Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Nobyembre 2008

Bahin sa Paglaom sa mga Patay

Bahin sa Paglaom sa mga Patay

 Kon Unsay Atong Makat-onan Kang Jesus

Bahin sa Paglaom sa mga Patay

Si Jesus nagbanhaw ug labing menos tulo ka tawo. Pinaagi niini, iyang gipakita nga adunay paglaom ang mga patay. (Lucas 7:11-17; 8:49-56; Juan 11:1-45) Aron atong masabtan ang paglaom sa mga patay, kinahanglang mahibaloan una nato kon unsa ang hinungdan sa kamatayon ug kon sa unsang paagi kini nagsugod.

Nganong Kita Masakit ug Mamatay?

Sa dihang gipasaylo ni Jesus ang mga tawo sa ilang mga sala, sila nangaayo sa ilang balatian. Pananglitan, sa dihang gidala kaniya ang usa ka tawo nga naparalisar, si Jesus miingon: “‘Hain ba ang mas masayon, ang pag-ingon, Ang imong mga sala gipasaylo na, o ang pag-ingon, Bangon ug lakaw? Apan, aron mahibalo kamo nga ang Anak sa tawo may awtoridad sa yuta sa pagpasaylog mga sala—’ niana siya miingon sa paralitiko: ‘Bangon, alsaha ang imong higdaanan, ug pauli sa inyong balay.’” (Mateo 9:2-6) Busa ang sala maoy hinungdan sa sakit ug kamatayon. Ang napanunod nato nga sala nagsugod sa unang tawo, si Adan.Lucas 3:38; Roma 5:12.

Nganong Namatay man si Jesus?

Si Jesus walay sala. Busa, dili siya angayng mamatay. Apan pinaagi sa iyang kamatayon, si Jesus nagbayad sa atong mga sala. Siya miingon nga ang iyang dugo “igabubo alang sa daghan sa kapasayloan sa mga sala.”Mateo 26:28.

Si Jesus miingon usab: “Ang Anak sa tawo mianhi, dili aron pagaalagaran, kondili aron sa pag-alagad ug sa paghatag sa iyang kalag nga usa ka lukat baylo sa daghan.” (Mateo 20:28) Gitawag ni Jesus nga “lukat” ang bili nga iyang gibayran tungod kay kini ang nagpahigawas sa uban gikan sa kamatayon. Si Jesus miingon usab: “Ako mianhi aron sila makabaton ug kinabuhi ug makabaton niini nga dagaya.” (Juan 10:10) Aron masabtan gayod nato ang paglaom sa mga patay, kinahanglan usab natong mahibaloan kon unsay ilang kahimtang.

  Unsay Kahimtang sa mga Patay?

Sa dihang namatay ang higala ni Jesus nga si Lazaro, gipakita ni Jesus ang kahimtang sa mga patay. Siya miingon sa iyang mga tinun-an: “‘Si Lazaro nga atong higala nagpahulay, apan moadto ako [sa Betania] aron pukawon siya gikan sa pagkatulog.’ . . . Naghunahuna sila nga naghisgot siya bahin sa pagpahulay diha sa pagkatulog. Busa, nianang panahona si Jesus miingon kanila sa walay lipudlipod: ‘Namatay si Lazaro.’” Tin-awng gipakita ni Jesus nga ang mga patay samag natulog lang, nga walay panimuot.Juan 11:1-14.

Si Lazaro upat na ka adlawng patay sa dihang siya gibanhaw ni Jesus. Apan, ang Bibliya walay giingon nga adunay naeksperyensiyahan si Lazaro samtang anaa siya sa lubnganan. Nianang panahona, si Lazaro walay panimuot ug walay nahibaloan.Ecclesiastes 9:5, 10; Juan 11:17-44.

Unsay Paglaom sa mga Patay?

Ang mga patay may paglaom nga mabanhaw ug mabuhi sa walay kataposan. Si Jesus miingon: “Ang takna nagsingabot nga ang tanan nga anaa sa handomanang mga lubnganan makadungog sa iyang [kang Jesus] tingog ug manggula.”Juan 5:28, 29.

Kini nga paglaom maoy pamatuod sa gugma sa Diyos. Si Jesus miingon: “Gihigugma pag-ayo sa Diyos ang kalibotan nga gihatag niya ang iyang bugtong nga Anak, aron nga ang tanan nga magpasundayag ug pagtuo kaniya dili malaglag kondili makabaton ug kinabuhing walay kataposan.”Juan 3:16; Pinadayag 21:4, 5.

Alang sa dugang impormasyon, tan-awa ang kapitulo 6 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? *

[Potnot]

^ par. 15 Gipatik sa mga Saksi ni Jehova.