Gusto Ka Bang Magpaduaw?

Bisan niining gubot nga kalibotan, maangkon nimo ang kalipay gikan sa tukmang kahibalo sa Bibliya bahin sa Diyos, sa iyang Gingharian, ug sa iyang kahibulongang katuyoan alang sa katawhan. Kon gusto ka ug dugang impormasyon o kon gusto ka nga may moduaw nimo sa pagdumala ug libreng pagtuon sa Bibliya, palihog pagsulat sa Watch Tower, P.O. Box 2044, 1060 Manila, o sa nahiangay nga adres nga nalista sa panid 4.