Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Oktubre 2008

 Tudloi ang Inyong mga Anak

Nangabugho Ka na Ba? Ang mga Igsoon ni Jose Nangabugho

Nangabugho Ka na Ba? Ang mga Igsoon ni Jose Nangabugho

ATONG hisgotan kon unsay kahulogan sa pagpangabugho. Maglain ba ang imong buot sa usa ka tawo tungod kay ang uban nag-ingon nga siya buotan, guwapo, o brayt? *— Aw, mao gyod nay imong bation kon nangabugho ka.

Mahimong motungha ang pangabugho sulod sa pamilya kon adunay pinalabi ang mga ginikanan. Ang Bibliya naghisgot bahin sa usa ka pamilya diin ang pagpangabugho nakapatunghag dakong problema. Atong hisgotan ang kadaot nga gisangpotan niini ug ang leksiyon nga atong makat-onan gikan sa maong panghitabo.

Si Jose mao ang ika-11ng anak nga lalaki ni Jacob, ug ang iyang mga igsoon sa amahan nangabugho kaniya. Nahibalo ka ba kon ngano?— Tungod kay siya pinalabi sa ilang amahan. Pananglitan, gipahimoan ni Jacob si Jose ug nindot nga besti nga may badlisbadlis. Gihigugma pag-ayo ni Jacob si Jose “tungod kay siya ang anak nga lalaki sa iyang pagkatigulang” ug ang unang anak sa iyang hinigugmang asawa nga si Raquel.

Ang Bibliya nag-ingon nga ‘sa dihang nakita sa mga igsoong lalaki ni Jose nga labaw siyang gihigugma sa ilang amahan, sila nagdumot kaniya.’ Unya usa ka adlaw niana gisultihan ni Jose ang iyang pamilya nga diha sa usa ka damgo silang tanan miyukbo kaniya, lakip na ang iyang amahan. “Ang iyang mga igsoong lalaki nangabugho kaniya,” nag-ingon ang Bibliya, ug bisan ang iyang amahan nasuko kaniya tungod sa pagsugilon niya nianang damgoha.—Genesis 37:1-11.

Sa nag-edad nag 17 si Jose, ang iyang mga igsoon nagpasibsib sa ilang mga karnero ug kanding sa halayo nga dapit. Busa gipaadto ni Jacob si Jose didto aron sa pagsusi sa kahimtang sa iyang mga igsoon. Nahibalo ka ba kon unsay gustong buhaton sa kadaghanan nila sa dihang ilang nakita nga nagdangadanga na si Jose?— Gusto nila siyang patyon! Apan ang duha kanila, si Ruben ug Juda, dili buot mohimo niana.

Sa dihang milabay ang mga negosyante nga nagpaingon sa Ehipto, si Juda miingon: “Atong ibaligya siya.” Busa ila siyang gibaligya. Dayon nag-ihaw silag kanding ug gituslob sa dugo ang besti ni Jose. Sa ulahi, sa dihang ilang gipakita sa ilang amahan ang besti, siya mihilak: ‘Gikaon gayod si Jose sa usa ka mapintas nga ihalas nga mananap!’—Genesis 37:12-36.

Sa ngadtongadto, si Jose nahimong inuyonan ni Paraon, ang magmamando sa Ehipto. Tungod kini kay iyang napatin-aw ang kahulogan sa duha ka damgo ni Paraon sa tabang sa Diyos. Ang una maoy bahin sa pito ka tambok nga baka ug sa pito ka niwang nga baka. Ang ikaduha maoy bahin sa pito ka bus-ok nga uhay sa trigo ug dayon sa pito ka piyasot nga uhay. Miingon si Jose nga ang duha ka damgo nagkahulogan nga aduna unyay pito ka tuig sa abundang ani nga pagasundan sa pito ka tuig nga kagutom. Sa mando ni Paraon, si Jose maoy gipadumala sa pagtigom ug pagkaon sa mga tuig sa kadagaya aron sa pagpangandam alang sa kagutom.

Sa dihang miabot na ang kagutom, ang pamilya ni Jose nga nagpuyo sa layo nga dapit nagkinahanglag pagkaon. Gipaadto ni Jacob ang napulo ka magulang ni Jose sa Ehipto aron sa pagpalit ug pagkaon. Sila miatubang kang Jose, apan wala sila makaila kaniya. Busa gisulayan ni Jose ang iyang mga igsoon kon nagbag-o na ba gayod sila, ug iyang natino nga sila nagbasol pag-ayo sa ilang dili maayong pagtratar kaniya. Dayon si Jose nagpaila kanila. Nalipay gayod sila nga nagkita pag-usab!—Genesis, kapitulo 40 hangtod 45.

Unsay imong makat-onan bahin sa pagpangabugho gikan niining maong estorya sa Bibliya?— Ang pagpangabugho mosangpot sa dakong kadaot, nga mao pa gani hinungdan nga pasakitan sa usa ang iyang igsoon! Atong basahon ang Buhat 5:17, 18 ug ang Buhat 7:54-59 ug atong tan-awon kon unsay gibuhat sa mga tawo ngadto sa mga tinun-an ni Jesus tungod sa ilang pagpangabugho kanila.— Imo bang nasabtan kon nganong angay gayod kitang mag-amping nga dili mangabugho?—

Si Jose nakaabot sa edad nga 110 anyos. Siya nakabaton ug mga anak, apo, ug mga apo sa tuhod. Makaseguro kita nga kanunay silang gitudloan ni Jose sa paghigugma sa usag usa ug sa paglikay sa pagpangabugho.—Genesis 50:22, 23, 26.

^ par. 3 Kon usa ka bata ang imong basahan niini, ang badlis nagpasabot nga angay kang mohunong aron hatagan siyag higayon sa pagtubag.