Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bantayanang Torre  |  Oktubre 2008

Mga Tagna Bahin sa Mesiyas

Mga Tagna Bahin sa Mesiyas

 Mga Tagna Bahin sa Mesiyas

ANG mga Hudiyo nahibalo sa mga tagna nga gisulat ni Isaias ug sa ubang mga manalagna bahin sa Mesiyas mao nga dugay na silang nagpaabot kaniya. Gani, sa adlaw ni Jesus, daghang Hudiyo ang nagtuo nga taliabot na ang Mesiyas. (Lucas 3:15) Sa pagkatinuod, ang mga tagna sa Bibliya naglakip ug talagsaong mga detalye sa iyang kinabuhi. Walay tawo nga makatagna nianang mga hitaboa ni makahimo sa pagmaniobra sa mga hitabo aron matuman kanang tanan kang Jesus.

Mga Tagna Bahin sa Pagkatawo sa Mesiyas. Si Isaias nagtagna nga ang Mesiyas, o Kristo, ipakatawo sa usa ka birhen. Human hubita sa apostol nga si Mateo ang milagrosong pagkatawo ni Jesus, siya misulat: “Kining tanan sa pagkatinuod nahitabo aron matuman ang gisulti ni Jehova pinaagi sa iyang manalagna, nga nag-ingon: ‘Tan-awa! Ang ulay magmabdos ug manganak ug usa ka anak nga lalaki.’” (Mateo 1:22, 23; Isaias 7:14) Gitagna usab ni Isaias nga ang Mesiyas kaliwat ni  David, ug iya pa ganing gihisgotan ang amahan ni David nga si Jese. Ang maong tagna natuman gayod. (Mateo 1:6, 16; Lucas 3:23, 31, 32) Busa, sa wala pa matawo si Jesus, ang anghel nga si Gabriel misulti sa inahan ni Jesus nga si Maria: “Ihatag kaniya . . . [sa] Diyos ang trono ni David nga iyang amahan.”Lucas 1:32, 33; Isaias 11:1-5, 10; Roma 15:12.

Mga Tagna Bahin sa Kinabuhi sa Mesiyas. Sa hamtong na si Jesus, iyang gibasa sa makusog ang tagna ni Isaias diha sa tigomanan sa mga Hudiyo sa Nasaret, ug lakip sa iyang gibasa mao kini: “Ang espiritu ni Jehova ania kanako, tungod kay siya nagdihog kanako aron sa pagpahayag sa maayong balita ngadto sa mga kabos.” Gipadapat kini ni Jesus sa iyang kaugalingon ug miingon: “Karong adlawa kining kasulatan nga bag-o lang ninyo nga nadungog natuman.” (Lucas 4:17-21; Isaias 61:1, 2) Si Isaias nagtagna usab nga trataron ni Jesus ang mga masakiton sa maluloton, malumo, ug mapaubsanong paagi. Si Mateo misulat: “Daghan usab ang misunod kaniya, ug iyang giayo silang tanan, apan siya higpit nga nagpina kanila sa dili pagpaila kaniya; aron matuman ang gisulti pinaagi ni Isaias nga manalagna . . . ‘Siya dili makiglantugi, ni mosinggit . . . Walay nabun-og nga tangbo nga iyang gupokon.’”Mateo 8:16, 17; 12:10-21; Isaias 42:1-4; 53:4, 5.

Mga Tagna Bahin sa Pag-antos sa Mesiyas. Si Isaias nagtagna nga ang kadaghanan sa Israel dili modawat sa Mesiyas ug isipon nila siya nga “usa ka bato nga kapandolan.” (1 Pedro 2:6-8; Isaias 8:14, 15) Sa pagkatinuod, bisan pa sa daghang milagro ni Jesus, ang mga tawo “wala magbutang ug pagtuo kaniya, sa ingon natuman ang pulong ni Isaias nga manalagna nga iyang giingon: ‘Jehova, kinsa ang nagbutang ug pagtuo sa mga butang nga among nadungog?’” (Juan 12:37, 38; Isaias 53:1) Ang usa sa hinungdan kon nganong ingon niana ang ilang tinamdan mao ang ilang sayop nga pagtuo nga ang Mesiyas magluwas dayon kanila gikan sa pagmando sa Roma ug magpasig-uli sa independenteng gingharian ni David dinhi sa yuta. Tungod kay si Jesus nag-antos ug namatay, kadaghanan sa mga Hudiyo wala motuo nga siya mao ang Mesiyas. Apan sa pagkatinuod, si Isaias nagtagna nga ang Mesiyas mag-antos una siya mahimong Hari.

Sa basahon ni Isaias, gisulting daan kon unsay mahitabo sa Mesiyas: “Ang akong bukobuko akong gitahan sa mga tigbunal . . . Wala nako itago ang akong nawong gikan sa mga pakaulaw ug sa pagluwa.” Si Mateo nagtaho kon unsay nahitabo kang Jesus sa dihang siya gihusay: “Ilang giluwaan ang iyang nawong ug gisumbag siya. Ang uban nagsagpa kaniya.” (Isaias 50:6; Mateo 26:67) “Iyang gitugotan nga siya sakiton; apan wala niya bukha ang iyang baba,” misulat si Isaias. Busa, sa dihang gipangutana ni Pilato si Jesus bahin sa mga akusasyon sa mga Hudiyo kaniya, si Jesus “wala motubag kaniya, wala gayod, bisan usa ka pulong, mao nga natingala kaayo ang gobernador.”Isaias 53:7; Mateo 27:12-14; Buhat 8:28, 32-35.

Mga Tagna Bahin sa Kamatayon sa Mesiyas. Ang tagna ni Isaias padayong natuman panahon sa kamatayon ni Jesus ug bisan human niana. Si Isaias nagtagna: “Iyang himoon ang iyang lubnganan nga uban mismo sa mga daotan, ug ang iyang kamatayon uban sa mga dato.” (Isaias 53:9) Sa unsang paagi natuman kining daw nagkasumpaki nga tagna? Sa dihang namatay si Jesus, siya gilansang uban sa duha ka kawatan. (Mateo 27:38) Apan sa ulahi, ang usa ka tawong adunahan, si Jose nga taga-Arimatea, naglubong sa lawas ni Jesus diha sa bag-ong lubnganan nga iyang gipanag-iya. (Mateo 27:57-60) Dugang pa, pinaagi sa kamatayon ni Jesus, natuman ang usa  sa labing hinungdanong bahin sa tagna ni Isaias. Bahin sa Mesiyas, si Isaias nag-ingon: “Ang matarong, ang akong alagad, magdalag matarong nga pagbarog sa daghang tawo; ug ang ilang kasaypanan iya mismong pas-anon.” Sa pagkatinuod, ang kamatayon ni Jesus nagtagana sa lukat aron mahigawas sa sala ang tanang matinumanong tawo.Isaias 53:8, 11; Roma 4:25.

Ang mga Tagna Matuman Gayod

Aron pamatud-an diha sa Kasulatan nga si Jesus mao ang Mesiyas, siya ug ang mga apostoles sagad magkutlo sa tagna ni Isaias kay sa ubang basahon sa Bibliya. Apan, dili lamang ang basahon ni Isaias ang nagtagna bahin sa umaabot. Adunay ubang mga tagna diha sa Hebreohanong Kasulatan nga matuman kang Jesus, sa iyang Gingharian, ug sa maayong mga butang nga ipahinabo unya sa Gingharian. * (Buhat 28:23; Pinadayag 19:10) Segurado ba gayod nga matuman kining mga tagnaa? Giingnan ni Jesus ang mga Hudiyo: “Ayaw ninyo hunahunaa nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa Balaod o sa mga Manalagna [nga mao, ang Hebreohanong Kasulatan]. Ako mianhi, dili sa pagbungkag, kondili sa pagtuman; kay sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo nga mas dali pang mahanaw ang langit ug ang yuta kay sa usa ka kinagamyang letra o sa usa ka tipik sa letra nga mahanaw sa bisan unsa nga paagi gikan sa Balaod ug dili matuman ang tanang butang.”Mateo 5:17, 18.

Si Jesus naghisgot usab sa mga tagna sa Bibliya nga matuman diha kaniya ug sa mga tagna nga matuman pa sa umaabot. (Daniel 9:27; Mateo 15:7-9; 24:15) Dugang pa, mismong si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nagtagnag mga panghitabo nga matuman human sa ilang panahon, lakip ang mga panghitabo karon. Ang sunod nga artikulo maghisgot niini ug sa uban pang mga tagna sa Bibliya nga matuman sa umaabot.

[Potnot]

^ par. 9 Alang sa dugang impormasyon bahin sa mga tagna nga natuman diha kang Jesus, tan-awa ang libro nga Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? panid 200, nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova.

[Hulagway sa panid 4]

“Ang ulay . . . manganak ug usa ka anak nga lalaki”

[Hulagway sa panid 5]

“Wala nako itago ang akong nawong gikan sa mga pakaulaw”