Ikaw ba Nagtukod sa Balas o sa Bato?

NALIPAY ka ba sa imong pagbasa sa Bibliya? Regular ka bang nagtuon sa Bibliya uban sa mga Saksi ni Jehova? Kon mao, lagmit imong nasabtan kon nganong kita nakasinatig daghang problema. (Pinadayag 12:9, 12) Dugang pa, daghang teksto sa Bibliya ang nakapahupay kanimo panahon sa kalisdanan, ug nakahatag usab ug paglaom alang sa umaabot.Salmo 145:14; 147:3; 2 Pedro 3:13.

Ang pagbaton ug kahibalo sa Bibliya maoy hinungdanong tikang niadtong buot mahimong sumusunod ni Kristo. Apan igo na ba kana? Dili. Aron magpabiling lig-on ingong matuod nga Kristohanon, ilabina sa dihang sulayon ang imong pagtuo, ikaw kinahanglang mohimog laing hinungdanong tikang. Unsa kana? Aron matubag kini, sa daklit atong hisgotan ang Wali sa Bukid nga gihatag ni Jesus didto sa usa ka bukid sa Galilea.Mateo 5:1, 2.

Kalig-on sa Duha ka Balay Gisulayan

Pamilyar ka ba sa Wali sa Bukid? Makita nimo kining gibantog nga pakigpulong diha sa mga Ebanghelyo ni Mateo ug Lucas. (Mateo 5:1–7:29; Lucas 6:20-49) Mabasa nimo kini sulod lamang sa 20 minutos. Kini nagkutlog kapin sa 20 ka teksto gikan sa Hebreohanong Kasulatan, o Daang Tugon, ug kini adunay kapin sa 50 ka ilustrasyon. Ang usa niini maoy mahitungod sa pagtukod sa duha ka balay. Kini talagsaon sanglit gihimo kini ni Jesus ingong paniklop sa iyang pakigpulong. Kon imong masabtan ang kahulogan niining maong ilustrasyon, imong masabtan usab kon sa unsang paagi makabarog ka nga malig-on ingong sumusunod ni Kristo bisag unsang mga pagsulay ang imong maatubang.

Si Jesus miingon: “Ang matag usa nga magapatalinghog niining akong mga pulong ug magabuhat niini mahisama sa usa ka tawong maalamon, nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa dakong-bato. Ug mibundak ang ulan ug mibul-og ang baha ug mihuros ang hangin ug mihapak nianang balaya, apan kini wala mahugno, kay kini gitukod man ibabaw sa dakong-bato. Dugang pa, ang matag usa nga magapatalinghog niining akong mga pulong ug dili magabuhat niini mahisama sa usa ka tawong buangbuang, nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa balas. Ug mibundak ang ulan ug mibul-og ang baha ug mihuros ang hangin ug mihapak nianang balaya ug kini nahugno, ug dako gayod ang pagkahugno niini.”Mateo 7:24-27.

Ang Tawo nga ‘Nagkalot ug Lawom’

Unsang bililhong kamatuoran ang gitudlo ni Jesus sa iyang mga tinun-an niining ilustrasyon bahin sa duha ka magtutukod? Aron atong mahibaloan, susihon nato ang mga pulong ni Jesus. Unsay imong namatikdan bahin sa duha ka balay? Parehas kining gihapak sa bagyo ug baha ug daw parehas ra ang dagway niini. Lagmit mao rang lugara ang gitukoran niini ug basin nagtapad pa gani. Apan ang usa gitukod ibabaw sa balas, ug ang usa gitukod ibabaw sa bato. Nganong ang usa natukod sa bato? Tungod kay sama sa atong nakita sa Ebanghelyo ni Lucas, ang maalamong tawo ‘nagkalot ug lawom’ aron iyang maabot ang bato. (Lucas 6:48) Tungod niini, ang balay sa tawong maalamon nakabarog nga lig-on.

 Unsay buot ipasiugda ni Jesus? Dili ang dagway o ang gitukoran sa mga balay, ni ang bagyo ug baha, kondili ang gibuhat sa mga magtutukod. Ang usa nagkalot ug lawom, apan ang usa wala. Sa unsang paagi ka mahisama sa maalamong tawo nga nagkalot ug lawom? Gisumaryo ni Jesus ang punto sa ilustrasyon sa pag-ingon: “Nan, nganong motawag man kamo kanako ‘Ginoo! Ginoo!’ apan dili mobuhat sa mga butang nga akong gisulti? Ang matag usa nga moduol kanako ug magpatalinghog sa akong mga pulong ug magabuhat niini nila, ipakita ko kaninyo kon mahisama siya kang kinsa: Siya mahisama sa usa ka tawo . . . nga nagkalot ug nagpalawom ug nagpahilunag patukoranan ibabaw sa dakong-bato.”Lucas 6:46-48.

Sa pagkatinuod, ang yanong pagpaminaw o pagbasa sa mga pagtulon-an sa Bibliya maoy sama sa pagtukod ug balay ibabaw lamang sa balas—nga wala magkalot. Apan ang pagbuhat o pagpadapat sa mga pagtulon-an ni Kristo nagkinahanglag paningkamot. Nahisama kini sa pagkalot ug lawom aron maabot ang solidong bato.

Busa, ang pagbarog nga malig-on ingong sumusunod ni Kristo nagdepende sa pagpadapat sa imong nadunggan. Kon imong ipadapat sa imong adlaw-adlawng pagkinabuhi ang imong nakat-onan sa Bibliya, ikaw mahisama sa maalamong tawo nga nagkalot ug lawom. Busa, angayng mamalandong ang matag usa: ‘Ako ba nagapaminaw lamang, o nagapadapat gayod? Ako ba nagbasa ug nagtuon sa Bibliya apan wala magpadapat sa mga prinsipyo niini, ilabina sa dihang mohimog mga desisyon?’

Mga Resulta sa Pagkalot ug Lawom

Tagda ang kasinatian ni José. Ang iyang mga ginikanan nagtudlo kaniya sa pagpadapat sa mga prinsipyo sa Bibliya, apan wala gayod siya magtuon sa Pulong sa Diyos. Siya miingon: “Sa dihang mibiya ko sa balay, naningkamot ko nga magbinuotan, apan ang akong mga barkada mga bugoy. Ako migamit ug droga, nahimong imoral, ug kanunayng makakitag away.”

Sa ngadtongadto, si José midesidir sa pagbag-o sa iyang kinabuhi ug seryosong nagtuon sa Bibliya. “Ang nakadasig gyod nako sa paghimo niini mao ang pagbasa ug pagsabot sa Wali sa Bukid nga gihatag ni Jesus,” siya miingon. “Apan nataudtaoran pa ang pagbag-o sa akong personalidad ug estilo sa kinabuhi. Sa sinugdan, nahadlok ko kon unsa kahay ikasulti sa akong mga barkada, apan nabuntog ko kini. Wala na ko mamakak ug mamalikas ug mitambong ko sa mga tigom sa mga Saksi ni Jehova. Akong nakat-onan nga sama sa gisaad ni Jesus, ang simpleng pagkinabuhi ug pagpadapat sa tambag sa Bibliya mohatag gayod ug tinuod nga kalipay.”Mateo 5:3-12.

Unsay resulta kon ikaw magkalot ug lawom aron makatukod ibabaw sa bato, nga maningkamot sa pagpadapat sa imong mabasa sa Pulong sa Diyos? Si Jesus miingon: “Sa dihang miabot ang usa ka baha, ang bul-og sa tubig mihasmag nianang balaya, apan walay igong kusog sa pagtay-og  niini, tungod kay kini maayong pagkatukod.” (Lucas 6:48) Segurado gayod nga kon ikaw magtukod pinaagi sa pagpadapat sa imong nakat-onan, ang samag-bagyong mga pagsulay dili gayod makapukan sa imong balay o pagtuo, bisan gani sa pagtay-og niini. Makapahupay gayod, dili ba?

Ang tinun-ang si Santiago, nga igsoon ni Jesus sa inahan, naghisgot ug laing panalangin alang sa mga estudyante sa Bibliya nga dili lamang mga tigpaminaw kondili mga magtutuman usab sa Pulong sa Diyos. Siya misulat: “Mahimong mga magtutuman sa pulong, ug dili tigpaminaw lamang . . . Siya nga magasud-ong pag-ayo sa hingpit nga balaod nga iya sa kagawasan ug magpadayon diha niana, kini nga tawo, tungod kay siya dili usa ka malimtanong tigpaminaw, kondili usa ka magtutuman sa buluhaton, malipayon siya sa iyang pagbuhat niini.”Santiago 1:22-25.

Sa pagkatinuod, silang magpadapat sa tambag sa Bibliya maoy tinuod nga malipayon. Sa baylo, ang maong kalipay magpalig-on sa mga sumusunod ni Kristo sa pagbarog nga malig-on batok sa samag-bagyong mga pagsulay sa ilang pagtuo ug debosyon sa Diyos.

Unsay Imong Buhaton?

Sa dihang gipahayag ni Jesus ang iyang Wali sa Bukid, iyang gipasiugda nga sa pag-alagad kang Jehova nga Diyos, ang usa kinahanglang magpili. Pananglitan, si Jesus nagtudlo nga ang usa ka tawo mahimong magbaton ug yano o daotang mata, mahimong magpaulipon sa Diyos o sa bahandi, o mahimong molakaw sa sigpit o sa halapad nga dalan. (Mateo 6:22-24; 7:13, 14) Dayon sa iyang paniklop nga ilustrasyon bahin sa duha ka magtutukod, gihatagan ni Jesus ug lain pang kapilian ang iyang mga sumusunod: Kon sila ba molihok ingong maalamon o buangbuang nga tawo.

Kon ikaw kinasingkasing nga magpadayon sa pagpadapat sa imong nakat-onan sa pagtuon sa Bibliya, ikaw nagalihok nga maalamon. Oo, ang pagkalot ug lawom aron magtukod ibabaw sa bato moresulta sa mga panalangin alang kanimo, karon ug sa umaabot.Proverbio 10:25.

[Mga Hulagway sa panid 30]

Ang atong pagbarog nga malig-on magdepende sa pagpadapat sa atong nakat-onan