Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Disyembre 2008

Jesus—Ang Labing Maayong Sulondan

Jesus—Ang Labing Maayong Sulondan

  Jesus—Ang Labing Maayong Sulondan

GUSTO ka bang mahimong mas malipayon ug mas maayong tawo? Gipatin-aw ni apostol Pedro kon unsay angay natong himoon. Siya misulat: “Si Kristo nag-antos alang kaninyo, nga nagbilin kaninyog sulondan aron kamo managsunod pag-ayo sa iyang mga tunob.” (1 Pedro 2:21) Tungod kay talagsaon ang kinabuhi ni Jesu-Kristo, kita makakat-on gayod gikan kaniya. Pinaagi sa pagtuon bahin kang Jesus ug sa pagsundog kaniya, kita mahimong mas malipayon ug mas maayong tawo. Hisgotan nato ang pipila sa mga hiyas niining bantogan nga tawo ug kon sa unsang paagi kita makabenepisyo sa iyang kinabuhi.

Si Jesus timbang. Bisag si Jesus miingon nga “walay dapit nga kapahilunaan sa iyang ulo,” siya wala magkinabuhi nga samag ermitanyo ug wala usab niya awhaga ang uban sa pagbuhat niana. (Mateo 8:20) Siya mitambong sa mga kombira. (Lucas 5:29) Ang kinaunhang rekord sa milagro ni Jesus—nga ang tubig gihimong bino diha sa kombira sa kasal—nagpakita nga siya dili panatiko. (Juan 2:1-11) Apan tin-awng gipakita ni Jesus kon unsa ang labing hinungdanon alang kaniya. Siya miingon: “Ang akong pagkaon mao ang pagbuhat sa kabubut-on niya nga nagpadala kanako ug ang paghuman sa iyang buluhaton.”Juan 4:34.

Imo bang gisusi ang imong kinabuhi kon sa unsang paagi mahimo kang timbang sa imong pagpangagpas sa materyal nga mga butang ug sa imong relasyon sa Diyos?

Si Jesus daling duolon. Gipakita sa Bibliya nga si Jesus matinagdanon ug mahigalaon. Dili siya maglagot kon duolon siya sa mga tawo nga dunay mga problema o lisod nga mga pangutana. Usa ka higayon niana, sa dihang siya kauban sa panon sa mga tawo, dihay babaye nga mihikap sa besti ni Jesus aron mamaayo sa balatian nga iyang giantos sulod na sa 12 ka tuig. Imbes masuko tungod sa daw mapangahason nga buhat, si Jesus maluluy-ong miingon kaniya: “Anak, ang  imong pagtuo nakapaayo kanimo.” (Marcos 5:25-34) Ang mga bata usab gustong moduol kaniya kay nahibalo nga tagdon gayod sila ni Jesus. (Marcos 10:13-16) Ang mga tinun-an dili magpanuko sa pagpakigsulti kaniya tungod kay mahigalaon siya kanila. Sila gusto gayod nga makigsuod kaniya.Marcos 6:30-32.

Dali ka bang maduolan?

Siya mabination ug maluluy-on. Si Jesus makasabot sa pagbati sa uban ug motabang gayod kanila, ug kini maoy usa sa kinalabwang hiyas ni Jesus. Sumala pa ni apostol Juan, sa dihang nakita ni Jesus si Maria nga naghilak tungod sa kamatayon sa iyang igsoon nga si Lazaro, siya “miagulo diha sa espiritu ug naguol” ug “mihilak.” Nakita sa mga tawo ang kalawom sa gugma ni Jesus sa maong pamilya, ug wala siya maulaw nga makita kana sa uban. Sa dihang gibuhi pag-usab ni Jesus ang iyang higala, kadto nagpakita nga siya maluluy-on gayod.Juan 11:33-44.

Sa laing higayon, dihay usa ka tawo nga nag-antos sa sanla. Makaluod ang maong sakit mao nga siya nagpuyo layo sa mga tawo. Siya mihangyo kang Jesus: “Ginoo, kon buot mo lamang, ikaw makahinlo kanako.” Makapatandog gayod ang gihimo ni Jesus. Iyang gituy-od ang iyang kamot, gihikap siya, ug miingon: “Buot ko. Mamahinlo ka.” (Mateo 8:2, 3) Wala ayoha ni Jesus ang mga tawo aron lang matuman ang tagna. Hinunoa, gusto gayod niya nga hupayon sila. Ang tanan niyang gibuhat nahiuyon gayod sa usa sa iyang iladong panultihon: “Sumala sa buot ninyo nga pagabuhaton sa mga tawo nganha kaninyo, mao usab ang inyong pagabuhaton ngadto kanila.”Lucas 6:31.

Ikaw ba nagpakitag kaluoy sa mga tawo nga nanginahanglan?

Si Jesus masinabtanon ug masinaboton. Siya wala gayod makahimog sayop, apan wala siya magdahom nga ang uban dili usab masayop. Dili usab siya mapahitas-on, ni mahukmanon o hinawayon. Kas-a, ang usa ka babaye, nga “nailhan sa siyudad ingong makasasala,” nagpasundayag sa iyang pagtuo ug apresasyon pinaagig paghugas sa tiil ni Jesus sa iyang mga luha. Wala siya badlonga ni Jesus mao nga natingala ang tagbalay, nga grabeng nakapanaway sa maong babaye. Kay nasabtan ni Jesus nga siya sinsero, wala niya hukmi ang maong babaye tungod sa iyang mga sala. Hinuon, siya miingon: “Ang imong pagtuo nagluwas kanimo; lakaw nga malinawon.” Tungod sa kaayo ni Jesus, lagmit nga natukmod ang maong babaye nga talikdan ang iyang makasasalang buhat.Lucas 7:37-50.

Ikaw ba abtik sa pagdayeg sa uban ug dili mahukmanon o hinawayon?

Siya matinahoron ug dili mapihigon. Tingali tungod kay parehas ug personalidad si Jesus ug si Juan ug kay paryente usab sila, si Jesus suod kaayo kaniya. * Bisan pa niana, si Jesus wala magtagad kaniya nga labaw sa uban niyang mga  tinun-an. (Juan 13:23) Gani, sa dihang si Juan ug ang iyang igsoon nga si Santiago mihangyo ug taas nga posisyon sa Gingharian sa Diyos, si Jesus mitubag: “Kining paglingkod sa akong tuo o sa akong wala dili akoa ang paghatag.”Marcos 10:35-40.

Si Jesus kanunayng nagtahod sa uban. Dili siya mapihigon sama sa ubang tawo sa iyang panahon. Pananglitan, ang mga babaye sagad giisip nga mas ubos kay sa mga lalaki. Apan, gipasidunggan ni Jesus ang mga babaye. Maylabot sa iyang pagka-Mesiyas, kini una niyang gipadayag ngadto sa usa ka babaye nga dili Hudiya kondili Samaritana—mga tawo nga tinamay ug dili timbayaon sa mga Hudiyo. (Juan 4:7-26) Dugang pa, sa dihang siya nabanhaw, siya unang nagpakita sa mga babaye.Mateo 28:9, 10.

Maayo ba ang imong pagtagad sa mga tawo nga lahig rasa, sekso, pinulongan, o nasyonalidad?

Siya responsable nga anak ug igsoon. Si Jesus lagmit batan-on pa sa dihang namatay ang iyang amaama nga si Jose. Posible nga gisuportahan ni Jesus ang iyang inahan ug mga igsoon pinaagi sa pagpamanday. (Marcos 6:3) Sa dihang hapit na siyang mamatay, iyang gisalig sa iyang tinun-an nga si Juan ang pag-atiman sa iyang inahan.Juan 19:26, 27.

Imo bang masundog si Jesus pinaagi sa pagtuman sa imong mga kaakohan sa pamilya sama sa iyang gihimo?

Si Jesus usa ka tinuod nga higala. Ingong usa ka higala, si Jesus talagsaon. Sa unsang paagi? Wala niya isalikway ang iyang mga higala tungod kay nakahimo silag sayop, bisan sa dihang balikbalik nila kanang nahimo. Usahay, dili masunod sa iyang mga tinun-an ang iyang gipabuhat kanila. Apan iyang gipakita nga siya tinuod nga higala pinaagi sa pagtagad sa maayo nilang mga hiyas imbes dudahan ang ilang mga motibo. (Marcos 9:33-35; Lucas 22:24-27) Wala niya ipugos ang iyang hunahuna ngadto kanila, hinuon iyang gidasig sila sa pagpahayag kon unsay anaa sa ilang hunahuna.Mateo 16:13-15.

Labaw sa tanan, gihigugma ni Jesus ang iyang mga higala. (Juan 13:1) Unsa ka dako ang iyang gugma? Siya miingon: “Walay usa nga may gugmang labaw pa kay niini, nga ang usa magtugyan sa iyang kalag alang sa iyang mga higala.” (Juan 15:13) Aduna pa bay mas labaw nga ikahatag ang usa ngadto sa iyang mga higala kay sa iyang kinabuhi?

Mausab ba ang imong tinagdan kon ang imong higala makasala o makapasakit kanimo?

Siya maisogon ug malig-on. Si Jesus dili gayod huyang sama sa paglarawan kaniya sa pipila ka pintor ug mga eskultor. Ang Ebanghelyo naghubit kaniya nga usa ka maisogon ug malig-on nga tawo. Makaduha ka higayon nga iyang giabog ang mga negosyante ug gisalibay ang ilang mga paninda sa templo. (Marcos 11:15-17; Juan 2:14-17) Sa dihang miabot ang panon sa mga tawo aron dakpon “si Jesus nga Nasaretnon,” siya maisogong mipaila sa iyang kaugalingon ug nanalipod sa iyang mga tinun-an, nga nag-ingon: “Ako mao siya. Busa, kon ako ang gipangita ninyo, palakta kini sila.” (Juan 18:4-9) Busa dili gayod ikatingala nga sa dihang nakita ni Poncio Pilato ang kaisog ni Jesus panahon nga siya gidakop ug gimaltratar, si Pilato nakaingon: “Tan-awa! Ang tawo!”Juan 19:4, 5.

Ikaw ba molihok nga maisogon sa dihang imong makita kon unsay angay nimong buhaton?

Kini ug ang uban pang talagsaong hiyas ni Jesus nagpakita nga siya ang labing maayong sulondan alang kanato. Kon ato gayong sundogon ang iyang mga paagi, kita mahimong mas malipayon ug mas maayong tawo. Kanay hinungdan kon nganong giawhag ni apostol Pedro ang mga Kristohanon nga sundon pag-ayo ang tunob ni Jesus. Ikaw ba naningkamot sa pagsundog kang Jesus?

Dili Lamang Usa ka Sulondan

Si Jesus dili lamang usa ka sulondan. Siya miingon: “Ako ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kon dili pinaagi kanako.” (Juan 14:6) Gawas nga iyang gipadayag ang kamatuoran aron kita masuod sa Diyos, gipaposible usab ni Jesus nga makabatog kinabuhi ang matinumanong mga tawo.Juan 3:16.

 Maylabot sa hinungdan sa pag-anhi ni Jesus sa yuta, siya miingon: “Ang Anak sa tawo mianhi, dili aron pagaalagaran, kondili aron sa pag-alagad ug sa paghatag sa iyang kalag nga usa ka lukat baylo sa daghan.” (Mateo 20:28) Pinaagi sa pagtanyag ni Jesus sa iyang kinabuhi ingong halad, ang mga tawo nakabaton sa paglaom nga mabuhi sa walay kataposan. Unsay atong buhaton aron makabenepisyo niana? Si Jesus nagtubag: “Kini nagkahulogan ug kinabuhing walay kataposan, ang ilang pagkuha ug kahibalo bahin kanimo, ang bugtong matuod nga Diyos, ug sa usa nga imong gipadala, si Jesu-Kristo.”Juan 17:3.

Oo, ang pagkuhag kahibalo bahin kang Jesus, pagsundog sa iyang pagkinabuhi, ug pagpakitag pagtuo sa iyang kamatayon isip halad gikinahanglan gayod aron kita makabaton sa kinabuhing walay kataposan. Kami nagdapit kanimo sa paggahin ug panahon sa pagtuon sa Bibliya, nga maoy tinubdan sa maong kahibalo. Paningkamot usab nga mapadapat kon unsay gisulti niana sama sa gibuhat ni Jesus. *

Ang pagkinabuhi ni Jesus naghatag kanatog sulondan kon unsang matanga sa pagkatawo ang angay natong ugmaron. Ang iyang kamatayon isip halad makapahigawas kanato sa sala, ug sa epekto niini nga mao ang kamatayon. (Roma 6:23) Kon wala pa ang maayo kaayong impluwensiya ni Jesu-Kristo, makaluluoy unta kaayo ang atong kahimtang! Ayaw tugoti nga tungod sa mga kabalaka sa kinabuhi o sa ubang mga butang, mawad-an kag kahigayonan sa pagkat-on ug pagsundog sa ehemplo sa labing bantogang tawo nga nabuhi sukad—si Jesu-Kristo.

[Mga Potnot]

^ par. 12 Si Salome nga inahan ni Juan lagmit igsoon ni Maria nga inahan ni Jesus. Itandi ang Mateo 27:55, 56 sa Marcos 15:40 ug Juan 19:25.

^ par. 26 Alang sa detalyadong paghisgot sa kinabuhi ni Jesus sa yuta, tan-awa ang librong Ang Labing Bantogang Tawo nga Nabuhi Sukad, nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova.

[Kahon/Mga Hulagway sa panid 7]

▪ Si Jesus matinahoron sa tanang tawo ug dili mapihigon

▪ Siya usa ka tinuod nga higala hangtod sa iyang kamatayon

▪ Siya maisogon

Ikaw ba naningkamot sa pagsundag kang Jesus?

[Mga Hulagway sa panid 5]

Si Jesus timbang . . .

daling duolon . . .

maluluy-on