.” (Mateo 10:8) Nganong lahi man kaayo ang gibuhat sa mga mananambal karon sa gibuhat ni Jesus?

“Pagpanambal”—Diin Gikan?

Sulod sa daghang katuigan, gisusi sa mga propesyonal sa natad sa medisina ang pangangkon sa relihiyosong mga mananambal. Unsa may ilang nadiskobrehan? Sumala sa Daily Telegraph sa London, ang usa ka doktor sa Inglaterra nga migugol ug 20 ka tuig sa pagsusi niana miingon: “Ang mga taho bahin sa milagrosong mga pagpanambal wala gayoy medikal nga basehanan.” Apan, daghan ang kombinsido gayod nga sila nangaayo tungod sa gahom sa mga relikyas, sa sagradong mga dapit, o sa relihiyosong mga mananambal. Wala kaha sila malimbongi?

Sa iyang gibantog nga Wali sa Bukid, si Jesus miingon nga ang relihiyosong mga impostor moingon kaniya: ‘Ginoo, Ginoo, wala ba kami maghimog daghang gamhanang mga buhat sa imong ngalan?’ Bisan pa niana, siya moingon kanila: “Wala gayod ako makaila kaninyo! Pahilayo gikan kanako, kamong mga mamumuhat sa kalapasan.” (Mateo 7:22, 23) Mahitungod sa tinubdan sa gahom nga nabatonan sa maong mga mananambal, si apostol Pablo nagpasidaan: “Ang presensiya sa malinapason maoy sumala sa pagpalihok ni Satanas nga inubanan sa tanang gamhanang mga buhat ug bakak nga mga ilhanan ug mga tilimad-on ug inubanan sa tanang dili-matarong nga panglimbong.”2 Tesalonica 2:9, 10.

Dugang pa, ang “mga pagpanambal” nga nalangkit sa mga relikyas, idolo, ug mga imahen dili mahimong maggikan sa Diyos. Ngano man? Tungod kay ang Pulong sa Diyos tatawng nagsugo: “Kalagiw gikan sa idolatriya,” ug “Pagbantay kamo gikan sa mga idolo.” (1 Corinto 10:14; 1 Juan 5:21) Ang maong “mga pagpanambal” maoy bahin sa mga paagi sa Yawa sa pagpatalikod sa mga tawo gikan sa matuod nga pagsimba. Ang Bibliya nag-ingon: “Si Satanas kanunayng naghimo sa iyang kaugalingon nga usa ka manulonda sa kahayag.”2 Corinto 11:14.

Kon Nganong si Jesus ug ang mga Apostoles Nag-ayo sa mga Tawo

Ang tinuod nga milagrosong mga pagpanambal nga nasulat sa Kristohanon Gregong Kasulatan tatawng nagpaila nga si Jesus ug ang mga apostoles gikan sa Diyos. (Juan 3:2; Hebreohanon 2:3, 4) Ang milagrosong pagpang-ayo ni Jesus nagpaluyo usab sa mensahe nga iyang gisangyaw: “Milibot siya lukop sa tibuok Galilea, nga nagtudlo diha sa ilang mga sinagoga ug nagwali sa maayong balita sa gingharian ug nag-ayo sa tanang matang sa balatian.” (Mateo 4:23) Ang gamhanang mga buhat ni Jesus—nga naglakip dili lamang sa pagpang-ayo sa mga masakiton kondili sa pagpakaon usab sa mga panon sa katawhan, pagkontrolar sa mga puwersa sa kinaiyahan, ug bisan sa pagbanhaw sa mga patay—nagpasundayag kon unsay iyang buhaton alang sa masinugtanong katawhan ilalom sa iyang pagmando sa Gingharian. Maayong balita gayod kana!

Ang maong gamhanang mga buhat, o mga gasa sa espiritu, nahanaw sa pagkamatay ni Jesus ug sa iyang mga apostoles ug niadtong gipasahan nila sa maong mga gasa. Si apostol Pablo misulat: “Kon aduna may mga gasa sa pagpanagna, kini sila wagtangon ra; kon aduna may pagsultig lainlaing mga pinulongan, kini sila mohunong; kon aduna may kahibalo, kini wagtangon ra.” (1 Corinto 13:8) Ngano man? Kay natuman na ang katuyoan niini—ang pagpaila kang Jesus ingong gisaad nga Mesiyas ug sa Kristohanong kongregasyon ingong pinaboran sa Diyos—ang maong gamhanang mga buhat, lakip na ang pagpanambal, wala na kinahanglana; kana ‘giwagtang na.’

Bisan pa niana, ang milagrosong pagpang-ayo ni Jesus adunay hinungdanong mensahe alang kanato karon. Kon kita magpatalinghog ug magpasundayag ug pagtuo sa gitudlo ni Jesus bahin sa Gingharian sa Diyos, kita makapaabot sa panahon nga matuman kining tagnaa sa espirituwal ug sa pisikal: “Walay pumoluyo nga moingon: ‘Ako masakiton.’”Isaias 33:24; 35:5, 6; Pinadayag 21:4.