Unsay Tinuod nga Kahimtang sa mga Patay?

“Ang tanang kalag imortal, bisan ang iya sa mga daotan . . . Sanglit silotan man sila diha sa kalayo nga walay pagkapalong, ug dili mamatay, dili gayod matapos ang ilang pag-antos.”—Clemente sa Alexandria, usa ka magsusulat sa ikaduha ug ikatulong siglo C.E.

SAMA kang Clemente, kadtong nagpasiugda sa pagtulon-an nga ang impiyerno usa ka dapit sa pagsakit nagtuo nga ang kalag sa tawo imortal o dili mamatay. Gipaluyohan ba kini sa Bibliya? Tagda kon unsay tubag sa Pulong sa Diyos sa mosunod nga mga pangutana.

May imortal ba nga kalag ang unang tawo nga si Adan? Ang hubad sa Protestante nga gitawag ug King James Version, o Authorized Version, nag-ingon bahin sa paglalang kang Adan: “Ang GINOONG Diyos nag-umol sa tawo gikan sa abog sa yuta, ug gihuypan niya ang mga buho sa ilong niini sa gininhawa sa kinabuhi; ug ang tawo nahimong buhing kalag.” (Genesis 2:7) Matikdi nga kining tekstoha wala mag-ingon nga si Adan gihatagan ug kalag.

Sa ngadtongadto, unsay nahitabo kang Adan human siya makasala? Wala mag-ingon ang Diyos nga iyang sakiton si Adan sa walay kataposan diha sa impiyerno. Hinunoa, ang Biblia sa Kristohanong Katilingban—Edisyong Katoliko Pastoral naghubad sa giingon sa Diyos niining paagiha: “Uban sa singot sa imong agtang, mokaon ka sa imong pan hangtod nga mobalik ka sa yuta diin ka gikan. Kay hinimo ka man sa abog, sa abog ka mopauli.” (Italiko amoa; Genesis 3:19) Ang gisulti sa Diyos wala magpaila nga adunay bahin ni Adan nga magpabiling buhi human siya mamatay. Sa dihang si Adan namatay, si Adan nga mao mismo ang kalag, namatay.

May tawo ba nga nakabaton ug imortal nga kalag? Giingnan sa Diyos ang manalagnang si Ezequiel: “Ang kalag nga makasala maoy mamatay.” (Ezequiel 18:4, Ang Biblia—Bag-ong Hubad Nga Binisaya) Si apostol Pablo misulat: “Ang sala misulod sa kalibotan pinaagi sa usa ka tawo [si Adan], ug ang kamatayon tungod sa sala, ug niining paagiha ang kamatayon miabot ngadto sa tanang mga tawo, kay ang tanan nakasala man.” (Roma 5:12, Ang  Biblia—Bag-ong Hubad Nga Binisaya) Kon ang tanang tawo nakasala, nan makataronganon ang paghinapos nga ang tanang kalag mamatay.

Aduna bay nahibaloan o nabatyagan ang kalag nga namatay? Ang Pulong sa Diyos nag-ingon: “Ang mga buhi nahibalo nga sila mamatay, apan ang patay walay nahibaloan.” (Ecclesiastes 9:5, Ang Biblia—Bag-ong Hubad Nga Binisaya) Sa paghubit kon unsay mahitabo sa tawo inigkamatay, ang Bibliya nag-ingon: “Siya mobalik sa iyang yuta; nianang adlawa ang iyang hunahuna mahanaw.” (Salmo 146:4, KJ) Kon ang mga patay “walay nahibaloan” ug ang ilang “hunahuna mahanaw,” mabatyagan pa ba nila nga gisakit sila sa impiyerno?

Wala itandi ni Jesu-Kristo ang kamatayon sa pagkaadunay panimuot, kondili sa pagkatulog. * (Juan 11:11-14) Apan, ang uban mangatarongan tingali nga si Jesus nagtudlo kono nga init ang impiyerno ug ang mga makasasala itambog didto. Atong hisgotan kon unsa gayoy giingon ni Jesus bahin sa impiyerno.

[Potnot]